26 พ.ย. 2555

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555

เวทีบ้านทุ่ง (ชั้น 4)

 
10.00 – 11.00 น. ละครหุ่นมือ เยาวชนบ้านทะเลนอก  จ.ระนอง
13.00 – 14.30 น. เสวนา เรื่อง “สงครามโลกในบ้านเรา”
คุณจีรา  พุกพอกสิน ชุมชนเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี
คุณพิศาล  บุญผูก พิพิธภัณฑ์บ้านกวานอาม่าน จ.นนทบุรี
ชวนเสวนาโดย รศ.สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์  คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15.00 – 16.30 น. เสวนาและการแสดง “รำโทน VS สงครามโลก”
อาจารย์กร  สังเขป พิพิธภัณฑ์เมืองแก่งคอย จ.สระบุรี
อาจารย์พยุง ใบแย้ม พิพิธภัณฑ์ชีวิตท้องถิ่นบ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรีอาจารย์วงเดือน  ทิมทอง ศูนย์วัฒนธรรมตำบลหัวสำโรง จ.ฉะเชิงเทรา
ชวนเสวนาโดย อาจารย์อานันท์  นาคคง คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การแสดงจากคณะนักแสดงรำโทน พิพิธภัณฑ์เมืองแก่งคอย จ.สระบุรี

เวทีกลางกรุง (ชั้น5)

 
11.00 – 12.00 น. เสวนา เรื่อง “ชีวิตลูกหาบภูกระดึง”
อาจารย์ประจวบ ดานา จาก พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย
คุณ เสถียร  วงศ์ดี ลูกหาบจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย
คุณเมธินีย์ ชอุ่มผล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13.00– 14.30 น. เสวนา เรื่อง “พะซาช์อง: ประสบการณ์การฟื้นภาษาถิ่นจันทบุรี”
ศาสตราจารย์ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
คุณเฉิน ผันผาย  ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมชอง จ.จันทบุรี
ชวนเสวนาโดย คุณดอกรัก พยัคศรี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
15.00 – 16.00น. เสวนาและการแสดงเซิ้งบั้งไฟ
พ.ต.ท. บุญจันทร์  ลุนดาพร พิพิธภัณฑ์บ้านโนน  จ.มหาสารคาม
ชวนเสวนาโดย   คุณจุฑามาศ  ลิ้มรัตนพันธ์  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ห้องแปงของ (ห้อง207)

09.00 – 10.00 น. กิจกรรม “พับเครื่องบิน” พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
10.00 – 11.00 น. กิจกรรม “ต่อเรือบดวันเดียว” พิพิธภัณฑ์ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมทำของเล่นพื้นบ้าน “นกหวีด ช่วยชีวิต” พิพิธภัณฑ์เล่นได้  จ.เชียงราย
15.00 – 16.00 น. กิจกรรมทำของเล่นโบราณ “ป๋องแป๋ง จั๊กจั่น”

โรงหนังศรีศาลายา

09.00 – 12.00 น. หนังบ้านบันทึกประวัติศาสตร์ “อุทกภัยในภาพยนตร์”
13.00 – 15.00 น. ภาพยนตร์ “สตางค์”
16.00 – 17.00 น. หนังบ้านบันทึกประวัติศาสตร์ “อุทกภัยในภาพยนตร์”

ครัวอาสา (ชั้น 1)

11.00 – 12.00น. “ข้าวปุก” พิพิธภัณฑ์ม้งบ้านห้วยน้ำไซใต้ จ.พิษณุโลก
13.00 – 14.00 น. “แกงส้มใบชะคราม” และ “ขนมฝักครุ่ย” พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม
15.00 – 16.00 น. “ไข่กระทะ”พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสานสองฝั่งโขง บ้านเกวียนมุก จ.มุกดาหาร

ลานเพลิน
(สนามหญ้า)

17.00 – 19.00 น. การแสดงดิเกร์ฮูลู
อาจารย์วาที ทรัพย์สิน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช

 

————————————–

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม