avana LLC

ตำนานพระธาตุอรหันต์โมคคัลลาน์

ที่มา : หนังสือตำนานพระธาตุอรหันต์โมคคัลลาน์ และประวัติอำเภอสุวรรณภูมิ

คำสำคัญ :

พระธาตุอรหันต์โมคคัลลาน์

คำศัพท์เฉพาะ :

-

เนื้อเรื่อง

ในสมัยนั้นได้เกิดเหตุนกอินทรีย์สองผัวเมียออกอาละวาดกินสัตว์และชาวบ้านเป็นอาหาร ทำให้เกิดความเดือดร้อน แม้แต่พระอินทร์ก็ช่วยไม่ได้ พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้นิมิตรเห็นความโหดร้ายของนกอินทรีย์สองผัวเมีย จึงให้พระโมคคัลลาน์ไปช่วยสรรพสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อน และปราบนกอินทรีย์สองผัวเมียได้สำเร็จ หลังจากนั้นมาชาวบ้านกะเลยนับถือพระโมคคัลลาน์ แล้วก็ร่วมใจสร้างพระธาตุอรหันต์โมคคัลลาน์ขึ้นไว้เพื่อเป็นที่ระลึก

บริบทของนิทาน

เป็นตำนานพระธาตุอรหันต์โมคคัลลาน์และประวัติอำเภอสุวรรณภูมิ

ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานกับสิ่งอื่น

ประวัติอำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ศาสนา สังคม วัฒนธรรม