avana LLC

ทุ่งกุลาฮ่องไห้

ที่มา : หนังสือนิทานชาวบ้านอีสานจากสามหมู่บ้าน

คำสำคัญ :

ทุ่งกุลาร้องไห้

คำศัพท์เฉพาะ :

ฮ่อง = ร้อง , เซาเมื่อย = พักให้หายเหนื่อย

เนื้อเรื่อง

ในสมัยก่อนมีพ่อค้าอยู่เมืองลาว เรียกว่า พวกกุลา พวกกุลาจะไปค้าขายอยู่แถวเมืองโคราช พอมาถึงทุ่งหนึ่งเป็นทุ่งกว้างใหญ่ ต้นไม้จะให้ร่มก็ไม่มี น้ำจะกินก็ไม่มี แดดก็ร้อนเปรี้ยงๆ พวกกุลาก็พากันหายเหนื่อย แล้วก็เดินทางต่อ เสบียงอาหารที่นำมาด้วยนั้นก็ค่อยๆ หมดไป ในที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือ พวกกุลาก็ยังข้ามทุ่งนี้ไปไม่ได้ ก็เลยพากันนั่งร้องไห้ จึงเรียกทุ่งนี้ว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” จนถึงทุกวันนี้

เนื้อเรื่อง(ภาษาถิ่น)

ในสมัยก่อนมีพ่อค้าอยู่เมืองลาว เอิ้นว่า พวกกุลา พวกกุลาสิไปค้าขายอยู่แถวเมืองโคราช พอมาฮอดท่งหนึ่งเป็นท่งกว้างใหญ่ ต้นไม่จะให้ร่มกะบ่มี น้ำสิกินกะบ่มี แดดกะฮ้อนเปรี้ยงๆ พวกกุลากะพากันเซาเมื่อย แล้วก็เดินทางต่อ เสบียงอาหารที่นำมาด้วยนั้นก็ค่อยๆเบิดไป ในที่สุดกะบ่มีอิหยังเหลือ พวกกุลาก็ยังข้ามทุ่งนี้ไปไม่ได้ กะเลยพากันนั่งฮ่องไห้ จึงเรียกทุ่งนี้ว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” จนสุมื้อนี้