logotype
หน้าหลัก หนังสือแนะนำ

หนังสือแนะนำ

โบราณคดีและปฏิบัติการเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม
การอนุรักษ์และการปกป้องมรดกวัฒนธรรม
วิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา
พิพิธภัณฑ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
พิพิธภัณฑ์วิทยาใหม่
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์
การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรม
การวิพากษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
นิยามมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม