เกี่ยวกับโครงการ


  • เกี่ยวกับโครงการ :
  •    ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ได้จัดทำฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยนำข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีต มาใช้เป็นฐานข้อมูลฯ เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซท์ของศูนย์ฯ แต่ปัจจุบันฐานข้อมูลนี้ขาดผู้ดูแล และไม่มีการนำข้อมูลใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล อย่างไรก็ดี ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมดิจิทัลนี้ จะพบกับ "ของเล่น" ที่เด็กๆ ในยุคดิจิทัลนี้เล่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเกมกด เกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ เกมจากโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ซึ่งของเล่นเหล่านี้แทบจะไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะเรียกได้ว่าเป็น "ของเล่น" จริงๆ เพราะเกมต่างๆ ที่เด็กๆ ยุคนี้เล่นกันนั้นมันเป็นเพียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำลองเหตุการณ์ หรือตัวละครที่สมมติขึ้นมาทั้งสิ้น เรียกได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เด็กๆ เล่นแล้วจะ "จับต้องได้" ซึ่งต่างจากของเล่นในอดีตที่มีลักษณะทางกายภาพเป็น "ของ" ที่ใช้ "เล่น" จริงๆ สามารถ "จับต้อง" ได้ เล่นได้อย่างสนุกสนาน และเสริมสร้างจินตนาการในการเล่นได้อย่างไม่มีขีดจำกัด แต่นับวันของเล่นพื้นบ้านของไทยเหล่านี้จะเลือนหายและถูกลืมไปจากสังคมไทยตามยุคสมัย ดังนั้นฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีต จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่งที่จะนำมาปรับปรุง และพัฒนาต่อเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการได้ ทั้งผู้ที่สนใจในด้านวิชาการ หรือผู้ที่หลงใหลของเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนเด็กๆ ซึ่งเกิดมาในยุคดิจิทัลนี้

ผู้จัดทำ

ดอกรัก พยัคศรี - Content Manager
นักวิชาการ

วริสรา แสงอัมพรไชย - Webmaster
เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล

ประทีป ส่งเสริม - Developer
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

รัตนาพร เจียงคำ - Developer
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์