logotype
หน้าหลัก

แหล่งเรียนรู้ : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์

PDF Print E-mail
  
วันที่เผยแพร่: วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๕:๕๙ น.
วันที่แก้ไข: วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘:๒๔ น.


พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บรวมรวมและจัดแสดงมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ รวมถึงศิลปะและวัตถุสิ่งของ อย่างไรก็ดี ในช่วงหลายปีนี้ พิพิธภัณฑ์ทั่วโลกขยายขอบเขตของนิทรรศการและปฏิบัติการงานภัณฑารักษ์ให้ครอบคลุมมรดกวัฒนธรรมที่มีชีวิต เช่น ประวัติศาสตร์คำบอกเล่าและความทรงจำ, ภูมิปัญญางานช่าง, เทศกาล, พิธีกรรม และการแสดง และด้วยเนื้อหาการทำงานดังนี้ พิพิธภัณฑ์จึงตระหนักถึงความสำคัญของพันธมิตรในการปกป้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

ดังที่ ริชารด์ คูริน ผู้อำนวยการศูนย์วิถีชีวิตชาวบ้านและมรดกวัฒนธรรมแห่งสถาบันสมิธโซเนียนได้กล่าวว่า การขยายงานพิพิธภัณฑ์ให้ครอบคลุมมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ นำข้อท้าทายจำนวนไม่น้อยมาสู่การทำงานพิพิธภัณฑ์ นั่นคือ ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนในการจัดการกับกลุ่มวัตถุ แต่สำหรับการทำงานกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ กลับต้องอาศัยความร่วมมือและการทำงานร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม ฉะนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์จะต้องลงมือร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความหมายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม อนึ่ง หากพิจารณาถึงการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ต้องเรียนรู้วิถีทางในการสร้างสัมพันธภาพอันเท่าเทียมกับเจ้าของวัฒนธรรม และพัฒนากลไกในการร่วมใช้สิทธิอำนาจและการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์และการบอกเล่าถึงชุมชนท้องถิ่นนั้น

แหล่งเรียนรู้นี้เน้นบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในการปกป้องมรดกวัฒนธรรม โดยแนะนำแนวคิดและวิธีการในการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์วิทยากับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ เนื้อหาต่างๆ มาจากการบรรยายและประสบการณ์ภาคสนามจากโรงเรียนภาคสนาม มรดกที่จับต้องไม่ได้และพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดลำพูน ประเทศไทย ตั้งแต่ ค.. ๒๐๐๙ เนื้อหาประกอบด้วยการบรรยาย บทความทางวิชาการ และหนังสือที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานด้านมรดกวัฒนธรรม รวมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ ที่จะแสดงให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานทางวัฒนธรรมจะนำเอาการวิจัย การบันทึก การสืบทอด และการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

อนึ่ง ศูนย์มานุษยวิทยาฯ มุ่งหวังให้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์นี้เกิดการสนทนาและการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันที่ทำงานด้านการปกป้องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ฉะนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์จะทำหน้าที่เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และคุณลองเข้าชมสารคดีและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ...

   
 share