ติดต่อเรา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเมธินีย์  ชอุ่มผล

โทรศัพท์ 0 2880 9429 ต่อ 3828 โทรสาร 0 2880 9332

อีเมล์ methinee.c@sac.or.th.

Facebook  https://www.facebook.com/localmuseum.festival