ลืมรหัสผ่าน?

  สมัครสมาชิก   
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject มุสลิม,การบริโภค,อาหาร,ฮาลาล,ความรู้,สังคม
Author ยุพิน หะสัน
Title รูปแบบการดำเนินชีวิต ความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิม
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity ไทยมุสลิม, Language and Linguistic Affiliations ไม่ระบุ
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Total Pages 189 Year 2546
Source หลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract

งานเขียนมุ่งศึกษาเกี่ยวกับความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาล ซึ่งเป็นอาหารที่ศาสนาอิสลามได้บัญญัติไว้ว่ามุสลิมสามารถรับประทานได้โดยไม่ผิดต่อหลักศาสนา เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ สะอาดนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายฮาลาลก็เป็นที่ยอมรับของมุสลิมทั่วโลกว่าได้รับความคุ้มครองและเป็นหลักประกันต่อการบริโภคอาหาร ซึ่งในการศึกษาได้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างมุสลิมจำนวน 400 คนทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 18-40 ปี ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเรียนและทำงานและมีระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกัน โดยเป็นกลุ่มที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ในการศึกษาก็เพื่อให้รู้ว่าผู้บริโภคมุสลิมดำเนินชีวิตอย่างไร มีความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลอย่างไร

Focus

เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคในเรื่องอาหารฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิม (หน้า 5)

Theoretical Issues

ไม่มี

Ethnic Group in the Focus

มุสลิมอายุระหว่าง 18-40 ปีที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ (หน้า 5,78)

Language and Linguistic Affiliations

ไม่มี

Study Period (Data Collection)

ไม่ระบุเวลาในการวิจัย

History of the Group and Community

ไม่มี

Settlement Pattern

ไม่มี

Demography

กลุ่มผู้บริโภคมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯอายุระหว่าง 18-40 ปีมีจำนวนประชากรประมาณ 111,865 คน (หน้า 78) ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาเป็น มุสลิมอายุ 18-40 ปี จำนวน 400 คน เป็นเพศชาย 179 คน และเพศหญิงจำนวน 221 คน (หน้า ง, 84)

Economy

อาหารฮาลาล เป็นอาหารที่มุสลิมรับประทานได้ ถ้าเป็นการผลิตอาหารในเชิงอุตสาหกรรมก็คือผลิตภัณฑ์อาหารที่สะอาดและสอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่อนุมัติให้มุสลิมรับประทานได้ สำหรับคำว่า “ฮาลาล” เป็นภาษาอาหรับหมายถึงสิ่งที่บัญญัติอิสลามอนุมัติให้ปฏิบัติหรือบริโภคได้ หรืออาจหมายถึง ถูกต้องตามกฎบัญญัติ หรืออนุญาต (หน้า 6,23) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายฮาลาลนั้นหมายถึงเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว และเป็นเครื่องหมายที่มุสลิมทั่วโลกให้ความถือและถ้าเห็นเครื่องหมายนี้ก็มีความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้า (หน้า 6) และอาหารนั้นไม่มีส่วนประกอบที่เป็นสิ่งที่ศาสนากำหนดห้ามมุสลิมรับประทาน (หน้า 4) ในงานเขียนได้ระบุว่า ในเรื่องความเรื่องอาหารฮาลาลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ตอบถูกมากที่สุด (93.5%) ได้แก่ ฮาลาล แปลว่าเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ และมีความหมายตรงข้ามกับคำว่า “ฮาราม” คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้าม ส่วนความรู้เรื่องอาหารประเภทไก่ และเนื้อวัวที่มุสลิมสามารถรับประทาน จะต้องมีการฆ่าแบบอิสลาม ได้แก่ตอนฆ่าสัตว์ต้องเชือดอย่างรวดเร็วและให้เจ็บแต่เพียงเล็กน้อยและตอนฆ่าต้องกล่าวนามอัลลอฮ์ (หน้า 6,118,119) อาหารต้องห้ามในศาสนาอิสลาม ในการศึกษาได้กล่าวถึงอาหารต้องห้ามสำหรับมุสลิมดังต่อไปนี้ (หน้า 23) 1) ห้ามรับประทานสัตว์ที่ตายเอง คือสัตว์ที่ตายเองโดยคนม่ได้ล่าแบ่งออกเป็น 5 อย่างคือ สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย,สัตว์ที่ถูกตีตาย,สัตว์ที่ตกลงมาตาย คือสัตว์ที่ตกจากที่สูง บางครั้งก็ตกลงห้วยหรือภูเขา , สัตว์ที่ถูกสัตว์ชนิดอื่นขวิดตาย, สัตว์ที่ถูกสัตว์ป่ากิน อย่างไรก็ดีอัลลอฮ ได้ระบุข้อยกเว้นตามหลักศาสนาอิสลามคือ ถ้าหากเห็นว่าสัตว์ชนิดนั้นยังมีชีวิตอยู่และเชือดทันก็เป็นอาหารฮาลาล มุสลิมสามารถนำมาประกอบอาหารรับประทานได้ (หน้า 24) 2) ห้ามกินเลือด เพราะดูแล้วน่าเกลียดน่ากลัวและบางครั้งอาจเป็นอันตราย สุขภาพร่างกาย (หน้า 24) 3) ห้ามกินเนื้อหมู เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ชอบสิ่งสกปรกและในเนื้อหมูก็มีพยาธิ (หน้า 24) 4) ห้ามรับประทานสัตว์ที่ถูกพลีชีพให้แก่ผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ คือสัตว์ที่ถูกฆ่านั้น เชือดโดยคนที่กล่าวชื่ออื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ อาทิเช่นเทพเจ้าต่างๆ ข้อห้ามนี้มีไว้เพื่อคุ้มกันความเชื่อที่มีต่ออัลลอฮให้มีความเป็นเอกภาพ (หน้า 24)สำหรับสัตว์อื่นที่ไม่ฮาลาลที่ในงานเขียนกล่าวถึงเช่น สุนัข ล่อ ลา ลิง แมว สัตว์ที่มีเขี้ยว มีกรงเล็บ สัตว์เลื้อยคลายเช่น งู ฯลฯ ส่วนสัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลถือว่าเป็นสัตว์ฮาลาลทั้งหมดรับประทานได้แม้ว่าคนที่จับจะไม่ใช่มุสลิม (หน้า 25) ซุบฮัตอาหารที่ต้องสงสัยเคลือบแคลง ได้แก่อาหารที่ไม่มั่นใจว่าจะมีส่วนผสมของอาหารต้องห้ามหรือไม่ หรือกินแล้วกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย ตัวอย่างเช่น อาหารในร้านที่ไม่ใช่มุสลิมและเกรงว่าจะมีส่วนผสมของอาหารต้องห้ามสำหรับมุสลิมเจือปนอยู่ ไก่ที่ถูกฆ่าด้วยไฟฟ้าช๊อตแล้วมีเลือดตกค้างและอื่นๆ (หน้า 27) เครื่องดื่มที่ห้ามดื่ม อาทิเช่นยาพิษ สิ่งสกปรกเช่นเลือด ปัสสาวะ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และนมของสัตว์ที่ห้ามดื่มนมของสัตว์ชนิดนั้นและอื่นๆ (หน้า 26) รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาพบว่า ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่ (56%) จะมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท อันดับสองมีรายได้ระหว่าง 10,000 บาท-15,000 บาท (19.8%)ส่วนจำนวนน้อยที่สุด (3%) มีรายได้ 25,001-30,001 บาท (หน้า 86) พฤติกรรมการบริโภค ผู้วิจัยได้จำแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 9 กลุ่มซึ่งมีความแตกต่างในรูปแบบการดำเนินชีวิตคือ 1) กลุ่มชีวิตทันสมัยแต่หัวใจอนุรักษ์ 2) กลุ่มสนใจข่าวสาร 3) กลุ่มยึดหลักการ 4) กลุ่มความสุขอยู่ในบ้าน 5) กลุ่มใส่ใจตัวเองใส่ใจสังคม 6) กลุ่มรักกีฬา 7) กลุ่มติดคอมติดเพื่อน 8) กลุ่มความคิดก้าวไกล 9) กลุ่มสนุกกับชีวิต แต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะ (หน้า 110-117) และผู้วิจัยได้พยายามวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิตกับความรู้เรื่องอาหารฮาลาล พบว่า รูปแบบการดำเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องอาหารฮาลาล ซึ่งตรงกับสมมุติฐานคือ กลุ่มสนใจข่าวสาร ยึดหลักการ กลุ่มความสุขอยู่ในบ้านและกลุ่มรักกีฬา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้ที่เกี่ยวกับอาหารฮาลาล โดยมีนัยสำคัญอยู่ที่ระดับ 0.05 สำหรับกลุ่มชีวิตทันสมัยแต่หัวใจอนุรักษ์ มีความสัมพันธ์ทางลบมีนัยสำคัญอยู่ที่ระดับ 0.05 กับความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาล ส่วนกลุ่มใส่ใจตัวเองสนใจสังคม กลุ่มติดคอมติดเพื่อ กลุ่มความคิดก้าวไกลและกลุ่มสนุกกับชีวิตนั้นไม่พบความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องอาหารฮาลาล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ระบุว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลค่อนข้างสูง และส่วนใหญ่จะเลือกซื้ออาหารจากร้านมุสลิมและกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าอาหารทุกอย่างควรได้รับเครื่องหมายฮาลาล นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีพฤติกรรมการสังเกตเครื่องหมายฮาลาลก่อนเลือกซื้อสินค้า งานเขียนได้ระบุว่า การรับประทานอาหารฮาลาลนี้มุสลิมบริโภคค่อนข้างมากเพราะเป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามซึ่งมุสลิมต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (หน้า 150,166,130-172)

Social Organization

สังคมในศาสนาอิสลาม ในงานเขียนได้กล่าวถึงสังคมในศาสนาอิสลามว่า ศาสนาอิสลามจะต่างจากศาสนาอื่นคือ ศาสนาอิสลามเป็นธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิตและอิสลามเป็นวัฒนาธรรม (หน้า 11,17) คือรูปแบบการดำเนินชีวิตซึ่งนำมาจากหรือสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายของศาสนาอิสลามและคำสอนของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด (ซุนนะห์) (หน้า 12) ครอบครัว คนที่เป็นสามีจะทำหน้าที่เป็นผู้นำและเลี้ยงดูคนในครอบครัว ภรรยาทำหน้าที่เลี้ยงลูกและทำงานบ้าน ในสังคมมุสลิมโดยมากจะอยู่กันแบบครอบครัวขยายมากกว่าครอบครัวเดี่ยว เนื่องจากจากคำสอนของศาสนาอิสลามแล้วได้ระบุให้มุสลิมให้ติดต่อกันในกลุ่มญาติพี่น้อง ถ้าลูกหลานดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ก็จะทำให้เกิดกุศลในครอบครัว (หน้า 16)

Political Organization

ไม่มีข้อมูล

Belief System

ศาสนาอิสลาม งานเขียนระบุว่า ศาสนาอิสลามไม่เหมือนศาสนาอื่นก็คือเป็นศาสนาที่มีคำสอนในการดำเนินชีวิตโดยครอบคลุมการใช้ชีวิตทุกอย่าง อาทิครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การบริโภค และอื่นๆ (หน้า 2) สำหรับคำว่า “อิสลาม”นั้นหมายถึง สันติ การนอบน้อม และการยอมจำนนโดยสิ้นเชิง และ “ มุสลิม” คือคนที่นับถือศาสนาอิสลาม แปลว่า ผู้ที่นอบน้อมหรือยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อพระผู้เป็นเจ้า (หน้า 8)

Education and Socialization

การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ในจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คนแบ่งออกเป็นกลุ่มตามจำนวนการศึกษาได้ดังนี้ ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 17 คน (4.3 %) มัธยมศึกษา 69 คน (17.3%) อนุปริญญา 59 คน (14.8%) ปริญญาตรี 232 คน (58%) ปริญญาโท21 คน (5.3%) ปริญญาเอก 2 คน (0.5%) (ตารางหน้า 85)

Health and Medicine

ไม่มี

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่มี

Folklore

ไม่มี

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่มี

Social Cultural and Identity Change

ไม่มี

Critic Issues

Other Issues

ไม่มี

Google Map

Map/Illustration

ตาราง จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ อายุ (หน้า 84) การศึกษา,อาชีพ (หน้า 85) รายได้,การรู้จักอาหารฮาลาล (หน้า 86) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทำกิจกรรมทั่วไป (หน้า 87) ค่าวิเคราะห์ปัจจัยการทำกิจกรรมของกลุ่มรักความบันเทิง (หน้า 89) กลุ่มทำกิจกรรมศาสนา (หน้า 90) กลุ่มก้าวทันเทคโนโลยี (หน้า 90) กลุ่มดูแลสุขภาพ,กลุ่มเปิดรับข้อมูลข่าวสาร,กลุ่มนิยมของนอก (หน้า 91) กลุ่มชีวิตเรียบง่าย , กลุ่มรักกีฬา(หน้า 92) ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสนใจทั่วไป (หน้า 93) ค่าวิเคราะห์ปัจจัยความสนใจกลุ่มจริงจังกับชีวิต (หน้า 95) กลุ่มสนใจสุขภาพ,กลุ่มชอบความโดเด่น (หน้า 96) กลุ่มรักครอบครัว , กลุ่มทุ่มเทกำลัง (หน้า 97) กลุ่มติดเพื่อน (หน้า 98) กลุ่มสนุกสานกับชีวิต (หน้า 98) ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นทั่วไป (หน้า 99) ค่าวิเคราะห์ปัจจัยความคิดเห็นของกลุ่มตามกระแสสังคม (หน้า 102) กลุ่มไม่แคร์สังคม (หน้า 103) กลุ่มสนใจสภาพสังคม,กลุ่มทำวันนี้ให้ดีที่สุด (หน้า 104) กลุ่มต่อต้านวัฒนธรรมต่างชาติ (หน้า 105) กลุ่มห่วงใยปัญหาเด็กไทย (หน้า 105) กลุ่มอนาคตสดใส (หน้า 107) ค่าวิเคราะห์ปัจจัยกลุ่มกิจกรรม (หน้า 103) จำนวนและความถี่ของรายการรับรู้ (หน้า 118) ความรู้เรื่องอาหารฮาลาล (หน้า 120) ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง (หน้า 121) พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาล (หน้า 122) ความคิดเห็นเรื่องการมีเครื่องหมายฮาลาลกับไม่มี , ความจำเป็นของผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องได้รับเครื่องหมายฮาลาล (หน้า 124) การเลือกซื้ออาหาร (หน้า 125) ความสำคัญในการพิจารณาเครื่องหมายฮาลาล (หน้า 126) ความคิดเห็นที่มีต่อผู้ประกอบการที่ขอมาตรฐานเรื่องหมายฮาลาล (หน้า 127) ความรู้เรื่องอาหารฮาลาล จำแนกตามอายุ (หน้า 128) การบริโภคอาหารฮาลาลจำแนกตามอายุ (หน้า 129) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิตกับความรู้ในเรื่องอาหารฮาลาลแยกตามความรู้ (หน้า 130,131) พฤติกรรมการบริโภค (หน้า 136) แยกตามประเภทอาหาร (หน้า 137) ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาล (หน้า 140) แผนภาพ การดำเนินชีวิตและกระบวนการบริโภค (หน้า 31) รูปแบบการดำเนินชีวิต (หน้า 33) ลักษณะการแบ่งกลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิต (หน้า 38) การทำงานอย่างเป็นเครือข่ายของ node และ link (หน้า 52) การตัดสินใจซื้อและการบริโภค (หน้า 54) การจัดการข้อมูล (หน้า 55) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (หน้า 58) พฤติกรรมผู้บริโภค (หน้า 59)

Text Analyst ภูมิชาย คชมิตร Date of Report 27 พ.ค. 2562
TAG มุสลิม, การบริโภค, อาหาร, ฮาลาล, ความรู้, สังคม, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง