ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject ม้ง, เมี่ยน, ลีซู, ลาหู่,ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ (กะเหรี่ยง),โพล่ง โผล่ง โพล่ว ซู (กะเหรี่ยง), ชาวเขา,สุขภาพจิต,ภาคเหนือ
Author มนตรี นามมงคล, อุบล หมุดธรรม, เพชรา ปาสรานันท์
Title การสำรวจภาวะสุขภาพจิตชาวไทยภูเขา
Document Type รายงานการวิจัย Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity อาข่า, ลีซู, ลาหู่ ลาฮู, เมี่ยน อิวเมี่ยน, ม้ง, โพล่ง โผล่ง โพล่ว ซู กะเหรี่ยง, ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ กะเหรี่ยง, Language and Linguistic Affiliations ไม่ระบุ
Location of
Documents
ศูนย์มานุษยวิทยาสินรินธร
 
Total Pages 110 Year 2542
Source ศูนย์สุขภาพจิตเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่
Abstract

รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการสำรวจกลุ่มชาติพันธุ์ 6 กลุ่มได้แก่ กะเหรี่ยง แม้ว เย้า อีก้อ มูเซอ และลีซอ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนางานด้านสุขภาพจิตชาวไทยภูเขา ในการศึกษาภาวะสุขภาพจิตได้ศึกษาผ่านปัจจัยอย่างอย่าง เช่น เผ่าหรือชาติพันธุ์ จังหวัดหรือพื้นที่ เพศอายุ การแต่งงาน จำนวนสมาชิกครอบครัว ศาสนา การศึกษา อาชีพรายได้ การมีที่ทำกิน การย้ายถิ่น การมีบัตรประชาชน โดยทำแบบสอบถามแล้วนำมาประเมินผลการวิจัย ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ชาวไทยภูเขามีภาวะสุขภาพจิตในบริบทรวมไม่ดี คือสุขภาพจิตไม่ดีในบริบทตนเองกับครอบครัว ส่วนภาวะสุขภาพจิตชุมชนมีสุขภาพจิตดี

 

Focus

ศึกษาภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของชาวไทยภูเขาในจังหวัดเชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยาและแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตชาวไทยภูเขาในพื้นที่เขตการสาธารณสุขเขต 10 (หน้าบทคัดย่อ)

 

Theoretical Issues

แนวความคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตในการวิจัย หมายถึง สภาพของจิตใจที่มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ปัญหาปรับตัวและจิตใจเพื่อดำเนินชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข ปราศจากความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ สามารถสร้างและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างราบรื่น และวางตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวหรือทำตนให้มีประโยชน์ได้ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถปรับจิตใจให้ยอมรับความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม (หน้า 19)

 

Ethnic Group in the Focus

ศึกษา กะเหรี่ยง แม้ว เย้า อีก้อ มูเซอ และลีซอในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน (หน้า 50-51)

 

Language and Linguistic Affiliations

กะเหรี่ยง (ปกากะยอ) อยู่ในกลุ่มภาษาพม่า-ธิเบต (หน้า 39,109) แม้ว (ม้ง) ภาษาอยู่ในกลุ่มภาษาจีน) (หน้า 109,110) เย้า (เมี่ยน) มีภาษาอยู่ในกลุ่มภาษาจีน (หน้า 110) อีก้อ (อาข่า) ภาษาอยู่ในกลุ่มภาษา พม่า-ธิเบต (หน้า 40,109) มูเซอ (ลาหู่) อยู่ในกลุ่มภาษาพม่า – ธิเบต (หน้า 109,110) ลีซอ (ลีซู) มีภาษาอยู่ในกลุ่มภาษาพม่า – ธิเบต (หน้า 109,110)

 

Study Period (Data Collection)

เก็บข้อมูล 6 มิถุนายน พ.ศ.2543- 21 กรกฎาคม พ.ศ.2543 (หน้าภาคผนวก)

 

History of the Group and Community

ไม่มี

 

Settlement Pattern

ไม่มี

 

Demography

ไม่มี

 

Economy

อาชีพ กลุ่มชาติพันธุ์ตัวอย่าง 6 กลุ่มได้แก่ กะเหรี่ยง แม้ว เย้า อีก้อ มูเซอ ลีซอ ส่วนใหญ่จะทำอาชีพเพาะปลูกโดยคิดเป็นจำนวนดังนี้ กะเหรี่ยง 70.5% แม้ว 75.5 % เย้า 77.4 % มูเซอ 75.6 % ลีซอ 78.5 % ส่วนใหญ่ลีซอจะทำอาชีพค้าขายและสนิทชิดเชื้อกับจีน ลีซอมีสมญาว่า”พ่อค้าแห่งขุนเขา” (หน้า 41) ส่วนอีก้อส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้าง คิดเป็น 50.9 % (ตารางหน้า 66,39-41) รายได้ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง แม้ว เย้า อีก้อ ลีซอ โดยมากมีรายได้เฉลี่ย 10,001-50,000 บาทต่อปี ส่วนมูเซอมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 5,001-10,000 บาทต่อปี (หน้า 68) การมีที่ดินทำกิน เมื่อเปรียบเทียบจำนวนการมีที่ดิน กะเหรี่ยงจะมีที่ดิน จำนวน 65.1% เย้า คนมีที่ดินจำนวน 62.4 % ลีซอ ผู้ที่มีที่ดินมีจำนวน 55.1 % แม้ว 54.2 % และมูเซอคนที่มีที่ดินมีจำนวน 46.6 % ในกลุ่มอีก้อมีที่ดินเป็นของตนเอง 35.8 % สำหรับคนที่ไม่มีที่ดินมีจำนวน 44.9 % (หน้า 70)

 

Social Organization

กะเหรี่ยง มีความเป็นอยู่แบบครอบครัวเดี่ยว เป็นแบบผัวเดียงเมียเดียว การสืบเชื้อสายตระกูลจะสืบเชื้อสายทางฝ่ายหญิง (หน้า 39) แม้ว สังคมเป็นแบบครอบครัวขยาย ผู้ชายมีเมียได้หลายคน ผู้ชายทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัว ส่วนการแต่งงานจะห้ามคนในตระกูลหรือแซ่เดียวกันแต่งงานกัน (หน้า 40) เย้า ลักษณะครัวครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย ผู้ชายสามารถมีเมียได้มากกว่าหนึ่งคน (หน้า 40) อีก้อ สังคมเป็นแบบครอบครัวขยาย ผู้ชายอาจจะมีเมียหลายคนในครอบครัวผู้ชายจะทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัว (หน้า 40) มูเซอ ครอบครัวจะเป็นแบบครอบครัวเดี่ยว การแต่งงานจะเป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว การย้ายที่อยู่จะมีการอพยพอยู่ตลอดเวลา (หน้า 41) ลีซอ ลักษณะครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย สืบตระกูลทางฝ่ายพ่อ ผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว (หน้า 41)

 

Political Organization

ไม่มี

 

Belief System

กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 6 กลุ่ม มีทั้งที่นับถือศาสนาพุทธและศษสนาคริสต์ แต่ส่วนมากหากนับถือศาสนาพุทธก็จะนับถือผีไปด้วยพร้อมกัน ในจำนวนนี้มูเซอนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุด 70.8 % ส่วนเย้านับถือศาสนาพุทธมากที่สุด 91.6 % และกะเหรี่ยงนับถือศาสนาพุทธรองลงมา 88.9 % (หน้า 64,39-41)

 

Education and Socialization

กลุ่มประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ได้เรียนหนังสือในจำนวนนี้ อีก้อไม่ได้เรียนมากที่สุดคิดเป็น 79.5 % ลีซอ 60% มูเซอ 55.2 % เย้า 46.8 % กะเหรี่ยง 46.5 % แม้ว 45.8 % หากเมื่อเทียบในระดับการศึกษาแล้ว ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนมากจะได้เรียนจบระดับประถมศึกษามากที่สุด รองลงมาจะเป็นระดับมัธยมศึกษา (หน้า 65)

 

Health and Medicine

ภาวะสุขภาพจิตของชาวไทยภูเขาแบ่งเป็น 3 บริบทดังนี้ 1.ภาวะสุขภาพจิตในบริบทตนเอง 2.ภาวะสุขภาพจิตในบริบทครอบครัว 3.ภาวะสุขภาพจิตในบริบทชุมชน (หน้า 72) งานเขียนได้ตั้งแบบสอบถามเป็นคำถามเรื่องสุขภาพแล้วให้กลุ่มกรณีศึกษาเป็นคนตอบเกี่ยวกับคำถามเรื่องสุขภาพ เช่น เคยเจ็บป่วยร้ายแรงหรือไม่ ถามเรื่องปัญหายาเสพติด เรื่องความเครียดว่ามีอาการเครียดหรือไม่ นอกจากนี้ก็ถามเรื่องปัญหาครอบครัวและสุขภาพอนามัย (หน้า 72-73) จากการศึกษาพบว่าชาวไทยภูเขามีสุขภาพจิตไม่ดีในบริบทตนเองกับครอบครัวส่วนบริบทชุมชนมีสุขภาพจิตดี เช่น บริบทตนเองการที่ชาวเขามีสุขภาพจิตแตกต่างกันมาจากสาเหตุดังนี้ พื้นที่จังหวัด การแต่งงาน การศึกษา รายได้ การย้ายถิ่น การมีบัตรประชาชน ส่วนบริบทครอบครัวและบริบทชุมชน เช่น พื้นที่จังหวัด เพศ อายุ การแต่งงาน จำนวนสมาชิกครอบครัว การศึกษาและอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวเขามีสุขภาพจิตที่แตกต่างกัน (หน้า 104-107)

 

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่มี

 

Folklore

ไม่มี

 

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

กะเหรี่ยง เมื่อเรียกตนเองจะเรียกว่า ”ปกากะยอ” หรือ”โพล่ง” (หน้า 109,110) แม้ว เรียกตนเองว่า “ม้ง” (หน้า 109,110) เย้า (เมี่ยน) เรียกตนเองว่า “เมี่ยน” (หน้า 110) อีก้อ (อาข่า) เรียกตนเองว่า “อาข่า” (หน้า 40,109) มูเซอ (ลาหู่) เรียกตนเองว่า “ลาหู่” (หน้า 109,110) แบ่งกลุ่มและมีความเชื่อดังนี้ มูเซอแดงและมูเซอดำนับถือผี สำหรับมูเซอเหลืองนับถือศาสนาคริสต์ (หน้า 41) ลีซอ (ลีซู) เรียกตนเองว่า “ลีซู” สำหรับการเรียกชื่อชาวเขาด้วยคำเรียกแบบทางการนั้น ชาวเขาจะมีความรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม ทำให้ไม่พึงพอใจ (หน้า 109,110)

 

Social Cultural and Identity Change

ไม่มี

 

Critic Issues

Other Issues

ไม่มี

 

Google Map

Map/Illustration

ตาราง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (หน้า 52) การเก็บข้อมูลชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน (หน้า 53-57) ร้อยละของชาติพันธุ์แยกตามจังหวัดในเขต 10 จำแนกตามเพศ (หน้า 59,60) จำแนกตามอายุ (หน้า 61) สถานภาพสมรส (หน้า 62) สมาชิกในครัวเรือน (หน้า 63) ศาสนา (หน้า 64) การศึกษา (หน้า 65) อาชีพ (หน้า 66) รายได้ต่อปี (หน้า 67) ความพอกิน (หน้า 67) การตั้งถิ่นฐาน (หน้า 69) การถือครองที่ดินและการมีบัตรประชาชน จำแนกตามเผ่าพันธุ์ (หน้า 70,71) แสดงผลการวิเคราะห์รายข้อคำถามในบริบทตนเอง (หน้า 72- 73) บริบทครอบครัว (หน้า 77) บริบทชุมชน (หน้า 81) สุขภาพจิตในบริบทต่างๆ (หน้า 83) จำแนกตามเพศ (หน้า 84) อายุ (หน้า 85) การสมรส (หน้า 86) สมาชิกในครอบครัว (หน้า 87) ผ่าพันธุ์ (หน้า 88) ศาสนา (หน้า 89) การศึกษา (หน้า 90) อาชีพ (หน้า 91) รายได้ (หน้า 92) ที่ทำกิน (หน้า 93) บัตรประชาชน (หน้า 94) แสดงปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิตของชาวเขาในบริบทตนเอง หน้า 95) ครอบครัว (หน้า 97) ชุมชน (หน้า 99) ภาวะสุขภาพจิตชาวไทยภูเขา (หน้า 100) ชาวเขาเผ่าต่างๆ, ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิต (ภาคผนวก)

 

Text Analyst ภูมิชาย คชมิตร Date of Report 09 ส.ค. 2557
TAG ม้ง, เมี่ยน, ลีซู, ลาหู่, ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ (กะเหรี่ยง), โพล่ง โผล่ง โพล่ว ซู (กะเหรี่ยง), ชาวเขา, สุขภาพจิต, ภาคเหนือ, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง