ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู,สตรีการสื่อสาร,บทบาท,สหกรณ์ออมทรัพย์,ปัตตานี
Author อีหม๊ะ นิฮะ
Title รูปแบบของการสื่อสารและการยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิมในการบริหารจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามบ้านสุไหงปาแน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู, Language and Linguistic Affiliations ไม่ระบุ
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Total Pages 119 Year 2541
Source หลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์พัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract

รูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริหาร จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามที่สตรีมุสลิมเป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ การสื่อสารทางเดียวที่มีลักษณะเป็นทางการ การสื่อสารสองทางที่มีลักษณะเป็นทางการ และการสื่อสารสองทางที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ ระดับการยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิมด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามของสมาชิกในสังคมกลุ่มต่างๆ จำแนกได้ 3 ระดับ คือ การยอมรับโดยดุษฎี การยอมรับอย่างมีเงื่อนไขและการไม่แสดงความเห็นแต่ไม่คัดค้าน ส่วนปัจจัยที่มีผลทำให้สมาชิกในสังคมมุสลิม ยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิมด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม ประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ การที่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีอะมานะฮ์ การที่คณะกรรมการบริหารทุกคนมีอาชีพเป็นครูและการที่คณะกรรมการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม

Focus

ศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริหาร จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามที่สตรีมุสลิมเป็นผู้บริหาร ศึกษาระดับการยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิมด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามของสมาชิกในสังคมกลุ่มต่างๆ และศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้สมาชิกในสังคมมุสลิม ยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิมด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม บ้านสุไหงปาแน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Theoretical Issues

ไม่ปรากฏชัดเจน

Ethnic Group in the Focus

ไทยมุสลิม

Language and Linguistic Affiliations

ภาษามลายูท้องถิ่น

Study Period (Data Collection)

พ.ศ. 2541

History of the Group and Community

ไม่ปรากฏ

Settlement Pattern

ไม่ปรากฏ

Demography

จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 1.5 (หน้า 1) ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์บ้านสุไหงปาแน มีจำนวน 153 คน (หน้า 53)

Economy

ในปี พ.ศ. 2536 รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่ากับ 30,564 บาท ขณะที่รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อคนของทุกจังหวัดภาคใต้เท่ากับ 32,532 บาท ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบอาชีพเพาะปลูก โดยทำสวนยางพาราเป็นอาชีพสำคัญ รองลงมาคือ ทำนา ทำสวนผลไม้และอาชีพการประมง สถานะทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับราคาผลผลิตเป็นหลัก (หน้า 1) สหกรณ์ออมทรัพย์บ้านสุไหงปาแน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นหนึ่งในสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงสร้างการบริหารจัดการสหกรณ์ ประกอบด้วยกลุ่มย่อย 6 กลุ่มแต่ละกลุ่แต่ละคนจะกระจายในหลายพื้นที่ สหกรณ์ดังกล่าวบริหารโดยสตรีมุสลิมล้วนโดยมีคณะกรรมการบริหาร 1 คนดูแลรับผิดชอบงานของกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม และมีประธานสหกรณ์อีก 1 คน บทบาทของคณะกรรมการบริหารในการบริหารจัดการสหกรณ์บ้านสุไหงปาแน มีบทบาทและหน้าที่คือ กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานตลอดจนการดูแลและควบคุม ระบบบัญชี ระบบเงินของสหกรณ์ การบริหารงานทั่วไปของกิจกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์ วางแผนเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์และการสรรหารายได้ของสหกรณ์ การดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์จะสอดคล้องกับหลักของศาสนาอิสลาม กิจกรรมที่ดำเนินงานประกอบด้วย การรับฝากเงินทั่วไป(การสะสมทรัพย์)กิจกรรมการซื้อขายสินค้าระบบเงินผ่อน สหกรณ์แห่งน้มีรายได้จากกิจกรรมการซื้อขายสินค้าระบบเงินผ่อนในแต่ละปีสหกรณ์จะจัดสรรรายได้ดังนี้ จ่ายซะกาต การจ่ายค่าซะกาต คณะกรรมการจะนำเงินทุนทั้งหมดมารวมกับกำไรที่ได้ในรอบปีแล้วหักจ่ายซะกาตร้อยละ 2.5 คณะกรรมการนำเงินเฉพาะส่วนของกำไรที่เหลือจากการจ่ายซะกาตมาคิดเป็นร้อยละ 100 แล้วนำมาจัดสรรรายได้คือ ปันให้แก่สมาชิกสหกรณ์ร้อยละ 65 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารร้อยละ 33 และค่าใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 2 เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสหกรณ์ เป็นต้น ในด้านของการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามที่สตรีมุสลิมเป็นผู้บริหาร เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หลายรูปแบบ เช่น สถานการณ์การดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ สถานการณ์การแก้ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ เป็นต้น โดยผู้วิจัยวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ดังกล่าวได้ 2 มิติ คือ มิติในทิศทางการสื่อสารและมิติในลักษณะการสื่อสาร(หน้า 52-58) ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์บ้านสุไหงปาแน มีเงินสะสม 617,624 บาท(ข้อมูล ณ ปีพ.ศ. 2541)(หน้า 76)

Social Organization

ไม่ปรากฏชัดเจน

Political Organization

สหกรณ์ออมทรัพย์บ้านสุไหงปาแน ประกอบด้วยกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มแต่ละคนจะอยู่กระจัดกระจายในหลายพื้นที่ ในหลายอำเภอ สหกรณ์ดังกล่าว บริหารงานโดยสตรีมุสลิม โดยคณะกรรมการบริหาร 1 คนมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม ตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์มา มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเพียงครั้งเดียวและดำรงตำแหน่งมาถึงปัจจุบัน(หน้า 54)

Belief System

ประชากรประมาณร้อยละ 67.21 ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับถือศาสนาอิสลาม(หน้า 1)

Education and Socialization

ไม่ปรากฏ

Health and Medicine

ไม่ปรากฏ

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่ปรากฏ

Folklore

ไม่ปรากฏ

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่ปรากฏ

Social Cultural and Identity Change

ไม่ปรากฏ

Critic Issues

Other Issues

Google Map

Map/Illustration

ภาพ - ปากทางเข้าหมู่บ้านสุไหงปาแน(หน้า 113) - บ้านคุณอายเสาะ อับดุลเลาะ ซึ่งถือว่าเป็นที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม บ้านสุไหงปาแน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(หน้า 114) - คุณอายเสาะ อับดุลเลาะ ประธานสหกรณ์และกรรมการกลุ่ม 1(หน้า 115) - คุณเจ๊ะซง มะยี กรรมการกลุ่ม 2(หน้า 116) - คุณวันอิสมาแอล แมะตีเมาะ สมาชิกทั่วไปในสังคม(หน้า 117) - ผู้วิจัยขณะกำลังสัมภาษณ์คุณฮามัดกาแม แวมูซอ อิหม่ามประจำมัสยิดนูรุนอิสลาม ซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาของคนในหมู่บ้าน(หน้า 118)

Text Analyst สุวิทย์ เลิศวิมลศักดิ์ Date of Report 10 ก.ย. 2561
TAG ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู, สตรีการสื่อสาร, บทบาท, สหกรณ์ออมทรัพย์, ปัตตานี, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง