สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร 

   

  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)


  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject มุสลิม,หนังสือพิมพ์,ประเทศไทย
Author ธีระยุทธ ลาติฟี
Title การสะท้อนภาพของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิม ในหนังสือพิมพ์ไทย
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity มลายู ออแฆนายู มลายูมุสลิม ไทยมุสลิม, Language and Linguistic Affiliations ไม่ระบุ
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Total Pages 179 Year 2542
Source หลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract

ผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของงานศึกษาครั้งนี้ได้ 4 ประเด็นด้วยกันคือ 1. หนังสือพิมพ์ไทยมีลักษณะการนำเสนอเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับมุสลิมในรูปแบบของข่าวเป็นหลัก โดยปรากฏในหน้าต่างประเทศมากกว่าหน้าอื่น ๆ และส่วนใหญ่ให้ความสำคัญไม่มากนัก โดยมักนำเสนอเป็นหัวข่าวธรรมดา และหัวข่าวรองหน้าใน ประเภทของเนื้อหาที่ถูกนำเสนอมีมากที่สุด คือ ประเภทสังคม-ความไม่สงบภายในสังคม-อาชญากรรม-วินาศกรรม สงคราม ความเคลื่อนไหวทางทหาร การเมืองระหว่างประเทศ และการเมืองในประเทศ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเนื้อหาในเชิงบวก - ลบ พบว่าเนื้อหาในเชิงลบถูกนำเสนอมากกว่า จะนำเสนอเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับมุสลิมที่มีองค์ประกอบคุณค่าข่าวในด้านความเด่น ความขัดแย้ง ลึกลับ ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน และเร้าอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างมาก สำหรับสถานที่เกิดเหตุการณ์ในเนื้อหา มักเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลางมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ 2. หนังสือพิมพ์ไทยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิม และสำนักข่าวในโลกตะวันตก มากกว่าที่เป็นบุคคลมุสลิม และสื่อสารมวลชนของมุสลิม 3. หนังสือพิมพ์ไทยมีความโน้มเอียงในการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นไปในทางลบมากกว่าเนื้อหาในทางบวกในเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับมุสลิม 4. ภาพลักษณ์ของมุสลิมที่ถูกนำเสนอในหนังสือพิมพ์ไทยโดยมากเป็นภาพลักษณ์ในด้านลบ ได้แก่ 1) กลุ่มภาพลักษณ์โจรก่อการร้าย ก่อวินาศกรรม มุสลิมหัวรุนแรง 2) กลุ่มภาพลักษณ์การจลาจล ม็อบ ประท้วง 3) กลุ่มภาพลักษณ์การฝ่าฝืน ไม่ให้ความร่วมมือ ละเมิดข้อตกลงสัญญา 4) กลุ่มภาพลักษณ์การทดลอง สั่งสม ซ่องสุมอาวุธร้ายแรง 5) กลุ่มภาพลักษณ์การประสบวิกฤติเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง กล่าวได้ว่า การนำเสนอเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับมุสลิมที่หนังสือพิมพ์ไทยเป็นผู้ทำหน้าที่กลั่นกรอง เลือกเฟ้นนำเสนอในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว เท่ากับเป็นการสร้างความเป็นจริงของเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับมุสลิมขึ้นมาใหม่ และเมื่อเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมุสลิมถูกนำเสนอสู่การรับรู้ของผู้รับสาร ในที่สุด การเรียนรู้ของผู้รับสารเกี่ยวกับมุสลิมจากการนำเสนอของหนังสือพิมพ์ก็อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้

Focus

ศึกษาการนำเสนอเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับมุสลิมทั้งในบริบทของสังคมไทยและต่างประเทศ ในหนังสือพิมพ์ไทย 4 ฉบับที่เจาะจงเลือกมาเป็นตัวแทน (หน้า 10)

Theoretical Issues

ไม่มี

Ethnic Group in the Focus

มุสลิม คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้อิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และจะเรียกตัวเองว่า "มุสลิม" หรืออาจถูกเรียกโดยสื่อมวลชนในลักษณะอื่น ๆ เช่น แขก เป็นต้น มุสลิมจะอาศัยอยู่ทั่วโลกทั้งในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และประเทศอื่น ๆ ที่ประชากรส่วนน้อยนับถือศาสนาอิสลาม สำหรับประเทศไทย มุสลิมถือเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคม มีถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล (หน้า 13)

Language and Linguistic Affiliations

ไม่มีข้อมูล

Study Period (Data Collection)

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยจะวิเคราะห์เนื้อหาเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับมุสลิมที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่ออกวางจำหน่ายทั่วประเทศไทย ผู้ศึกษาได้เจาะจงเลือกมาเป็นตัวแทน 4 ฉบับ คือ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน และไทยโพสต์ (หน้า 74-75)

History of the Group and Community

มุสลิมในประเทศไทย เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่น่าสนใจหลายประการ ประการแรกเป็นสังคมที่มีความแตกต่างจากชนทั่วไปในแง่ของการนับถือศาสนา ประการที่สองมุสลิมมีความเป็นเอกภาพสูง ประการที่สามมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งมักจะเกิดปัญหาความขัดแย้งกับรัฐบาลอยู่เสมอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่ามุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกมองว่ามีปัญหากับรัฐบาลไทยทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมาโดยตลอดอีกด้วย (หน้า 9)

Settlement Pattern

ไม่มีข้อมูล

Demography

สัดส่วนมุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) คิดเป็นร้อยละ 54 ของจำนวนมุสลิมทั้งประเทศ (หน้า 60)

Economy

ไม่มีข้อมูล

Social Organization

มุสลิมมีความเป็นเอกภาพสูง มีความสัมพันธ์ระหว่างกันทั่วทุกมุมโลก และไทยมุสลิมมีความรู้สึกฉันท์พี่น้องกับมุสลิมทั่วทุกมุมโลก จึงทำให้มีความพยายามที่จะติดต่อกันในรูปแบบต่างๆ เช่น มีการให้ความช่วยเหลือ หรือให้เงินช่วยเหลือระหว่างกัน (หน้า 62)

Political Organization

ไม่มีข้อมูล

Belief System

มุสลิม เป็นผู้ที่มีความเคร่งครัดยึดมั่นในหลักการของศาสนาจนกล่าวได้ว่า ศาสนาคือ วิถีทางในการดำเนินชีวิตก็ว่าได้ (หน้า 62)

Education and Socialization

ไม่มีข้อมูล

Health and Medicine

ไม่มีข้อมูล

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่มีข้อมูล

Folklore

ไม่มีข้อมูล

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่แยกตัวจากชีวิตความเป็นอยู่ในโลกรวมทั้งการเมืองด้วย ดังนั้นมุสลิมทั่วโลกนั้นถือว่าเป็น "พี่น้องทางศาสนา" เป็นอุมมะฮ์ หรือประชาชาติเดียวกัน อยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำคนเดียวกันซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนา การเมือง สังคม ศิลปวิทยาการ และอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ประชากรมุสลิม จึงมิได้แยกจากกันโดยเชื้อชาติหรือถิ่นที่อยู่ของประเทศต่างๆ เพราะศาสนาอิสลามคือ เครื่องผูกพันจิตใจของมุสลิมไว้ด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง (หน้า 62)

Social Cultural and Identity Change

ไม่มีข้อมูล

Critic Issues

ไม่มีข้อมูล

Other Issues

ชีวิตทางสังคมมนุษย์จะดำเนินไปได้อย่างเป็นระเบียบและปกติสุขได้ก็เนื่องจากการทำหน้าที่ต่างๆ ของสถาบันทางสังคมที่สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สถาบันการเมือง สถาบันการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันศาสนา หรือแม้แต่สถาบันสื่อมวลชน ที่ต่างมีหน้าที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับองค์รวมในสังคม และโดยเฉพาะสถาบันสื่อสารมวลชนในด้านหนังสือพิมพ์ที่สังคมจะคาดหวังให้ทำหน้าที่เสมือนทูตสันติภาพ ผู้สร้างสรรค์สังคมให้มวลหมู่มนุษยชาติ กล่าวคือนอกจากสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในชาติแล้ว หนังสือพิมพ์ยังถักทอสายใยเชื่อมผู้คนทุกชาติ ภาษา ศาสนา เข้าด้วยกันอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองบทบาทของหนังสือพิมพ์ในการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างกลุ่มชนต่างๆ สร้างความเป็นปึกแผ่น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชน เพื่อนำมาซึ่งเอกภาพภายในชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วในสังคมหนึ่งๆ นั้น หนังสือพิมพ์ไม่สามารถรายงานข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ที่สะท้อนความต้องการของประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายในสังคมได้เสมอไป เพราะในแต่ละสังคมนั้นมีความสลับซับซ้อนและมีความแตกต่างกันระหว่างผู้คนในสังคม จึงทำให้หนังสือพิมพ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยอย่างเช่นสังคมมุสลิมที่ผู้วิจัยทำการศึกษา มักประสบปัญหาในการเข้าถึงสื่อมวลชนหลักของสังคม และมักจะถูกลงข่าวในแง่ลบ มีอคติ ดังนั้นการที่หนังสือพิมพ์ไม่สามารถรายงานข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเป็นจริง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือสื่อมวลชนมีความเบี่ยงเบนเชิงลบในการสะท้อนภาพมากกว่าเชิงบวก ด้วยเหตุนี้ผลแห่งการสะท้อนภาพที่บิดเบี้ยวดังกล่าว จึงมีผลต่อการรับรู้ของผู้อ่าน ทำให้เกิดความเข้าในเหตุการณ์ เรื่องราว ตลอดจนภาพในใจที่มีต่อกลุ่มสังคมมุสลิมผิดไปจากความเป็นจริง ก็อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกลุ่มสังคมดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นปัญหายืดเยื้ออยู่ชั่วนาตาปี (หน้า 3-9)

Map/Illustration

ผู้วิจัยได้มีการนำเสนอข้อมูลด้วยการใช้ตารางเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย - ตาราง ก. แสดงการเลือกตัวอย่างฉบับของหนังสือพิมพ์ที่ใช้ในการศึกษา หน้า 76 - ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการนำเสนอเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทย 4 ชื่อฉบับ หน้า 88 - ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทย 4 ชื่อฉบับ หน้า 90 - ตารางที่ 3 แสดงตำแหน่งหน้าในการนำเสนอเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทย 4 ชื่อฉบับ หน้า 92 - ตารางที่ 4 แสดงการให้ความสำคัญในการนำเสนอข่าวของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทย 4 ชื่อฉบับ หน้า 94 - ตารางที่ 5 แสดงประเภทเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทย 4 ชื่อฉบับ หน้า 96 - ตารางที่ 6 แสดงเนื้อหาในเชิงบวกและเนื้อหาในเชิงลบ ในเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทย 4 ชื่อฉบับ หน้า 101 - ตารางที่ 7 แสดงการนำเสนอเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิม จำแนกตามองค์ประกอบคุณค่าข่าวของหนังสือพิมพ์ไทย 4 ชื่อฉบับ หน้า 102 - ตารางที่ 8 แสดงสถานที่เกิดเหตุการณ์ในเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทย 4 ชื่อฉบับ หน้า 104 - ตารางที่ 9 แสดงแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการนำเสนอเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทย 4 ชื่อฉบับ หน้า 106 - ตารางที่ 10 แสดงทิศทางของเหตุการณ์ (บวก-กลาง-ลบ) ในการนำเสนอเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทย 4 ชื่อฉบับ หน้า 107 - ตารางที่ 11 แสดงภาพลักษณ์ของชาวมุสลิมในด้านต่างๆ ที่ถูกนำเสนอในหนังสือพิมพ์ไทย 4 ชื่อฉบับ หน้า 109 - ตารางที่ 12 แสดงการทดสอบ X ของความแตกต่างระหว่างการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบข่าวกับ การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบอื่น ๆ ในการนำเสนอเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทย 4 3ชื่อฉบับ หน้า 121 - ตารางที่ 13 แสดงการทดสอบ X ของความแตกต่างระหว่างการนำเสนอเนื้อหาในตำแหน่งหน้าต่างประเทศ กับหน้าอื่นๆ หน้า 122 - ตารางที่ 14 แสดงการทดสอบ X ของความแตกต่างระหว่างการนำเสนอเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมที่เป็นเนื้อหาในเชิงลบ กับเนื้อหาในเชิงบวก หน้า 123 - ตารางที่ 15 แสดงการทดสอบ X ของความแตกต่างระหว่างการอ้างอิงบุคคลชาวมุสลิมและสื่อสารมวลชนของมุสลิม กับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่มุสลิม ในการนำเสนอเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิม หน้า 124 - ตารางที่ 16 แสดงการทดสอบ X ของความแตกต่างระหว่างการนำเสนอเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมที่เป็นเนื้อหาเชิงลบ กับเชิงบวก หน้า 125 - ตารางที่ 17 แสดงการทดสอบ X ของความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ในเชิงลบ และเชิงบวกของชาวมุสลิมที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ไทย หน้า 126

Text Analyst นฤมล ธรรมมานอก Date of Report 05 ม.ค. 2566
TAG มุสลิม, หนังสือพิมพ์, ประเทศไทย, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง