ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject ลีซู,ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ กะเหรี่ยง,การอนุรักษ์,ป่าไม้,เจตคติ,เชียงใหม่
Author สุชาดา สายศร
Title เจตคติของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากระเหรี่ยงในตำบลแจ่มหลวงต่อการอนุรักษ์ป่าไม้
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity ลีซู, ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ กะเหรี่ยง, Language and Linguistic Affiliations จีน-ทิเบต(Sino-Tibetan)
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(เอกสารฉบับเต็ม)
Total Pages 139 Year 2541
Source หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Abstract

เจตนาคติของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงต่อการอนุรักษ์ป่าไม้มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการปลูกป่า การบุกรุกทำลายป่า คุณประโยชน์ ไฟป่า และกฏหมาย 1) การปลูกป่า ชาวเขาทั้ง 2 เผ่ามีเจตนาคติเห็นด้วยในระดับปานกลางและระดับดีเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกป่าของหน่วยงานรัฐบาล ตลอดจนการร่วมมือปลูกต้นไม้ร่วมกับรัฐบาลถือเป็นสิ่งจำเป็น ชาวเขาทั้ง 2 เผ่ามีเจตคติที่ต่างกันเกี่ยวกับเรื่องจำนวนป่าไม้ในบริเวณหมู่บ้านลดลง สมควรจะมีการอนุรักษ์เอาไว้ 2) การบุกรุกทำลายป่า ชาวเขาทั้ง 2 เผ่ามีเจตคติระดับปานกลางและระดับดีเกี่ยวกับเรื่องการไม่สมควรแผ้วถางป่าเพื่อทำพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น 3) คุณประโยชน์ ชาวเขาทั้ง 2 เผ่ามีเจตคติในระดับดีเกี่ยวกับเรื่องป่าเป็นแหล่งผลิตไม้เพื่อใช้สอย เจตคติในด้านคุณประโยชน์ของป่าไม้ไม่แตกต่างกันทุกรายการทั้ง 2 เผ่า 4) ไฟป่า ชาวเขาทั้ง 2 เผ่ามีเจตคติระดับปานกลางและระดับดีเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดไฟป่า ไม่เป็นผลดีต่อการเตรียมพื้นที่ปลูก ส่วนเจตคติในด้านไฟป่าไม่แตกต่างกันทุกรายการทั้ง 2 เผ่า 5) กฎหมาย ชาวเขาทั้ง 2 เผ่ามีเจตคติระดับในระดับปานกลางเกี่ยวกับเรื่องสมควรให้มีการลงโทษผู้กระทำการลักลอบตัดต้นไม้ ส่วนเจตคติในด้านกฏหมายไม่แตกต่างกันทุกรายการทั้ง 2 เผ่า

Focus

ศึกษาลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงในตำบลแจ่มหลวงต่อการอนุรักษ์ป่าไม้

Theoretical Issues

ไม่มี

Ethnic Group in the Focus

ลีซอ และ กะเหรี่ยง

Language and Linguistic Affiliations

ไม่มีข้อมูล

Study Period (Data Collection)

กันยายน พ.ศ. 2540 - พฤษภาคม พ.ศ. 2541 (หน้า 42)

History of the Group and Community

ไม่มีข้อมูล

Settlement Pattern

ไม่ปรากฏชัดเจน กล่าวเพียงว่าชาวเขาเผ่าลีซอในตำบลแจ่มหลวงทุกหมู่บ้านจะมีศาลผีประจำหมู่บ้าน (หน้า 50)

Demography

จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นชาวเขาเผ่าลีซอ จำนวน 45 ครัวเรือนและเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงจำนวน 189 ครัวเรือน ปัจจุบันชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงบ้านแอะเอาะ มีประชากร 28 ครัวเรือน บ้านห้วยปู 23 ครัวเรือน บ้านห้วยเขียดแห้ง 48 ครัวเรือน บ้านห้วยยา 24 ครัวเรือน บ้านขุนห้วยยา 8 ครัวเรือน บ้านแม่ละอุบ 34 ครัวเรือน บ้านแม่ละอุบใต้ 5 ครัวเรือน บ้านขุนแม่ละอุบ 13 ครัวเรือน บ้านขุนแม่ละอุบใต้ 5 ครัวเรือน ส่วนชาวเขาเผ่าลีซอบ้านเสาแดง จำนวน 45 ครอบครัว (หน้า 37-38)

Economy

อาชีพชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงในตำบลแจ่มหลวงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะ ข้าว เพื่อยังชีพ โดยร้อยละ 37.74 ประกอบอาชีพทำนา ร้อยละ 22.64 ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ส่วนอาชีพที่นอกเหนือจากการเกษตรคือการรับจ้างและค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 16.35 และ 4.40 ตามลำดับ ชาวเขาที่ประกอบอาชีพเกษตรยังมีรายได้ต่ำ โดยมากจะทำเพื่อยังชีพเท่านั้น แต่จะมีการปลูกพืชบางชนิด เช่น เผือก กระหล่ำปลีและขิงเพื่อเป็นรายได้แก่ครอบครัว ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วรายได้จากการเกษตรของชาวเขามีเพียง 8,706 บาทต่อปีส่วนรายได้นอกการเกษตรเฉลี่ย 1,833 บาทต่อปี (หน้า 51, 53-54) ผลการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 41 ปีส่วนมากไม่ได้รับการศึกษา และนับถือศาสนาพุทธ มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 6 คน มีจำนวนแรงงานที่ช่วยในด้านการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 4 คน รับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้จากเจ้าหน้าที่มากที่สุด การเดินทางเข้าไปในตัวเมืองเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง มีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 8,969 บาทต่อปี จำแนกเป็นรายได้จากการเกษตร 8,706 บาทต่อปีและรายได้นอกภาคเกษตร 1,833 บาทต่อปี มีการถือครองพื้นที่เฉลี่ย 6 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนพื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 5 ไร่ต่อครัวเรือน (หน้า 3-4)

Social Organization

หัวหน้าครอบครัวชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงในตำบลแจ่มหลวง มีอายุเฉลี่ย 40.92 ปี โ ดยมีอายุน้อยสุด 16 ปีและมากสุด 76 ปี จากการวิจัยพบว่าชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงในตำบลแจ่มหลวงที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปสามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ แสดงให้เห็นว่าชาวเขาทั้ง 2 เผ่าแต่งงานมีครอบครัวเมื่ออายุยังน้อย จำนวนสมาชิกในครัวเรือนของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงในตำบลแจ่มหลวง มีสมาชิกในครัวเรือนมากที่สุด 11 คนและมีจำนวนเฉลี่ยประมาณ 6 คน โดยชาวเขาเผ่าลีซอมากกว่าครึ่งหนึ่ง (51.61 %) ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงนิยมมีลูกมากเพื่อสืบสกุลและมีจำนวนคนช่วยทำงานมากขึ้น ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงนิยมมีลูกในปีแรกของการแต่งงาน ส่วนชาวเขาเผ่าลีซอมีประเพณีว่า เมื่อแต่งงานแล้วหญิงจะต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชาย และธรรมเนียมการแต่งงานของผู้ชายลีซอสามารถมีภรรยา 2-3 คนได้ดังนั้นสมาชิกในครัวเรือนจึงมีมาก (หน้า 43-44,46)

Political Organization

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการเกษตร เป้าหมายสำคัญที่สุดอยู่ที่การพึ่งตัวเองของเกษตรกร (หน้า 2)

Belief System

ชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงในตำบลแจ่มหลวง ร้อยละ 81.13 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา ร้อยละ 15.73 นับถือผีและศาสนาคริสต์ตามลำดับ ชาวเขาเผ่าลีซอมากกว่าร้อยละ 67.74 นับถือผีและชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงส่วนมากร้อยละ 93 นับถือศาสนาพุทธ มีเพียงร้อยละ 3.90 และ 3.10 นับถือศาสนาคริสต์และนับถือผี ชาวเขาเผ่าลีซอทุกหมู่บ้านจะมีศาลผีประจำหมู่บ้านเพราะเชื่อว่าผีเป็นผู้ปกปักรักษาและดลบันดาลให้เกิดความเป็นไปในทุกชีวิต(หน้า 50)

Education and Socialization

ระดับการศึกษาของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงในตำบลแจ่มหลวงยังอยู่ในระดับต่ำ ส่วนมาก ร้อยละ 84.28 ไม่ได้จบชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีจำนวนมากกว่าสามในสี่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ มีเพียงร้อยละ 8.18 ที่เรียนแต่ไม่จบระดับประถมศึกษาและมีเพียง 1 รายหรือร้อยละ 0.63 เท่านั้นที่จบระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับชาวเขาเผ่าลีซอร้อยละ 96.77 ไม่ได้เรียนหนังสือและไม่จบระดับประถมศึกษามีเพียง 1 รายหรือร้อยละ 3.23 เท่านั้นที่จบชั้นมัธยมศึกษาในขณะที่ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมากกว่าสามในสี่หรือร้อยละ 81.25 ไม่ได้เรียนหนังสือและไม่จบระดับประถมศึกษาแต่มีถึงร้อยละ 18.75 ที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (หน้า 44-45)

Health and Medicine

ชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงในตำบลแจ่มหลวงห่างไกลต่อสถานีสาธารณสุข จึงทำให้ขาดความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว(หน้า 46)

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่มีข้อมูล

Folklore

ไม่มีข้อมูล

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่มีข้อมูล

Social Cultural and Identity Change

ปัจจุบันการบริหารทางการศึกษาของรัฐเริ่มแพร่กระจายรวมถึงสภาพการณ์ปัจจุบันทำให้ชาวเขาเริ่มเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (หน้า 45) ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในตำบลแจ่มหลวงเมื่อหลายสิบปีก่อน ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและความเชื่อแทนการนับถือผีแบบเดิม (หน้า 50) ปัจจุบันชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงในตำบลแจ่มหลวง เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ทางการเกษตรคือการใช้แทรกเตอร์เป็นเครื่องทุ่นแรง (1.89%) แสดงให้เห็นถึงการยอมรับเทคนิคการเกษตรสมัยใหม่ของชาวเขามากขึ้น (หน้า 113)

Critic Issues

ไม่มีข้อมูล

Other Issues

สำหรับเจตคติของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงในตำบลแจ่มหลวงต่อการอนุรักษ์ป่าไม้พบว่า ทั้ง 2 เผ่ามีเจตคติในระดับปานกลางและระดับดีต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ในด้านต่างๆ รวมทั้งพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในด้านการเพาะปลูกทดแทนเพราะป่าไม้ในบริเวณหมู่บ้านลดลง สมควรอนุรักษ์ไว้ และด้านการบุกรุกทำลายป่าเกี่ยวกับ ชาวเขามีหน้าที่ดูแลรักษาป่าไม้เพื่อลดการบุกรุกทำลายป่าและความจริงใจของหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์ป่าไม้ ส่วนด้านคุณประโยชน์ ด้านไฟป่าและด้านกฎหมายพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เจตคติของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงในตำบลแจ่มหลวงจึงแตกต่างกันต่อการอนุรักษ์ในบางด้านเท่านั้น

Google Map

Map/Illustration

ตาราง - จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย(38) - ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์(41) - จำนวนร้อยละของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงจำแนกตามอายุ(44) - จำนวนร้อยละของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงจำแนกตามระดับการศึกษา(45) - จำนวนร้อยละของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงจำแนกตามสมาชิกในครัวเรือน(46) - จำนวนร้อยละของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงจำแนกตามการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้(48) - จำนวนร้อยละของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงจำแนกตามการเดินทางเข้าไปในตัวเมือง(49) - จำนวนร้อยละของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงจำแนกตามนับถือศาสนา(51) - จำนวนร้อยละของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงจำแนกตามการประกอบอาชีพ (52) - จำนวนร้อยละของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงจำแนกตามรายได้ภาคการเกษตร(54) - จำนวนร้อยละของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงจำแนกตามรายได้นอกภาคการเกษตร(55) - จำนวนร้อยละของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงจำแนกตามรายได้รวมจากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร(57) - จำนวนร้อยละของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงจำแนกตามพื้นที่ถือครอง(58) - จำนวนร้อยละของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงจำแนกตามพื้นที่ทำการเกษตร (59) - จำนวนร้อยละของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงจำแนกตามจำนวนแรงงานในครัวเรือน(60) - จำนวนร้อยละของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงจำแนกตามเครื่องทุ่นแรงหรือแรงงานสัตว์ที่ใช้ในภาคการเกษตร(61) - เจตคติของชาวเขาเผ่าลีซอด้านการปลูกป่า(65) - เจตคติของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงด้านการปลูกป่า(68) - เปรียบเทียบเจตคติของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ด้านการปลูกป่า(71) - เจตคติของชาวเขาเผ่าลีซอด้านการบุกรุกทำลายป่า(75) - เจตคติของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงด้านการบุกรุกทำลายป่า(79) - เปรียบเทียบเจตคติของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ด้านการบุกรุกทำลายป่า(81) - เจตคติของชาวเขาเผ่าลีซอด้านคุณประโยชน์(86) - เจตคติของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงด้านการบุกรุกทำลายป่า(89) - เปรียบเทียบเจตคติของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยง ต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ด้านคุณประโยชน์(91) - เจตคติของชาวเขาเผ่าลีซอด้านไฟป่า(96) - เจตคติของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงด้านไฟป่า(99) - เปรียบเทียบเจตคติของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ด้านไฟป่า(101) - เจตคติของชาวเขาเผ่าลีซอด้านกฎหมาย(103) - เจตคติของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงด้านกฎหมาย(105) - เปรียบเทียบเจตคติของชาวเขาเผ่าลีซอและเผ่ากะเหรี่ยงต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ด้านกฎหมาย(107)

Text Analyst สุวิทย์ เลิศวิมลศักดิ์ Date of Report 29 มิ.ย 2560
TAG ลีซู, ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ กะเหรี่ยง, การอนุรักษ์, ป่าไม้, เจตคติ, เชียงใหม่, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง