ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject เมี่ยน อิวเมี่ยน,เย้า,ครอบครัว,การคุมกำเนิด,ทัศนคติ,ภาวะเจริญพันธุ์,ความเชื่อ,ลำปาง
Author นิตยา แสงเล็ก
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการคุมกำเนิดของสตรีชาวเขาเผ่าเย้า อำเภองาว จังหวัดลำปาง
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity เมี่ยน อิวเมี่ยน, Language and Linguistic Affiliations ม้ง-เมี่ยน
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Total Pages 140 Year 2530
Source หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคุมกำเนิดของสตรีชาวเขาเผ่าเย้า 4 หมู่บ้านในอำเภองาว จังหวัดลำปาง พบว่าจำนวนบุตร เพศระยะทางจากหมู่บ้านถึงสถานีบริการสาธารณสุข ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้วิธีคุมกำเนิด เช่น อาการข้างเคียง ตลอดจนความกลัวต่อผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้วิธีคุมกำเนิด และข่าวลือมีผลต่อการคุมกำเนิด สำหรับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ลัทธิการนับถือ ลักษณะของครอบครัว ความรู้และการรับรู้ถึงวิธีคุมกำเนิด แหล่งรับบริการคุมกำเนิด แหล่งข่าวสาร ทัศนคติต่อการคุมกำเนิด ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีต่อการคุมกำเนิด ตลอดจนการปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บป่วย พบว่าไม่มีผลต่อการคุมกำเนิด สตรีชาวเขาเผ่าเย้ามีแนวโน้มจะยอมรับการคุมกำเนิด แต่อัตราการคุมกำเนิดในบางหมู่บ้านยังต่ำ เนื่องจากความรู้ ความเข้าใจเดี่ยวกับการคุมกำเนิดยังไม่ดีพอ ประกอบกับยังนิยมการมีบุตรชายและที่ตั้งหมู่บ้านที่ห่างไกลจากสถานีอนามัยทำให้มีภาวะการเจริญพันธุ์สูงขึ้น จึงควรส่งเสริมความรู้ทางด้านการวางแผนครอบครัวส่งเสริมวิธีคุมกำเนิดที่สตรีชาวเขาเผ่าเย้าให้การยอมรับอยู่แล้ว คือ การฉีดและทำหมันหญิงและควรขยายสถานบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น (หน้า ก-ข)

Focus

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้วิธีคุมกำเนิดและไม่ใช่วิธีคุมกำเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งทัศนคติและความเห็นเกี่ยวกับการคุมกำเนิดขนาดครอบครัว เพศของบุตร ความรู้เกี่ยวกับวิธีคุมกำเนิดของชาวเขาเผ่าเย้า จังหวัดลำปาง (หน้า 5-6)

Theoretical Issues

ไม่ระบุ

Ethnic Group in the Focus

เป็นการศึกษาเย้า บ้านขุนแหง หมู่ที่ 7 ตำบลปงเตา, บ้านขุนแม่หวด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวด, บ้านแม่หยวก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร้อง บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Language and Linguistic Affiliations

ไม่ระบุ

Study Period (Data Collection)

ไม่ระบุ

History of the Group and Community

ไม่ระบุ

Settlement Pattern

ไม่ระบุ

Demography

บ้านขุนแหง หมู่ที่ 7 ตำบลปงเตา อำเภองาว มีจำนวน 32 หลังคาเรือน 54 ครอบครัว ประชากรรวม 353 คน เป็นชาย 83 คน หญิง 91 คน เด็กชาย 81 คน เด็กหญิง 98 คนทั้งหมดนับถือผี (หน้า 59) บ้านขุนแม่หวด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว มีจำนวน 33 หลังคาเรือน 39 ครอบครัว ประชากรรวม 210 คน เป็นชาย 58 คน หญิง 50 คน เด็กชาย 54 คน เด็กหญิง 48 คนสมาชิกส่วนใหญ่นับถือผี นับถือคริสต์เพียง 1 ครอบครัว (หน้า 55) บ้านแม่หยวก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว มีจำนวน 18 หลังคาเรือน 22 ครอบครัว ประชากรรวม 119 คน เป็นชาย 33 คน หญิง 29 คน เด็กชาย 21 คน เด็กหญิง 36 คนทั้งหมดนับถือผี (หน้า 63) บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว มีจำนวน 15 หลังคาเรือน 26 ครอบครัว ประชากรรวม 176 คน เป็นชาย 45 คน หญิง 46 คน เด็กชาย 36 คน เด็กหญิง 49 คนทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ (หน้า 67)

Economy

ไม่ระบุ

Social Organization

งานนี้ได้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดครอบครัวที่เย้าเห็นว่าเหมาะสม พบว่าจำนวนบุตรที่เหมาะสมของประชากรชาวเขาเผ่าเย้าที่นับถือผี,พุทธ-ผี และนับถือคริสต์ที่ใช้วิธีคุมกำเนิด ทุกกลุ่มเห็นสอดคล้องกันว่า มีบุตร 4 คน ถือว่าพอดี(หน้า 78) และให้ความสำคัญกับบุตรชายมากกว่าบุตรหญิงเนื่องจากบุตรชายสืบสกุลได้และเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่า ดังนั้นแม้มีบุตรจำนวนเพียงพอตามต้องการแล้วแต่ยังไม่มีบุตรชายก็จำเป็นต้องมีบุตรต่อไปจนกว่าจะได้บุตรชาย (หน้า 83-84) สำหรับกลุ่มที่ไม่คุมกำเนิดนั้น ทุกกลุ่มลัทธิเห็นว่า จำนวน 3-4 คนกำลังพอดีและเห็นว่าบุตรชายสำคัญกว่าบุตรหญิง (หน้า 102-103, 105) ปัจจุบันค่านิยมต่อครอบครัวขยายของชาวเขาเผ่าเย้า จังหวัดลำปางเริ่มมีความนิยมลดลง เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและที่ดินทำกินลดลง และเห็นว่าการอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวขยายเหมือนสมัยก่อนมีปัญหามาก เช่น การทะเลาะกัน ที่ดินทำกินไม่พอเพียง การแยกครอบครัวจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดี (หน้า 85) จึงมีการแยกครอบครัวออกมาจากครอบครัวใหญ่ ทุกกลุ่มลัทธิเห็นด้วยต่อการมีบุตรน้อยและให้ความเห็นว่าครอบครัวใดมีบุตรมากจะยากจน แนวโน้มที่จะมีครอบครัวเดี่ยวจึงมีเพิ่มขึ้น แต่ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าลักษณะครอบครัวไม่มีผลต่อการคุมกำเนิดและไม่มีผลต่อจำนวนบุตร (หน้า 120-125)

Political Organization

ม่ระบุ

Belief System

หมู่บ้านขุนแหง ตำบลปงเตา นับถือผี หมู่บ้านแม่หยวก ตำบลบ้านร้อง นับถือพุทธ-ผี หมู่บ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านแหง นับถือคริสต์ หมู่บ้านขุนแม่หวด ตำบลบ้านหวด นับถือผี (หน้า 119) การนับถือผี,พุทธ-ผี และคริสต์ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุมกำเนิด ลัทธิการนับถือจะมีผลในการปฏิบัติตัวทางด้านเจ็บป่วยเท่านั้น (หน้า 116)

Education and Socialization

ไม่ระบุ

Health and Medicine

กลุ่มที่ใช้วิธีคุมกำเนิด ผู้ที่ใช้วิธีคุมกำเนิดทุกลัทธิเข้าใจว่าการคุมกำเนิดคือการไม่ให้มีลูกมาก และส่วนใหญ่รู้จักวิธีคุมกำเนิด คือ กลุ่มนับถือผี รู้จักวิธีคุมกำเนิดทุกชนิด กลุ่มพุทธ-ผี ส่วนใหญ่รู้จักเฉพาะยาเม็ดและทำหมัน และกลุ่มนับถือคริสต์ ส่วนใหญ่รู้จักชนิดยาเม็ด ยาฉีดและทำหมัน ส่วนห่วงอนามัยนั้นไม่มีผู้ใดเคยเห็นเลย (หน้า 86-87) กลุ่มคุมกำเนิดทุกลัทธิมีความเห็นเกี่ยวกับการคุมกำเนิดว่าช่วยให้ไม่มีบุตรมากเกินไป และทำให้ทำงานสะดวกสบาย ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจคุมกำเนิดนั้นเนื่องจากเห็นว่ามีบุตรมากแล้วและต้องการเว้นระยะการมีบุตร และการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดเพื่อเว้นระยะการมีบุตร สามารถใช้ได้ทุกชนิด เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีชั่วคราวส่วนการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดเมื่อมีบุตรเพียงพอแล้วทุกกลุ่มเห็นว่าควรใช้วิธีทำหมัน เนื่องจากเป็นวิธีการถาวรไม่ต้องกลัวมีบุตรอีก (หน้า 90-92) สำหรับวิธีคุมกำเนิดที่ชอบนั้น กลุ่มนับถือผีชอบวิธีฉีดยา เนื่องจากถ้าใช้วิธีกินยาอาจจะลืมได้ กลุ่มนับถือพุทธ-ผี ชอบวิธีฉีดยาเช่นกัน เนื่องจากสะดวกและคุมได้นาน สำหรับกลุ่มนับถือคริสต์ เห็นว่าวิธีใส่ห่วงอนามัยใช้ง่าย เสียเงินน้อย เมื่อต้องการมีบุตรก็ถอดออกได้ ส่วนวิธีคุมกำเนิดที่ชอบน้อย กลุ่มนับถือผี เห็นว่าการใส่ห่วงอนามัยเพราะอายไม่กล้าให้แพทย์ใส่ให้ กลุ่มนับถือพุทธ-ผีและกลุ่มนับถือคริสต์ เห็นว่าวิธีกินยาเม็ดเพราะลืมง่าย (หน้า 94-95) กลุ่มที่ไม่คุมกำเนิด ผู้ที่ไม่คุมกำเนิดส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบได้ว่าการคุมกำเนิดคืออะไร แต่ส่วนใหญ่รู้จักวิธีคุมกำเนิดเกือบทุกวิธี แต่มีสมาชิกบางคนไม่เคยเห็นวิธีคุมกำเนิดที่กล่าวไว้เลย มีสมาชิกกลุ่มนับถือผีเพียง 2 คน ที่เคยใช้วิธีคุมกำเนิด นอกนั้นไม่เคยใช้วิธีคุมกำเนิดมาก่อน สมาชิกที่เคยคุมกำเนิดนั้นที่เลิกเนื่องจากมีอาการข้างเคียง เช่น ปวดท้อง จึงหันมาใช้สมุนไพรแทน (หน้า 106-108) กลุ่มไม่คุมกำเนิดทุกลัทธิเห็นด้วยกับการคุมกำเนิด สาเหตุที่ไม่คุมกำเนิดกลุ่มนับถือผี กำลังใช้สมุนไพรอยู่ 3 คน อีก 2 คนกลัวมีผลต่อร่างกาย กลุ่มพุทธ-ผี ส่วนใหญ่ยังต้องการมีบุตรเพิ่ม ส่วนผู้ที่มีบุตรเพียงพอแล้วแต่ไม่คุมกำเนิดเพราะกลัวผลเสียต่อร่างกายและไม่มั่นใจต่อวิธีคุมกำเนิด ส่วนกลุ่มนับถือคริสต์ยังต้องการมีบุตรเพิ่มส่วนใหญ่เห็นว่าหากตนมีบุตรเพียงพอแล้วจะใช้วิธีคุมกำเนิดถาวร คือทำหมันสำหรับวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสม ทุกกลุ่มลัทธิเห็นว่า ยาเม็ดคุมกำเนิดเหมาะในการใช้เว้นระยะการมีบุตร ส่วนวิธีที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีบุตรเพียงพอแล้วคือ การทำหมันส่วนวิธีที่ชอบน้อยที่สุดคือการใส่ห่วงอนามัยเพราะทำให้มีประจำเดือนมาก และเห็นตัวอย่างผู้เคยใช้มีอาการปวดท้อง จะเห็นได้ว่าข่าวลือและอาการข้างเคียงมีผลต่อกลุ่มที่ไม่คุมกำเนิดมาก เช่น ได้ยินว่าการการใช้ยาเม็ด ยาฉีดและทำหมันจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย (หน้า 111-115) สรุปได้ว่าปัจจัยทางด้านความรู้และการรับรู้ถึงวิธีคุมกำเนิดไม่มีผลต่อการใช้และไม่ใช้วิธีคุมกำเนิด กล่าวคือแม้ว่ากลุ่มที่ไม่คุมกำเนิดจะรู้วิธีคุมกำเนิดทุกชนิดแต่ไม่ได้ตัดสินใจใช้วิธีคุมกำเนิดเลย ปัญหาเกี่ยวกับอาการข้างเคียงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด (หน้า 126-127) ระยะทางใกล้ไกลของสถานีบริการอนามัยมีผลต่อการใช้วิธีคุมกำเนิด คือ สตรีที่อยู่ใกล้สถานีบริการมีอัตราคุมกำเนิดสูงกว่า สาเหตุหลักของการไม่คุมกำเนิด นั้นมาจากการรับข่าวสารด้านการคุมกำเนิด เช่น ข้อดี-ข้อเสีย และค่าใช้จ่ายสำหรับวิธีคุมกำเนิดแต่ละชนิดของกลุ่มที่ไม่คุมกำเนิดยังไม่ดีพอ จึงตัดสินใจไม่คุมกำเนิด และยังเคยได้ยินข่าวลืออาการต่างๆ ที่เป็นผลจากการคุมกำเนิดจึงมีทัศนคติไม่ดีต่อผลเสียของการคุมกำเนิด เช่น ทำให้อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ผอมและมีผลต่อบุตรที่จะเกิด คือ เมื่อใช้วิธีคุมกำเนิดนานๆเมื่อเลิกใช้ บุตรจะไม่สมบูรณ์ ตัวเหลือง จึงควรเร่งทำความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนต่อไป (หน้า 130-133)

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่ระบุ

Folklore

ไม่ระบุ

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่ระบุ

Social Cultural and Identity Change

ไม่ระบุ

Critic Issues

Other Issues

Google Map

Map/Illustration

ตารางที่ 1 ชาวเขาเผ่าเย้าในจังหวัดลำปาง (หน้า 44) ตารางที่ 2 จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วและอยู่กินกันสามีที่คุมกำเนิดของหมู่บ้านแม่ขุนแม่หวดแยกตามกลุ่มอายุและจำนวนบุตรโดยเฉลี่ย (หน้า 57) ตารางที่ 3 จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วและอยู่กินกันสามีที่ไม่คุมกำเนิดของหมู่บ้านแม่ขุนแม่หวดแยกตามกลุ่มอายุและจำนวนบุตรโดยเฉลี่ย (หน้า 57) ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยตามเพศและการคุมกำเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วและอยู่กินกันสามีบ้านขุนแม่หวด (หน้า 58) ตารางที่ 5 ร้อยละของการคุมกำเนิดแยกตามลักษณะครอบครัวของหญิงวัยเจริญพันธุ์บ้านขุนแม่หวด (หน้า 58) ตารางที่ 6 จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยของหญิงวัยเจริญพันธุ์แยกตามลักษณะครอบครัว (หน้า 58) ตารางที่ 7 จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วและอยู่กินกับสามีที่คุมกำเนิดของหมู่บ้านขุนแหงแยกตามกลุ่มอายุและจำนวนบุตรโดยเฉลี่ย (หน้า 61) ตารางที่ 8 จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วและอยู่กินกับสามีที่ไม่คุมกำเนิดของหมู่บ้านขุนแหงแยกตามกลุ่มอายุและจำนวนบุตรโดยเฉลี่ย (หน้า 61) ตารางที่ 9 เปรียบเทียบจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยตามเพศและการคุมกำเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วและอยู่กินกันสามีบ้านขุนแหง (หน้า 62) ตารางที่ 10 ร้อยละของการคุมกำเนิดแยกตามลักษณะครอบครัวของหญิงวัยเจริญพันธุ์บ้านขุนแหง (หน้า 62) ตารางที่ 11 จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยของหญิงวัยเจริญพันธุ์แยกตามลักษณะครอบครัว (หน้า 63) ตารางที่ 12 จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วและอยู่กินกันสามีที่คุมกำเนิดของหมู่บ้านแม่หยวกแยกตามกลุ่มอายุและจำนวนบุตรโดยเฉลี่ย (หน้า 65) ตารางที่ 13 จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วและอยู่กินกันสามีที่ไม่คุมกำเนิดของหมู่บ้านแม่หยวกแยกตามกลุ่มอายุและจำนวนบุตรโดยเฉลี่ย (หน้า 65) ตารางที่ 14 เปรียบเทียบจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยตามเพศและการคุมกำเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วและอยู่กินกันสามีบ้านแม่หยวก (หน้า 66) ตารางที่ 15 ร้อยละของการคุมกำเนิดแยกตามลักษณะครอบครัวของหญิงวัยเจริญพันธุ์บ้านแม่หยวก (หน้า 66) ตารางที่ 16 จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยของหญิงวัยเจริญพันธุ์แยกตามลักษณะครอบครัว (หน้า 67) ตารางที่ 17 จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วและอยู่กินกันสามีที่คุมกำเนิดของหมู่บ้านห้วยโป่งแยกตามกลุ่มอายุและจำนวนบุตรโดยเฉลี่ย (หน้า 69) ตารางที่ 18 จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วและอยู่กินกันสามีที่ไม่คุมกำเนิดของหมู่บ้านห้วยโป่งแยกตามกลุ่มอายุและจำนวนบุตรโดยเฉลี่ย (หน้า 69) ตารางที่ 19 เปรียบเทียบจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยตามเพศและการคุมกำเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วและอยู่กินกันสามีบ้านห้วยโป่ง (หน้า 70) ตารางที่ 20 ร้อยละของการคุมกำเนิดแยกตามลักษณะครอบครัวของหญิงวัยเจริญพันธุ์บ้านห้วยโป่ง (หน้า 70) ตารางที่ 21 จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยของหญิงวัยเจริญพันธุ์แยกตามลักษณะครอบครัว (หน้า 71) ตารางที่ 22 เปรียบเทียบจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยตามเพศและการคุมกำเนิดของประชากร จำแนกตามลัทธิการนับถือผี พุทธ–ผีและคริสต์ (หน้า 72) ตารางที่ 23 เปรียบเทียบจำนวนบุตรเฉลี่ยของประชากร จำแนกตามลักษณะครอบครัวและตามลัทธิการนับถือ (หน้า 73) ตารางที่ 24 เปรียบเทียบลักษณะครอบครัวของประชากรจำแนกตามลักษณะการคุมกำเนิดและลัทธิการนับถือ (หน้า 74) ตารางที่ 25 อายุ จำนวนบุตรและวิธีคุมกำเนิดที่ใช้ของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่นับถือผี พุทธ- ผี และคริสต์ (หน้า 75) แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนผู้ที่คุมกำเนิดและคุมกำเนิดตามวิธีต่างๆ (หน้า 56) แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนผู้ที่ไม่คุมกำเนิดและคุมกำเนิดตามวิธีต่างๆ (หน้า 60) แผนภูมิที่ 3 สัดส่วนผู้ที่ไม่คุมกำเนิดและคุมกำเนิดตามวิธีต่างๆของกลุ่มนับถือพุทธ-ผี (หน้า 64) แผนภูมิที่ 4 สัดส่วนผู้ที่ไม่คุมกำเนิดและคุมกำเนิดตามวิธีต่างๆ ของกลุ่มนับถือคริสต์ (หน้า 68)

Text Analyst รุ่งทิวา กลางทัพ Date of Report 18 ส.ค. 2557
TAG เมี่ยน อิวเมี่ยน, เย้า, ครอบครัว, การคุมกำเนิด, ทัศนคติ, ภาวะเจริญพันธุ์, ความเชื่อ, ลำปาง, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง