สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร 

   

  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)


  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject มอญ,การอนุรักษ์,ชุมชน,พื้นที่,เกาะเกร็ด,นนทบุรี
Author มณีรัตน์ จินุกูล
Title แนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity มอญ รมัน รามัญ, Language and Linguistic Affiliations ออสโตรเอเชียติก(Austroasiatic)
Location of
Documents
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Total Pages 222 Year 2544
Source หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract

จากการศึกษาพบว่า ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นชุมชนมอญเกาะเกร็ด คือ ความพิถีพิถัน และประณีตในการทำกิจต่างๆ นอกจากนี้ในการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ของชุมชน ยังสื่อถึงความเป็นส่วนตัวในแบบช่างประดิษฐ์ที่เคารพธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะทางกายภาพของชุมชน โดยจะสังเกตได้จากการประกอบอาชีพหลักที่ทำเครื่องปั้นดินเผา เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ก็จะพบสิ่งปลูกสร้างเฉพาะ ได้แก่ โรงปั้น เตาผา ศาลผีที่ใช้ทำพิธีกรรมทางความเชื่อ เป็นต้น อีกทั้งพื้นที่การประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนของมอญเกาะเกร็ด มักจะใช้ที่ว่างบริเวณศาลผี หรือ ลานกลางบ้าน ล้วนมีระบบสัญจรที่เชื่อมโยงพื้นที่ภายในชุมชนอย่างใกล้ชิด อันเป็นปัจจัยทางกายภาพพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาวิถีชีวิตของคนมอญเกาะเกร็ด ที่ก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม มีความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความผูกพันร่วมกันในชุมชน ดังนั้นในทางเดียวกันเมื่อใดที่ลานทำกิจกรรมของชุมชน อันได้แก่ บริเวณศาลผี และลานกลางบ้านนี้หายไปจากชุมชน ก็อาจจะส่งผลให้คติความเชื่อ และความเป็นกลุ่มชุมชนของมอญเกาะเกร็ดสูญหายตามไปด้วย จากผลข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั้น จึงสมารถใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการออกแบบ และนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาทางกายภาพชุมชนมอญเกาะเกร็ดได้ในระดับหนึ่ง

Focus

ศึกษาถึงลักษณะเฉพาะท้องถิ่นของชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์พัฒนา และแนวทางการออกแบบในพื้นที่ชุมชนมอญเกาะเกร็ด

Theoretical Issues

ไม่ได้ระบุ

Ethnic Group in the Focus

มอญเกาะเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Language and Linguistic Affiliations

ไม่ได้ระบุ

Study Period (Data Collection)

ไม่ได้ระบุ

History of the Group and Community

มอญได้หนีภัยจากพม่าอพยพเข้ามายังประเทศไทย ในปี พ.ศ.2317 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งพระองค์ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ปากเกร็ด เมืองนนทบุรี และสามโคก เมืองปทุมธานี ต่อมาปี พ.ศ.2358 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มอญได้อพยพเข้าทางอุทัยธานี ด่านเจดีย์สามองค์ และตาก ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รับอยู่ที่ปากเกร็ด นนทบุรี จึงสันนิษฐานว่ามอญที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บางปะอินถึงกรุงเทพฯ คือ อยู่ที่ปากเกร็ด นนทบุรี, สามโคก ปทุมธานี และปากลัด สมุทรปราการ นั้นล้วนเป็นพี่น้องกัน มอญที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ปกครองตนเอง ประกอบอาชีพอิสระตามความชำนาญ โดยเฉพาะชาวมอญเกาะเกร็ดยึดอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากเมืองมะตะบัน และหงสาวดี และลักษณะทางกายภาพกับการตั้งถิ่นฐานจะมีความสัมพันธ์ต่อการประกอบอาชีพ (หน้า 23)

Settlement Pattern

ผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็นลักษณะเฉพาะในการตั้งถิ่นฐานของมอญเกาะเกร็ดดังนี้ 1. ตั้งชุมชนในบริเวณที่สามารถสัญจรได้สะดวกทั้งทางน้ำ และทางบก โดยมีสัญลักษณ์สำคัญทางศาสนา เช่น ศาสนาสถานอันมีเจดีย์มอญทรงลังกาเป็นจุดสำคัญ หรือศูนย์กลาง 2. มีการแสดงขอบเขตชุมชนแต่ละชุมชนอย่างชันเจน โดยอาศัยคูคลอง และท่าน้ำ เป็นสำคัญ 3. การประกอบอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผา ถือเป็นอาชีพหลักของชุมชน 4. ลักษณะบ้านเรือนเป็นแบบบ้านเดี่ยวใต้ถุนสูงหากตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ และเป็นบ้าน 2 ชั้น หากตั้งอยู่ริมถนนทางสัญจรทางบก (หน้า 30) ในส่วนพื้นที่ทำการเกษตรนั้นมีประมาณ 1,268 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.65 พื้นที่ที่เหลือก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย สำหรับการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีประมาณร้อยละ 28.25 และอื่นๆ อีกร้อยละ 27.10 สำหรับชุมชนมอญในเกาะเกร็ดนั้น ถือว่าเป็นชุมชนที่เจริญมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสังเกตได้จากวัดที่สร้างขึ้นมานั้น จะเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นอยู่ในช่วงปลายสมัยอยุธยาเกือบทั้งสิ้น โดยชุมชนมอญเกาะเกร็ดนี้ จะมีเพียง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านลัดเกร็ด, หมู่ที่ 6 บ้านเสาธงทอง และหมู่ที่ 7 บ้านโอ่งอ่าง โดยหมู่บ้านทั้ง 3 นั้นจะตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (หน้า 34)

Demography

ตำบลเกาะเกร็ด แบ่งพื้นที่เป็น 7 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน 1,383 ครัวเรือน จำนวน 7,016 คน

Economy

เดิมอาชีพหลักของมอญเกาะเกร็ด จะเป็นการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนประเภทเครื่องปั้นดินเผา แต่ส่วนใหญ่สภาพเศรษฐกิจของตำบลเกาะเกร็ดปัจจุบันนั้น อาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผามีจำนวนน้อยลง โดยจะเน้นทำงานรับจ้างในภาครัฐ และเอกชนแทน รองลงมาจะเป็นการทำพาณิชยกรรม เป็นต้น และประชาชนมักจะประกอบอาชีพมากกว่า 1 อย่าง ซึ่งมีทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน (หน้า 76)

Social Organization

ภายในชุมชนมอญเกาะเกร็ดนั้น บ้านเรือนภายในชุมชนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และยังมีความสัมพันธ์กันอย่างเครือญาติ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงทำให้มีความสนิทสนมและใกล้ชิดกัน การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมทั้งทางคติความเชื่อ นิทานปรัมปรา และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ภายในชุมชนมอญเกาะเกร็ดนั้นทำได้ง่าย อีกทั้งในชุมชนยังมีวัดมอญ ที่เป็นศูนย์กลางชุมชน ซึ่งใช้เป็นที่รวมกลุ่มเพื่อประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ วัดปรมัยยิกาวาส, วัดเสาธงทอง และวัดฉิมพลี จากการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของตนตามที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมานั้น จึงทำให้ช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่น และความเป็นหนึ่งอันเดียวกันภายในกลุ่มชุมชนได้ (หน้า 8 และ 31)

Political Organization

ไม่ได้ระบุ

Belief System

ชาวมอญถือได้ว่าเป็นชนชาติที่ยึดถือและปฏิบัติตามคติความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติตนอย่างเคร่งครัด โดยจะเห็นได้จาก 3 กิจกรรมหลักใหญ่ๆ ของชุมชน ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา, กิจกรรมทางประเพณี และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมนั้นล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา ฤดูกาล และพฤติกรรมการแสดงออกอีกด้วย นอกจากนี้ทุกกิจกรรมยังสื่อให้เห็นถึงความหมายแฝง ที่มีขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนร่วมใจสามัคคี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของตนให้สืบทอดต่อไป และยังเป็นการช่วยให้รำลึกถึงบรรพบุรุษ อีกทั้งยังเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คนในชุมชนไม่ลืมความเป็นมาของตนเอง (หน้า 69)

Education and Socialization

ประชาชนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้ และจบการศึกษาภาคบังคับ โดยในชุมชนจะมีสถานศึกษาอยู่ 2 แห่ง โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และโรงเรียนวัดเสาธง ที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีวัด ที่เป็นสถานที่สำหรับการให้บริการข่าวสารในชุมชนอีกด้วย โดยมีศาลาอ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน, มีกระดานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวในชุมชน และหอกระจาย เป็นต้น (หน้า 57)

Health and Medicine

การจัดการระบบสารณสุขในชุมชนนั้น ยังไม่การจัดการระบายน้ำ บำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะ เพื่อจัดการของเสียภายในชุมชน ยังคงมีการระบายของเสียลงสู่ธรรมชาติโดยตรง

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ชุมชนมอญเกาะเกร็ด เป็นแหล่งวัฒนธรรมมอญที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมหลายด้าน ซึ่งมอญเกาะเกร็ดนี้จะมีชื่อเสียงเด่นในการทำเครื่องปั้นดินเผา โดยการทำเครื่องปั้นดินเผาของมอญเกาะเกร็ดนี้ จะมีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนเครื่องปั้นที่ใดๆ นั่นคือ การทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อแดงแบบไม่เคลือบ มีทั้งโอ่งน้ำ อ่าง ครก และหม้อน้ำลายวิจิตรต่างๆ แต่ปัจจุบันด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา และภาวการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงการสืบทอดอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผานั้นได้รับความนิยมน้อยลง จึงทำให้ผลงานเครื่องปั้นดินเผาอันเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมเด่นของมอญเกาะเกร็ดนั้นเริ่มหายากขึ้นทุกที เป็นต้น (หน้า 32)

Folklore

ไม่ได้ระบุ

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่ได้ระบุ

Social Cultural and Identity Change

สภาพสังคมมอญเกาะเกร็ดแต่เดิม จะเป็นสังคมที่ค่อนข้างสงบ ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย จากกระแสวัฒนธรรมของสังคมเมือง และภาวะเศรษฐกิจที่แปรเปลี่ยน ก็ส่งผลให้เกาะเกร็ดเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามไปด้วย รวมไปถึงในเรื่องคติค่านิยมความเชื่อดั้งเดิมของชาวมอญ และรูปแบบประเพณีพิธีกรรม (หน้า 72) อีกทั้งรูปแบบการประกอบอาชีพ จากแต่เดิมการทำเครื่องปั้นดินเผา ถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของมอญเกาะเกร็ดด้วยลายวิจิตรที่เป็นลักษณะเฉพาะ ก็ต้องถูกแปรเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาดเช่นกัน (หน้า 32)

Other Issues

การอนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ชุมชน

Map/Illustration

ผู้วิจัยได้มีการนำเสนอข้อมูลด้วยการใช้รูปภาพเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย -ภาพที่ 1 จิตรกรรมฝาผนังที่สื่อถึงวิถีชีวิต, วัฒนธรรม, ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมของชาวมอญ (หน้า 1) -ภาพที่ 2 ตัวอย่างลักษณะทางกายภาพบางประการที่บ่งบอกว่าเป็นชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 2) -ภาพที่ 3 ตัวอย่างองค์ประกอบทางกายภาพบางประการที่บ่งบอกว่าเป็นชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 3) -ภาพที่ 4 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ออกแบบ (หน้า 4) -ภาพที่ 5 ลำดับขั้นตอนในการเสนอผลวิจัยโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (หน้า 6) -ภาพที่ 6 ตัวอย่างบรรยากาศในอดีตของชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 9) -ภาพที่ 7 ตัวอย่างบรรยากาศปัจจุบันในมุมต่างๆ ภายในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 11) -ภาพที่ 8 ตัวอย่างบรรยากาศปัจจุบันบางมุมภายในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (1) (หน้า 13) -ภาพที่ 9 ตัวอย่างกิจกรรมภายในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 14) -ภาพที่ 10 ตัวอย่างบรรยากาศปัจจุบันในมุมต่างๆ ภายในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (2) (หน้า 16) -ภาพที่ 11 การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (หน้า 18) -ภาพที่ 12 แนวเขตการควบคุมการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (หน้า 19) -ภาพที่ 13 แผนภูมิสรุปความสัมพันธ์ของแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หน้า 21) -ภาพที่ 14 ตำแหน่ง และตัวอย่างบรรยากาศการตั้งถิ่นฐานครัวเรือนมอญที่อยู่ตามริมแม่น้ำเจ้าพระยา (หน้า 23) -ภาพที่ 15 ตำแหน่งคูคลอง และแม่น้ำโดยรอบพื้นที่ศึกษาในช่วงรศ. 124 (หน้า 25) -ภาพที่ 16 แนวขุดคลองลัดเกร็ดน้อย บริเวณวัดปากอ่าวจรดท้ายด่านของบ้านแหลมช่วงพศ. 2265 (หน้า 26) -ภาพที่ 17 การใช้ที่ดินในปีพศ. 2549 และพศ. 2510 ตามลำดับ (หน้า 28) -ภาพที่ 18 การใช้ที่ดินในปีพศ. 2518 และพศ. 2523 ตามลำดับ (หน้า 29) -ภาพที่ 19 ตัวอย่างลักษณะเฉพาะในการตั้งถิ่นฐาน และความเป็นชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 30) -ภาพที่ 20 ตัวอย่างลักษณะเฉพาะความสัมพันธ์กลุ่มคนในการประกอบกิจกรรมของชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 31) -ภาพที่ 21 ตัวอย่างลักษณะเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาของคนมอญเกาะเกร็ดบางประการ (หน้า 32) -ภาพที่ 22 ตัวอย่างความเป็นชุมชนมอญเกาะเกร็ดบางประการที่สื่อออกเป็นองค์ประกอบกายภาพ (หน้า 33) -ภาพที่ 23 ที่ตั้งตำบลเกาะเกร็ดในเขตการปกครองจังหวัดนนทบุรี (หน้า 35) -ภาพที่ 24 ที่ตั้งตำบลเกาะเกร็ดในเขตการปกครอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (หน้า 36) -ภาพที่ 25 -ภาพที่ 24 ที่ตั้งตำบลเกาะเกร็ดในเขตการปกครอง ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (หน้า 37) -ภาพที่ 26 แบ่งเขตการปกครองชุมชนมอญเกาะเกร็ดในเขตตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (หน้า 38) -ภาพที่ 27 กลุ่มพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 39) -ภาพที่ 28 กลุ่มพื้นที่ที่มีลักษณะชุดดินส่วนใหญ่ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 40) -ภาพที่ 29 ตำแหน่งของเส้นคลองต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 41) -ภาพที่ 30 ตำแหน่งของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 42) -ภาพที่ 31 สัดส่วนกลุ่มอายุต่างๆ ของประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 43) -ภาพที่ 32 ลักษณะเฉพาะบางประการทางภูมิประเทศที่สื่อออกมาเป็นองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน (หน้า 44) -ภาพที่ 33 ลักษณะเฉพาะบางประการของการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 46) -ภาพที่ 34 การแบ่งกลุ่มพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนมอญเกาะเกร็ดตามข้อกำหนดผังเมือง (หน้า 47) -ภาพที่ 35 การแบ่งกลุ่มพื้นที่ตามลักษณะเฉพาะของการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 48) -ภาพที่ 36 ภาพตัวอย่างกลุ่ม และบริเวณอาคารที่เสนออนุรักษ์ และพัฒนาในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 49) -ภาพที่ 37 ตำแหน่งกลุ่มอาคาร ประเด็นภาพ และพื้นที่กลุ่มอาคารในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 50) -ภาพที่ 38 ตำแหน่งของกลุ่มอาคาร ประเด็นความสูงกลุ่มอาคารในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 51) -ภาพที่ 39 ตำแหน่งของกลุ่มอาคาร ประเด็นวัสดุ-โครงสร้างของกลุ่มอาคารในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 52) -ภาพที่ 40 ตำแหน่งของกลุ่มอาคาร ประเด็นสีของกลุ่มอาคารในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 53) -ภาพที่ 41 ตำแหน่งของกลุ่มอาคาร ประเด็นอายุของกลุ่มอาคารในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 54) -ภาพที่ 42 ตำแหน่งของกลุ่มอาคาร ประเด็นสภาพของกลุ่มอาคารในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 55) -ภาพที่ 43 ตำแหน่งของกลุ่มอาคาร ประเด็นอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 56) -ภาพที่ 44 ตัวอย่างแหล่งบริการทางสังคมต่างๆ ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 57) -ภาพที่ 45 ตำแหน่งพื้นที่การประกอบกิจกรรมการบริการทางสังคมในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (1) (หน้า 58) -ภาพที่ 46 ตำแหน่งพื้นที่การประกอบกิจกรรมการบริการทางสังคมในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (2) (หน้า 59) -ภาพที่ 47 ตำแหน่งของกลุ่มพื้นที่การประกอบกิจกรรมการบริการทางสังคมในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 60) -ภาพที่ 48 ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 61) -ภาพที่ 49 ตำแหน่งพื้นที่ที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 62) -ภาพที่ 50 ตำแหน่งพื้นที่ที่มีระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 63) -ภาพที่ 51 ตำแหน่งพื้นที่จุดศูนย์รวมการสัญจรในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 64) -ภาพที่ 52 ลักษณะเฉพาะบางประการ เรื่องการตั้งถิ่นฐานของคนในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 66) -ภาพที่ 53 ตำแหน่ง และสัดส่วนของกลุ่มประชากรในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 67) -ภาพที่ 54 ตำแหน่งกลุ่มประชากรที่ตั้งถิ่นฐานด้วยความสัมพันธ์ต่างๆ ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 68) -ภาพที่ 55 ตัวอย่างประกอบกิจกรรมทางศาสนา, ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 69) -ภาพที่ 56 ตำแหน่ง ช่วงเวลา และประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 70) -ภาพที่ 57 ตำแหน่งพื้นที่การประกอบกิจกรรมที่สื่อความหมายในกิจกรรมในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 71) -ภาพที่ 58 ตัวอย่างแหล่งประกอบกิจกรรมทางประเพณีชีวิต และสังคมในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 72) -ภาพที่ 59 ตำแหน่ง และช่วงเวลา ในการประกอบกิจกรรมบนพื้นที่ของชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 73) -ภาพที่ 60 ตำแหน่ง และกลุ่มคนที่เข้าประกอบกิจกรรมในช่วงเวลาต่างๆ ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 74) -ภาพที่ 61 ตัวอย่างลักษณะเฉพาะด้านเศรษฐกิจบางประการของคนในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 76) -ภาพที่ 62 สัดส่วนของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ตามกลุ่มบ้านในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 77) -ภาพที่ 63 กลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ที่คงอยู่ทางวัฒนธรรม อาชีพ และสืบทอดอาชีพในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 78) -ภาพที่ 64 สัดส่วนการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่ตามกลุ่มหมู่บ้านในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 79) -ภาพที่ 65 กลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ผูกพันกับที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่ของชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 80) -ภาพที่ 66 สัดส่วนของกลุ่มแรงงานที่ทำงานนอกพื้นที่ตามกลุ่มหมู่บ้านในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 81) -ภาพที่ 67 กลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ที่กลุ่มคนคงอยู่ และทำงานภายในพื้นที่ของชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 82) -ภาพที่ 68 ตัวอย่างรูปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 83) -ภาพที่ 69 ตัวอย่างความสัมพันธ์ทางกายภาพในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 84) -ภาพที่ 70 ตัวอย่างองค์ประกอบบางประการที่ส่งเสริมให้เกิดศักยภาพที่ดีในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 85) -ภาพที่ 71 ตัวอย่างการเสนอศักยภาพทางกายภาพบางประการของกลุ่มพื้นที่ต่างๆ ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (1) (หน้า 87) -ภาพที่ 72 ตัวอย่างการเสนอศักยภาพทางกายภาพบางประการของกลุ่มพื้นที่ต่างๆ ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (2) (หน้า 88) -ภาพที่ 73 ตัวอย่างการเสนอศักยภาพทางกายภาพบางประการในพื้นที่กิจกรรมของหมู่บ้านในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 90) -ภาพที่ 74 ตัวอย่างอาหารที่เสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจในวิถีอาชีพของคนในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 91) -ภาพที่ 75 ตัวอย่างความสัมพันธ์บางประการในแนวคิดอนุรักษ์พัฒนาทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 92) -ภาพที่ 76 แผนภูมิสรุปลักษณะเฉพาะท้องถิ่นในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 94) -ภาพที่ 77 แผนภูมิสรุปความสัมพันธ์ของรูปแบบทางกายภาพสังคม และเศรษฐกิจในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 95) -ภาพที่ 78 แผนภูมิสรุปแนวคิดในการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 96) -ภาพที่ 79 ตัวอย่างความพิถีพิถัน และประณีตบางประการของชุมชนมอญเกาะเกร็ด และแผนภูมิความสัมพันธ์ของลักษณะเฉพาะท้องถิ่นมอญเกาะเกร็ด (หน้า 99) -ภาพที่ 80 ตัวอย่างลักษณะเฉพาะทางกายภาพบางประการของชุมชนมอญเกาะเกร็ด และแผนภูมิความสัมพันธ์ของรูปแบบทางกายภาพในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 100) -ภาพที่ 81 ตัวอย่างองค์ประกอบกายภาพที่สื่อลักษณะเฉพาะทางกายภาพบางประการของชุมชนมอญเกาะเกร็ด และแผนภูมิความสัมพันธ์ของรูปแบบทางกายภาพในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 101) -ภาพที่ 82 ตัวอย่างบางประการขององค์ประกอบทางกายภาพในงาน 2 มิติ : ผังชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 106) -ภาพที่ 83 ตัวอย่างบางประการในแนวคิดหลักอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 108) -ภาพที่ 84 แนวคิดในการจัดองค์ประกอบชุมชนให้มีลำดับ ขอบเขต และจุดหมายในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 110) -ภาพที่ 85 ผังของชุมชนมอญเกาะเกร็ด (เดิม) (หน้า 114) -ภาพที่ 86 ผังของชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 115) -ภาพที่ 87 ส่วนของพื้นที่ในการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 116) -ภาพที่ 88 เส้นโครงข่ายทางสัญจรของชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 117) -ภาพที่ 89 ลักษณะเฉพาะของการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 118) -ภาพที่ 90 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (เดิม) (หน้า 120) -ภาพที่ 91 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 121) -ภาพที่ 92 กลุ่มศูนย์กลางหลักในพื้นที่วัดปรมัยยิกาวาสในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 126) -ภาพที่ 93 ลักษณะการใช้พื้นที่ริมน้ำของวัดในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 127) -ภาพที่ 94 แบบขยายผังของกลุ่มศูนย์กลางหลัก : วัดปรมัยยิกาวาสในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 128) -ภาพที่ 95 แบบขยายการจัดพื้นที่ของกลุ่มศูนย์กลางหลัก : วัดปรมัยยิกาวาสในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 129) -ภาพที่ 96 แบบขยายผังของกลุ่มศูนย์กลางหลัก : วัดปรมัยยิกาวาสในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 130) -ภาพที่ 97 ตารางการออกแบบกลุ่มอาคาร และสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มศูนย์กลางหลัก (หน้า 131) -ภาพที่ 98 ตารางแนวทางการออกแบบกลุ่มอาคาร และแบบขยายพื้นที่ประกอบกิจกรรมของกลุ่มศูนย์กลางหลัก (หน้า 133) -ภาพที่ 99 ตารางการออกแบบกลุ่มอาคาร และแบบขยายผังทางสัญจรของกลุ่มศูนย์กลางหลัก (หน้า 134) -ภาพที่ 100 ตารางแนวทางการออกแบบสภาพภูมิทัศน์ของกลุ่มศูนย์กลางหลัก (หน้า 135) -ภาพที่ 101 บรรยากาศของพื้นที่ประกอบกิจกรรมกลุ่มศูนย์กลางหลัก (หน้า 136) -ภาพที่ 102 กลุ่มศูนย์กลางย่อยในพื้นที่วัดไผ่ล้อม วัดเสาธงทอง และวัดฉิมพลีชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 138) -ภาพที่ 103 ลักษณะการใช้พื้นที่ริมน้ำของวัดในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 139) -ภาพที่ 104 แบบขยายผังของกลุ่มศูนย์กลางย่อย : วัดไผ่ล้อมในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 140) -ภาพที่ 105 แบบขยายผังของกลุ่มศูนย์กลางย่อย : วัดเสาธงทองในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 141) -ภาพที่ 106 แบบขยายผังของกลุ่มศูนย์กลางย่อย : วัดฉิมพลีในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 142) -ภาพที่ 107 แบบขยายจัดพื้นที่ของกลุ่มศูนย์กลางย่อย : วัดไผ่ล้อมในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 143) -ภาพที่ 108 แบบขยายผังของกลุ่มศูนย์กลางย่อย : วัดไผ่ล้อมในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 144) -ภาพที่ 109 แบบขยายจัดพื้นที่ของกลุ่มศูนย์กลางย่อย : วัดเสาธงทองในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 145) -ภาพที่ 110 แบบขยายผังของกลุ่มศูนย์กลางย่อย : วัดเสาธงทองในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 146) -ภาพที่ 111 แบบขยายจัดพื้นที่ของกลุ่มศูนย์กลางย่อย : วัดฉิมพลีในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 147) -ภาพที่ 112 แบบขยายผังของกลุ่มศูนย์กลางย่อย : วัดฉิมพลีในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 148) -ภาพที่ 113 ลักษณะการใช้พื้นที่ริมน้ำของกลุ่มศูนย์กลางย่อย : วัดไผ่ล้อม วัดฉิมพลี และวัดเสาธงทองในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 149) -ภาพที่ 114 ตารางแนวทางการออกแบบกลุ่มอาคาร และสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มศูนย์กลางย่อยชุมชน (หน้า 150) -ภาพที่ 115 ตารางแนวทางการออกแบบกลุ่มอาคาร และสิ่งปลูกสร้างในกลุ่มศูนย์กลางย่อยชุมชน (หน้า 151) -ภาพที่ 116 แนวทางควบคุมความสูง วัสดุ โทนสี และระยะห่างของอาคารโดยรอบกลุ่มศูนย์กลางย่อย (หน้า 152) -ภาพที่ 117 ตารางแนวทางการออกแบบ และแบบขยายผังพื้นที่ประกอบกิจกรรมของกลุ่มศูนย์กลางย่อย (หน้า 153) -ภาพที่ 118 ตารางแนวทางการออกแบบ และแบบขยายผังทางสัญจรของกลุ่มศูนย์กลางย่อย (หน้า 154) -ภาพที่ 119 ตารางแนวทางการออกแบบสภาพภูมิทัศน์ของกลุ่มศูนย์กลางย่อย (หน้า 155) -ภาพที่ 120 กลุ่มเขตชุมชนในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 175) -ภาพที่ 121 ลักษณะการใช้พื้นที่ของหมู่บ้านมอญในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 158) -ภาพที่ 122 แบบขยายผังของกลุ่มเขตชุมชนในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 159) -ภาพที่ 123 แบบขยายการรวมกลุ่มอาคารในเขตชุมชน : หมู่ 1 บ้านลัดเกร็ดในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 160) -ภาพที่ 124 แบบขยายผังของกลุ่มในเขตชุมชน : หมู่ 1 บ้านลัดเกร็ดในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 161) -ภาพที่ 125 แบบขยายการรวมกลุ่มอาคารในเขตชุมชน : หมู่ 6 บ้านเสาธงทองในเขตชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 162) -ภาพที่ 126 แบบขยายผังของกลุ่มในเขตชุมชน : หมู่ 6 บ้านเสาธงทองในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 163) -ภาพที่ 127 แบบขยายการรวมกลุ่มอาคารในเขตชุมชน : หมู่ 7 บ้านโอ่งอ่างในเขตชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 164) -ภาพที่ 128 แบบขยายผังของกลุ่มในเขตชุมชน : หมู่ 7 บ้านโอ่งอ่างในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 165) -ภาพที่ 129 ลักษณะการใช้พื้นที่ประกอบกิจกรรมของกลุ่มเขตชุมชน : ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 166) -ภาพที่ 130 ลักษณะการใช้พื้นที่ประกอบกิจกรรมของกลุ่มเขตชุมชน : ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 167) -ภาพที่ 131 ตารางแนวทางการออกแบบกลุ่มอาคาร และสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มเขตชุมชน (หน้า 168) -ภาพที่ 132 แบบขยายผังของกลุ่มอาคาร และสิ่งปลูกสร้างในเขตชุมชน (หน้า 169) -ภาพที่ 133 ตารางแนวทางการออกแบบ และแบบขยายผังเมืองพื้นที่ประกอบกิจกรรมในเขตชุมชน (หน้า 170) -ภาพที่ 134 ตารางแนวทางการออกแบบ และแบบขยายทางสัญจรในเขตชุมชน (หน้า 171) -ภาพที่ 135 ตารางแนวทางการออกแบบสภาพภูมิทัศน์ของกลุ่มในเขตชุมชน (หน้า 172) -ภาพที่ 136 กลุ่มเขตอุตสาหกรรมในครัวเรือนชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 174) -ภาพที่ 137 ลักษณะการใช้พื้นที่ของเขตอุตสาหกรรมในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 175) -ภาพที่ 138 แบบขยายแผนผังของกลุ่มอุสาหกรรมในครัวเรือนชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 176) -ภาพที่ 139 แบบขยายผังของกลุ่มเขตชุมชน : หมู่ 1 บ้านลัดเกร็ด ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 177) -ภาพที่ 140 แบบขยายผังของกลุ่มเขตอุตสาหกรรมในครัวเรือน : หมู่ 1 บ้านลัดเกร็ด ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 178) -ภาพที่ 141 แบบขยายผังของกลุ่มเขตอุตสาหกรรมในครัวเรือน : หมู่ 6 บ้านเสาธงทอง ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 179) -ภาพที่ 142 แบบขยายผังของกลุ่มเขตอุตสาหกรรมในครัวเรือน : หมู่ 6 บ้านเสาธงทอง ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 180) -ภาพที่ 143 แบบขยายผังของกลุ่มเขตอุตสาหกรรมในครัวเรือน : หมู่ 7 บ้านโอ่งอ่าง ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 181) -ภาพที่ 144 แบบขยายผังของกลุ่มเขตอุตสาหกรรมในครัวเรือน : หมู่ 7 บ้านโอ่งอ่าง ในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 182) -ภาพที่ 145 ลักษณะการใช้พื้นที่ของกลุ่มเขตอุตสาหกรรมในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 183) -ภาพที่ 146 ลักษณะการใช้พื้นที่ของกลุ่มเขตอุตสาหกรรมในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 184) -ภาพที่ 147 ตารางแนวทางการออกแบบกลุ่มอาคาร และสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มเขตอุตสาหกรรมในครัวเรือน (หน้า 185) -ภาพที่ 148 แบบขยายผังของกลุ่มอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเขตอุตสาหกรรมในครัวเรือน (หน้า 186) -ภาพที่ 149 ตารางแนวทางการออกแบบ และขยายพื้นที่ประกอบกิจกรรมในเขตอุตสาหกรรมในครัวเรือน (หน้า 187) -ภาพที่ 150 ตารางแนวทางการออกแบบ และแบบขยายทางสัญจรของกลุ่มเขตอุตสาหกรรมในครัวเรือน (หน้า 188) -ภาพที่ 151 ตารางแนวทางการออกแบบสภาพภูมิทัศน์ของกลุ่มเขตอุตสาหกรรมในครัวเรือน (หน้า 189) -ภาพที่ 152 กลุ่มสวนสาธารณะในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 191) -ภาพที่ 153 ลักษณะการใช้พื้นที่ส่วนสาธารณะในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 192) -ภาพที่ 154 แบบขยายผังของกลุ่มสวนสาธารณะในวัดปรมัยยิกาวาสชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 193) -ภาพที่ 155 แบบขยายการจัดพื้นที่ของกลุ่มสวนสาธารณะในวัดปรมัยยิกาวาสชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 194) -ภาพที่ 156 แบบขยายผังของกลุ่มสวนสาธารณะในวัดปรมัยยิกาวาสชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 195) -ภาพที่ 157 ตารางแนวทางการออกแบบ และขยายพื้นที่ประกอบกิจกรรมของกลุ่มสวนสาธารณะ (หน้า 196) -ภาพที่ 158 ตารางแนวทางการออกแบบ และแบบขยายพื้นที่ทางสัญจรของกลุ่มสวนสาธารณะ (หน้า 197) -ภาพที่ 159 ตารางแนวทางการออกแบบสภาพภูมิทัศน์ของกลุ่มสวนสาธารณะ (หน้า 198) -ภาพที่ 160 บรรยากาศของพื้นที่ประกอบกิจกรรมกลุ่มสวนสาธารณะ (หน้า 199) -ภาพที่ 161 กลุ่มสถานที่ราชการในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 201) -ภาพที่ 162 ลักษณะการใช้พื้นที่สาธารณะระหว่างวัดกับสถานที่ราชการในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 202) -ภาพที่ 163 แบบขยายผังของกลุ่มสถานที่ราชการ : บริเวณวัด และโรงเรียนปรมัยในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 203) -ภาพที่ 164 แบบขยายผังของกลุ่มสถานที่ราชการ : บริเวณวัด และโรงเรียนเสาธงทองในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 204) -ภาพที่ 165 ตารางแนวทางการออกแบบกลุ่มอาคาร และสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มเขตราชการ (หน้า 205) -ภาพที่ 166 ตารางแนวทางการออกแบบ และขยายผังพื้นที่ประกอบกิจกรรมของกลุ่มเขตราชการ (หน้า 206) -ภาพที่ 167 ตารางแนวทางการออกแบบทางสัญจร และสภาพภูมิทัศน์ของกลุ่มอาคารราชการ (หน้า 207) -ภาพที่ 168 ลักษณะของการใช้พื้นที่ถนน คูคลอง และทางเดินเท้าในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 208) -ภาพที่ 169 ระบบถนน คูคลอง และทางเดินเท้าในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 210) -ภาพที่ 170 ลักษณะของการใช้พื้นที่ถนน คูคลอง และทางเดินเท้าในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 210) -ภาพที่ 171 แบบขยายผังของระบบถนน คูคลอง และทางเดินเท้าในชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 211) -ภาพที่ 172 ผังของระบบทางสัญจรของชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 212) -ภาพที่ 173 ตารางแนวทางการออกแบบกลุ่มอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (หน้า 213) -ภาพที่ 174 ตารางแนวทางการออกแบบทางสัญจร และสภาพภูมิทัศน์ในระบบถนน คูคลองของชุมชน (หน้า 214) -ภาพที่ 175 บรรยากาศของกลุ่มอาคาร และสิ่งปลูกสร้างประกอบ (หน้า 215) -ภาพที่ 176 ตารางแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 220) -ภาพที่ 177 ตารางแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนมอญเกาะเกร็ด (หน้า 221)

Text Analyst สุพรรณิการ์ เอี่ยมแสนสุข Date of Report 20 ก.พ. 2557
TAG มอญ, การอนุรักษ์, ชุมชน, พื้นที่, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง