ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject ลีซู,ทัศนคติ,ที่อยู่อาศัย,ตาก
Author ประดิษฐ์พร จิระปัญญาเลิศ
Title ทัศนคติของชาวเขาเผ่าลีซอต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity ลีซู, Language and Linguistic Affiliations จีน-ทิเบต(Sino-Tibetan)
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(เอกสารฉบับเต็ม)
Total Pages 77 Year 2541
Source หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Abstract

ประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 39.88 ปี การรู้ภาษาไทยพูดได้แต่อ่านไม่ออก มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว มีรายได้จากการเกษตรเฉลี่ย 21,141.64 บาท มีรายได้จากการประกอบอาชีพอื่นเฉลี่ย 5,005.87 บาท/ปี มีรายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ย 25,583.73 บาท/ปี มีการปลูกข้าวและข้าวโพดเป็นอาชีพหลัก มีการติดต่อกับโลกภายนอกเฉลี่ย 5.89 ครั้ง/เดือน มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เฉลี่ย 1.14 ครั้ง/เดือน และมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ารายได้จากการประกอบอาชีพอื่นและรายได้รวมของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่ ส่วนอายุ การรู้ภาษาไทย ลักษณะของครอบครัว รายได้จากการเกษตร เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร จำนวนพื้นที่ปลูก ลักษณะความเป็นผู้นำในหมู่บ้าน การติดต่อกับโลกภายนอกและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อโครงการ ส่วนปัญหาและอุปสรรคของชาวเขาเผ่าลีซอพบว่า พื้นที่ทำกินไม่เพียงพอ การคมนาคมไม่สะดวก ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยในครัวเรือน ขาดน้ำทำการเกษตรในฤดูแล้ง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอและขาดความรู้ความเข้าใจในภาษาไทย สำหรับความต้องการของชาวเขาเผ่าลีซอพบว่าต้องการพื้นที่ทำกินเพิ่ม ปรับปรุงการคมนาคมและสาธารณูปโภค ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

Focus

ศึกษาทัศนคติของชาวเขาเผ่าลีซอที่มีต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวเขาเผ่าลีซอกับทัศนคติต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่

Theoretical Issues

ไม่ปรากฏชัดเจน

Ethnic Group in the Focus

ลีซอ

Language and Linguistic Affiliations

ไม่ปรากฏชัดเจน กล่าวเพียงว่าชาวเขาเผ่าลีซอร้อยละ 68 พูดภาษาไทยได้แต่อ่านไม่ออก รองลงมาคือร้อยละ 26.7 อ่านและพูดภาษาไทยได้และร้อยละ 5.3 พูดและอ่านภาษาไทยไม่ได้(หน้า 27)

Study Period (Data Collection)

พ.ศ. 2541

History of the Group and Community

เมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 มีชาวเขาประมาณ 100 ครอบครัว ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐมาโดยตลอด จนกระทั่งปี พ.ศ.2525 จึงได้มอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกับกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคง และชาวเขาเหล่านี้ได้เข้าไปอาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลอำนาจรัฐและไม่มีเส้นทางคมนาคมสะดวกและมีจำนวนครอบครัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อมากองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับกรมป่าไม้ ได้พิจารณาเห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงร่วมกันแก้ปัญหาด้วยการจัดหาพื้นที่เหมาะสมให้อยู่อาศัยและทำกิน โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่อำเภอพบพระ(พพพ.) จังหวัดตาก เป็นโครงการเดียวในภาคเหนือตอนบนส่วนล่างที่มิได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ แต่อาศัยงบประมาณของรัฐบาลไทย จาก 27 หน่วยงาน 6 กระทรวง ในวงเงิน 157.9 ล้านบาท(หน้า 1)

Settlement Pattern

ไม่ปรากฏ

Demography

ปี พ.ศ. 2530 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ มีชาวเขาจำนวน 1,000 ครอบครัว มีประชากรประมาณ 6,000 คน(หน้า 1) หมู่บ้านรวมไทยที่ 10 และหมู่บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 18 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีจำนวนประชากรทั้งหมด 75 หลังคาเรือน(หน้า 23) ชาวเขาเผ่าลีซอร้อยละ 54.7 เป็นเพศชาย ร้อยละ 45.3 เป็นเพศหญิง(หน้า 26)

Economy

รายได้จากการเกษตรพบว่า มีรายได้เฉลี่ย 21,141.64 บาทต่อปี พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าวร้อยละ 82.7 ข้าวโพด ร้อยละ 77.3 มะเขือเทศร้อยละ 30 รองลงมาคือปลูกมันฝรั่งกะหล่ำปลี ผักกาดขาว ไม้ผลและพืชอื่นๆ ส่วนรายได้จากการประกอบอาชีพอื่นๆ มีรายได้เฉลี่ย 5,005.87 บาท ส่วนรายได้รวมของครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 25,583.73 บาทต่อปี โดยมีรายได้ต่ำสุด 500 บาทต่อปีและรายได้สูงสุด 172,000 บาท/ปี (หน้า 28-31, 58)

Social Organization

ลักษณะของครอบครัว เป็นครอบครัวเดี่ยว ร้อยละ 90.7 และครอบครัวขยาย ร้อยละ 9.3 (หน้า 28)

Political Organization

ลักษณะความเป็นผู้นำในหมู่บ้านพบว่า ร้อยละ 40 เป็นหมอผี รองลงมา ร้อยละ 32 เป็นราษฎรธรรมดา ร้อยละ 30.7 เป็นอาสาสมัครในการช่วยงานราชการ ร้อยละ 20 เป็นผู้อาวุโสและร้อยละ 8 เป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(หน้า 32)

Belief System

ไม่ปรากฏ

Education and Socialization

ไม่ปรากฏ

Health and Medicine

ไม่ปรากฏ

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่ปรากฏ

Folklore

ไม่ปรากฏ

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่ปรากฏ

Social Cultural and Identity Change

ไม่ปรากฏ

Critic Issues

Other Issues

ทัศนคติต่อโครงการจัดที่ทำกิน ชาวเขาเผ่าลีซอเห็นด้วยกับทัศนคติต่อโครงการจัดที่ทำกิน ตัวอย่างเช่น ทำให้รู้สึกว่าเป็นคนไทยมากขึ้นหลัจากที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการ มีความสบายใจในการเข้าร่วมโครงการเพราะได้ประกอบอาชีพสุจริต มีความพอใจกับการให้การศึกษาในด้านความรู้ภาษาไทยและการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ที่ทางโครงการจัดให้ เห็นด้วยกับการจัดระเบียบชุมชนของโครงการยังไม่เหมาะสมกับพื้นฐานการดำเนินชีวตของเผ่าพันธุ์ เห็นด้วยกับโครงการได้สอนให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักรักษาธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชุมชน ส่วนเรื่องที่ไม่เห็นด้วยกับทัศนคติต่อโครงการจัดที่ทำกิน เช่น การเข้าร่วมโครงการทำให้พื้นที่ทำกินที่อุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง (หน้า 36-38)

Google Map

Map/Illustration

ตาราง - เพศของชาวเขาเผ่าลีซอผู้ให้ข้อมูล(หน้า 26) - อายุของชาวเขาเผ่าลีซอ(หน้า 27) - ความสามารถในการอ่านและพูดภาษาไทยของชาวเขาเผ่าลีซอ(หน้า 27) - ลักษณะครอบครัวของชาวเขาเผ่าลีซอ(หน้า 28) - รายได้จากการเกษตรของชาวเขาเผ่าลีซอ(หน้า 28) - รายได้จากการประกอบอาชีพอื่นๆ (หน้า 29) - รายได้รวมของครอบครัว(หน้า 30) - เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรของชาวเขาเผ่าลีซอ(หน้า 31) - ชนิดของพืชที่ปลูกของชาวเขาเผ่าลีซอ(หน้า 31) - ลักษณะความเป็นผู้นำในหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าลีซอ(หน้า 32) - จำนวนครั้งของการติดต่อกับโลกภายนอกของชาวเขาเผ่าลีซอ(หน้า 32) - ลักษณะการติดต่อกับโลกภายนอกของชาวเขาเผ่าลีซอ(หน้า 33) - การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของชาวเขาเผ่าลีซอ(หน้า 33) - ทัศนคติของชาวเขาเผ่าลีซอที่มีต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่(หน้า 36) - ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับทัศนคติที่มีต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่(หน้า 39) - ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้ภาษาไทยกับทัศนคติที่มีต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่(หน้า 40) - ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของครอบครัวกับทัศนคติที่มีต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่(หน้า 41) - ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้จากการเกษตรกับทัศนคติที่มีต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่(หน้า 42) - ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้จากการประกอบอาชีพอื่นๆ กับทัศนคติที่มีต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่(หน้า 43) - ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้รวมของครอบครัวกับทัศนคติที่มีต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่(หน้า 44) - ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือการเกษตรกับทัศนคติที่มีต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่(หน้า 45) - ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนพื้นที่ปลูกกับทัศนคติที่มีต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่(หน้า 46) - ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความเป็นผู้นำในหมู่บ้านกับทัศนคติที่มีต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่(หน้า 47) - ความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อกับโลกภายนอกกับทัศนคติที่มีต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่(หน้า 48) - ความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อกับเจ้าหน้าที่กับทัศนคติที่มีต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัยทำกินบนพื้นที่(หน้า 49) - สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม(หน้า 50) - ปัญหาและอุปสรรคของชาวเขาเผ่าลีซอในการพัฒนาตนเองและพื้นที่ของโครงการ (หน้า 52) - ความต้องการของชาวเขาเผ่าลีซอในการพัฒนาตนเองและพื้นที่ของโครงการ(หน้า 54)

Text Analyst สุวิทย์ เลิศวิมลศักดิ์ Date of Report 10 ก.ย. 2561
TAG ลีซู, ทัศนคติ, ที่อยู่อาศัย, ตาก, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง