ลืมรหัสผ่าน?

  สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร 

   

  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)


  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ (กะเหรี่ยง),น้ำ,ประปาภูเขา,ตาก
Author ภาวดี กลับฉิ่ง
Title การมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่ได้จากน้ำประปาภูเขา
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity กะเหรี่ยง ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ, Language and Linguistic Affiliations จีน-ทิเบต(Sino-Tibetan)
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Total Pages 109 Year 2545
Source หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract

ระดับการมีส่วนร่วมของคนไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่ได้จากน้ำประปาภูเขามีระดับปานกลาง (ร้อยละ 56) ระดับความรู้หลังการนิเทศของคนไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่ได้จากน้ำประปาภูเขามีระดับสูง (ร้อยละ 92.4) และพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายได้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษาและความรู้เรื่องน้ำสะอาด ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ ความรู้เรื่องสารเคมีและความรู้เรื่องคุณภาพน้ำ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคในชนบทของคณะกรรมการบริหาร โครงการจัดให้มีน้ำสะอาดในชนบททั่วราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย 2531 พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

Focus

ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและระดับความรู้ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของคนไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคจากน้ำประปาภูเขา

Theoretical Issues

ไม่มี

Ethnic Group in the Focus

กะเหรี่ยง

Language and Linguistic Affiliations

ไม่มีข้อมูล

Study Period (Data Collection)

พ.ศ.2545

History of the Group and Community

ไม่มีข้อมูล

Settlement Pattern

ตัวบ้านเรือนจะตั้งตามแนวริมถนนซึ่งวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านมีแหล่งน้ำ ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีโรงเรียนห้วยจะกือ (หน้า 7-8)

Demography

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0 (35 คน) เป็นเพศหญิง และร้อยละ 47.0 (31 คน) เป็นเพศชาย สมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มี 4-7 คน (ร้อยละ 69.7) รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 7 คน (ร้อยละ 25.8) สมาชิกในครัวเรือนที่มีน้อยกว่า 4 คน (ร้อยละ 4.5) (หน้า 37,40)

Economy

ส่วนใหญ่ของประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 94.0 (62 คน) และประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขายซึ่งเท่ากัน ร้อยละ 3.0 (2 คน) รายได้ต่อปีส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.9 มีรายได้น้อยกว่า 12,000 บาทต่อปี รองลงมาร้อยละ 4.6 มีรายได้ระหว่าง 12,001-28,000 บาท และร้อยละ 1.5 มีรายได้มากกว่า 28,000 บาทต่อปี (หน้า 39, 41) รายได้เฉลี่ย 4,189 บาทต่อปี (หน้า 63) ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.2 มีพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรน้อยกว่า 11 ไร่ รองลงมาร้อยละ 30.3 มีพื้นที่ทำการเกษตรกรรม 12-26 ไร่ และร้อยละ 1.5 มีพื้นที่ที่ใช้ทำการเกษตรมากที่สุด 37 ไร่ (หน้า 44)

Social Organization

ไม่มีข้อมูล

Political Organization

ไม่มีข้อมูล

Belief System

ไม่มีข้อมูล

Education and Socialization

ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 ไม่ได้รับการศึกษา รองลงมา ร้อยละ 16.7 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 3.0 จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและร้อยละ 1.5 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาซึ่งเท่ากับจบระดับปริญญาตรี (หน้า 43)

Health and Medicine

ไม่มีข้อมูล

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่มีข้อมูล

Folklore

ไม่มีข้อมูล

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่มีข้อมูล

Social Cultural and Identity Change

ไม่มีข้อมูล

Critic Issues

ไม่มีข้อมูล

Other Issues

ก่อนการนิเทศความรู้เรื่องน้ำสะอาดพบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องน้ำสะอาด ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ ความรู้เรื่องสารเคมีและความรู้เรื่องคุณภาพของน้ำในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาคือมีความรู้เรื่องน้ำสะอาด ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ ความรู้เรื่องสารเคมีและความรู้เรื่องคุณภาพของน้ำในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 28.8 แต่หลังจากการนิเทศพบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องน้ำสะอาด ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ ความรู้เรื่องสารเคมีและความรู้เรื่องคุณภาพของน้ำในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 92.4 รองลงมาคือมีความรู้เรื่องน้ำสะอาด ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ ความรู้เรื่องสารเคมีและความรู้เรื่องคุณภาพของน้ำในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7.6 (หน้า 46-47) การมีส่วนร่วมของคนไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่ได้จากน้ำประปาภูเขา ขั้นตอนการร่วมศึกษาปัญหา ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 มีส่วนร่วมทุกครั้ง ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน ร้อยละ 83.3 มีส่วนร่วมนาน ๆ ครั้ง ส่วนขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนกิจกรรมพบว่าร่วมในการใช้ผ้าขาวบางในการกรอง ร้อยละ 77.3 มีส่วนร่วมนานๆ ครั้งในการใช้สารส้มในการตกตะกอน ร้อยละ 70.0 มีส่วนร่วมนานๆ ครั้งและร่วมในการต้มน้ำก่อนบริโภค ร้อยละ 69.7 มีส่วนร่วมนานๆ ครั้ง ส่วนขั้นตอนการประเมินผลที่ได้ปฏิบัติ ร้อยละ 62.1 มีส่วนร่วมนานๆ ครั้ง (หน้า 49-50)

Map/Illustration

ตาราง - จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2539 - 2540(หน้า 2) - จำนวนร้อยละจำแนกตามเพศ(หน้า 38) - จำนวนร้อยละจำแนกตามอาชีพ(หน้า 39) - จำนวนร้อยละจำแนกตามสมาชิกในครัวเรือน(หน้า40) - จำนวนร้อยละจำแนกตามรายได้ต่อปี(หน้า41) - จำนวนร้อยละจำแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน(หน้า42) - จำนวนร้อยละจำแนกตามระดับการศึกษา(หน้า43) - จำนวนร้อยละจำแนกตามพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตร(หน้า44) - จำนวนร้อยละจำแนกตามการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับความรู้เรื่องน้ำสะอาด ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ ความรู้เรื่องสารเคมีและความรู้เรื่อง คุณภาพน้ำ(หน้า45) - จำนวนร้อยละของคะแนนความรู้เรื่องน้ำสะอาดความรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ ความรู้เรื่องสารเคมีและความรู้เรื่องคุณภาพน้ำ(หน้า47) - เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ ความรู้เรื่องสารเคมีและความรู้เรื่องคุณภาพน้ำ(หน้า48) - จำนวนร้อยละจำแนกตามการมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ได้จากประปาภูเขา(หน้า50) - ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับปัจจัยด้านต่างๆ (หน้า51) - เปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมระหว่างเพศในพื้นที่ศึกษา(หน้า52) - การวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในหมู่บ้านห้วยจะกือ(หน้า59) - การวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในหมู่บ้านห้วยแม่ห้าง(หน้า60) ภาพ - แผนที่จังหวัดตาก(หน้า4) - ขอบเขตพื้นที่ศึกษา(หน้า5) - พื้นที่ศึกษาและลุ่มน้ำในพื้นที่ศึกษา(หน้า6) - ผังการตั้งบ้านเรือนของบ้านห้วยจะกือ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก(หน้า 7) - ผังการตั้งบ้านเรือนของบ้านห้วยไม้ห้าง ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก(หน้า 8) - กรอบแนวคิดในการวิจัย(หน้า 9) - ที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขา(หน้า17) - จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ(หน้า38) - จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ(หน้า40) - จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ(หน้า 40) - จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสมาชิกในครัวเรือน(หน้า41) - จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายได้ต่อปี(หน้า 42) - จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน(หน้า 43) - จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา(หน้า 44) - จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตร(หน้า 45) - จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับความรู้เรื่องน้ำสะอาด ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ ความรู้เรื่องสารเคมีและความรู้เรื่อง คุณภาพน้ำ(หน้า 46) - จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามความรู้เรื่องน้ำสะอาดความรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ ความรู้เรื่องสารเคมีและความรู้เรื่องคุณภาพน้ำก่อนและหลังการนิเทศ(หน้า 47) - แสดงค่าความขุ่น(หน้า 55) - แสดงค่าความกระด้าง(หน้า 56) - แสดงค่าสารละลายทั้งหมดที่ได้จากการระเหย(หน้า 57) - แสดงค่าฟลูออไรด์(หน้า 58) - แสดงค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(หน้า 59)

Text Analyst สุวิทย์ เลิศวิมลศักดิ์ Date of Report 05 ก.ย. 2555
TAG ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ (กะเหรี่ยง), น้ำ, ประปาภูเขา, ตาก, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง