ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู,ไทยมุสลิม,พฤติกรรม,ธนาคารอิสลาม,จังหวัดชายแดนภาคใต้
Author วิทยา ประดุกา
Title พฤติกรรมการออมและความต้องการธนาคารอิสลามของครัวเรือนไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู, Language and Linguistic Affiliations ออสโตรเนเชี่ยน
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Total Pages 130 Year 2543
Source หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
Abstract

การออมของครัวเรือนไทยมุสลิมในปัจจุบันมี 3 แบบคือ เก็บเงินไว้เอง นำไปฝากไว้กับผู้ที่ตนไว้ใจและพึ่งพาระบบธนาคารพาณิชย์ เพราะตามหลักของศาสนาอิสลาม ดอกเบี้ยถือเป็นสิ่งต้องห้าม จึงทำให้ไทยมุสลิมไม่ใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ ทั่วไปถ้าไม่จำเป็น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้มีความต้องการธนาคารที่ปลอดดอกเบี้ย ซึ่งได้แก่ธนาคารอิสลาม จากแบบ สอบถามพบว่าความต้องการธนาคารอิสลามของกลุ่มตัวอย่างใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุดและความต้องการบางข้อมีความแตกต่างกันในระหว่าง 5 จังหวัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะห์ความต้องการตามตัวแปรอิสระพบว่า ความต้องการจำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้และรายจ่ายของครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี จากการศึกษาในเรื่องนี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดตั้งธนาคารอิสลามในประเทศไทยเพื่อให้คนไทยมุสลิม ได้ดำเนินการในด้านเศรษฐกิจได้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม

Focus

ศึกษาพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทยมุสลิม หลักการและแนวคิดระบบสถาบันการเงินตามหลักเศรษฐศาสตร์อิสลาม รูปแบบการประกอบธุรกิจของธนาคารอิสลามและความต้องการให้มีธนาคารอิสลามในประเทศไทยของครัวเรือนไทยมุสลิมในเขต 5 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

Theoretical Issues

ไม่มี

Ethnic Group in the Focus

ไทยมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

Language and Linguistic Affiliations

ไม่มีข้อมูล

Study Period (Data Collection)

พ.ศ.2542

History of the Group and Community

ไม่มีข้อมูล

Settlement Pattern

ไม่มีข้อมูล

Demography

จำนวนประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3,033,632 คน มีไทยมุสลิมจำนวน 1,593,720 คน คิดเป็นร้อยละ 52.54 (หน้า 2) สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา มีประชากร 231,702 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 58 คน จังหวัดสตูล มีประชากร 112,444 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 28 คน จังหวัดปัตตานี มีประชากร 489,395 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 123 คน จังหวัดยะลา มีประชากร 230,792 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 58 คน จังหวัดนราธิวาส มีประชากร 529,387 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 133 คน (หน้า 41) ประชากรไทยมุสลิม ปัจจุบันมีอยู่ประมาณร้อยละ 10 หรือประมาณ 6 ล้านคน โดยครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (105)

Economy

ไทยมุสลิมมีทางเลือกในการออมและทำธุรกิจอยู่ 4 ทางเลือกคือ เก็บเงินไว้เอง นำไปฝากกับผู้ที่ตนไว้ใจ เช่น โต๊ะอิหม่าม นำเงินไปฝากธนาคารในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย และพึ่งพาระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งยังผูกพันอยู่กับเรื่องดอกเบี้ย เพียงแต่พยายามเกี่ยวพันในเรื่องดอกเบี้ยให้น้อยที่สุด (หน้า 2) การแบ่งสรรเงินออมเพื่อใช้ ในปี พ.ศ. 2542 สามารถจำแนกได้ 5 ประเภทคือ การแบ่งสรรเงินออมเพื่อการลงทุน เพื่อการใช้จ่ายในครอบครัว เพื่อการประกอบศาสนกิจ เพื่อการกุศลและเพื่อให้แก่บุตร บิดา มารดาและญาติพี่น้อง (หน้า 66) กลุ่มตัวอย่างจากการสำรวจมี อาชีพรับราชการ เกษตรกร ลูกจ้างและทำธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนระหว่าง 50,000 บาทถึงมากกว่า 300,000 บาทต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อปี 100,001-150,000 บาท/ปี มีมากที่สุดคือ ร้อยละ 28.50 รองลงมาคือมีรายได้ 50,001-100,000 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50 ส่วนรายจ่ายของครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี ใช้ในการครองชีพ 25,001-50,000 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 47.20 รองลงมาคือ 50,001 - 75,000 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 28.0 ค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลใช้ 5,001 บาท/ปีหรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 70.2 (หน้า 48,108) พฤติกรรมการออมของผู้ตอบแบบสอบถามมีหลายรูปแบบคือ เก็บไว้เองที่บ้าน ฝากเงินไว้กับผู้ที่ไว้วางใจ ฝากธนาคารพาณิชย์ ฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ฝากสถาบันเงินทุนและหลักทรัพย์ และสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามอื่นๆ โดยแต่ละคนอาจมีวิธีการออมมากกว่า 1 วิธี การออมโดยมากนิยมออมในรูปแบบของทรัพย์สินถาวร เช่น ในรูปของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การออมในรูปแบบของทรัพย์สินทางการเงิน เช่นการออมนอกระบบ เช่น การเล่นแชร์ การฝากสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม การลดลงของหนี้สินของครัวเรือนซึ่งถือเป็นการออมรูปแบบหนึ่ง เป็นต้น ส่วนการออมในระบบ เช่น การให้กู้ยืม การออมเป็นเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต การออมเป็นค่าหุ้นสมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น (หน้า 53 - 68)

Social Organization

ไม่มีข้อมูล

Political Organization

ไม่มีข้อมูล

Belief System

ในศาสนาอิสลาม ถือว่า อัล-กุรอาน ได้กำหนดข้อห้ามเกี่ยวกับดอกเบี้ยอย่างชัดเจนโดยได้ระบุไว้ว่าอะไรก็ตามที่เรียกร้องเพิ่มจากจำนวนเงินยืมนั้นถือเป็นสิ่งต้องห้าม ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงว่าการกู้ยืมนั้นจะเป็นไปเพื่อประสงค์ใด แต่กิจการด้านธุรกิจการค้ารวมทั้งกำไรที่เกิดขึ้นเนื่องจากธุรกิจการค้านั้นเป็นสิ่งซึ่งอนุมัติ (หน้า 1) หลักการสถาบันการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม การธนาคารและกิจกรรมด้านการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมระหว่างมนุษย์(Muamalat) ของศาสนาอิสลาม ดังนั้น จะต้องอยู่ภายใต้หลักศาสนาอิสลาม (Shariah) ที่ว่าด้วยกิจกรรมระหว่างมนุษย์และเน้นความเป็นธรรมในสังคม เห็นว่าการกำหนดดอกเบี้ยตายตัวของสถาบันการเงินย่อมทำให้ผู้กู้แบกภาระความเสี่ยงตามลำพัง ดังนั้นหลักการดำเนินงานแบบปลอดดอกเบี้ย (Interest - Free) ถือเป็นหลักการสำคัญของธนาคารอิสลาม (หน้า 24-46)

Education and Socialization

ไม่มีข้อมูล

Health and Medicine

ไม่มีข้อมูล

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่มีข้อมูล

Folklore

ไม่มีข้อมูล

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่มีข้อมูล

Social Cultural and Identity Change

ไม่มีข้อมูล

Critic Issues

ไม่มีข้อมูล

Other Issues

ความต้องการธนาคารอิสลาม เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บออมเงินไว้อย่างปลอดภัย เพื่อให้เป็นคนกลางทางธุรกิจเพราะกิจการที่ทำอยู่จำเป็นต้องผ่านระบบธนาคาร เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการลงทุน เพื่อใช้เป็นแหล่งสินเชื่อหรือแหล่งเงินยืม กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มอายุ การศึกษา อาชีพและกลุ่มที่จำแนกตามรายได้ต่างมีเหตุผลที่ต้องการจะมีธนาคารอิสลาม มีความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามในด้านต่าง ๆ และลักษณะการจัดตั้งธนาคารอิสลามที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ธนาคารอิสลามในทางทฤษฎีนั้นมีความเป็นไปได้เพราะมีหลายประเทศได้นำไปใช้ แต่ถ้าจะนำมาใช้ในประเทศไทย อย่างเต็มรูปแบบจริงๆ ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะถ้าวิเคราะห์ถึงการขาดทุนก็ยังมีความเสี่ยงอยู่มาก เพราะในระบบธนาคารอิสลามมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ตลอดจนการดำเนินกิจการในระบบธนาคารอิสลามยังต้องอาศัยเงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์และจริยธรรมของผู้ที่อยู่ในระบบอย่างสูงด้วย การดำเนินกิจการในระบบธนาคารอิสลามจะต้องเริ่มจากสภาวะแวดล้อมที่ต้องการดำเนินการไปร่วมกับระบบการเงินที่มีดอกเบี้ยเป็นฐานกอปรกับไทยมุสลิมส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับระบบธนาคารอิสลาม ยังคงต้อง มีการศึกษาให้เข้าใจ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับหลักประกันความมั่นคงของธนาคารด้วย (หน้า 69 - 108)

Google Map

Map/Illustration

ตาราง - แสดงจำนวนประชากรและไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (หน้า 2) - แสดงจำนวนธนาคารพาณิชย์และสาขาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (หน้า3) - เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ละจังหวัดกับรายได้ประชาชาติของประเทศ ไทย ปี พ.ศ.2538(หน้า19) - ยอดเงินฝากและยอดเงินสินเชื่อของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(หน้า20) - เปรียบเทียบยอดเงินฝากของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับยอดเงินฝากรวมทั้งประเทศ(หน้า21) - เปรียบเทียบยอดสินเชื่อของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับยอดสินเชื่อรวมทั้งประเทศ(หน้า22) - ประมาณการเงินฝากและสินเชื่อของไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(หน้า23) - แสดงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจำนวนประชากร (หน้า41) - แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามตัวแปร (หน้า47) - แสดงจำนวนและร้อยละของสื่อที่ให้การรบรู้ข่าวสารแก่กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งธนาคารอิสลามเป็นครั้งแรก(หน้า52) - แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามวิธีการออม(หน้า53) - แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการออมในรูปของทรัพย์สินถาวร (หน้า63) - แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการออมในรูปของทรัพย์สินทางการเงิน (หน้า60) - แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการแบ่งสรรเงินออมเพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2542 (หน้า65) - แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการใช้ประโยชน์จากผลตอบแทนเงินออมในปี พ.ศ. 2542 (หน้า67) - แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนเกี่ยวกับความต้องการธนาคารอิสลาม ด้านเหตุผลที่ต้องการจะมี ธนาคารในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย (หน้า70) - แสดงค่าความแปรปรวน ( F) ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านเหตุผลที่ต้องการจะมีธนาคารอิสลาม ข้อที่ 1 (หน้า75) - เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านเหตุผลที่ต้องการจะมีธนาคารอิสลาม ข้อที่ 1 (หน้า 75) - แสดงค่าความแปรปรวน ( F) ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านเหตุผลที่ต้องการจะมีธนาคารอิสลาม ข้อที่ 2 (หน้า76) - เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านเหตุผลที่ต้องการจะมีธนาคารอิสลาม ข้อที่ 2 (หน้า 76) - แสดงค่าความแปรปรวน ( F) ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านเหตุผลที่ต้องการจะมีธนาคารอิสลาม ข้อที่ 3 (หน้า77) - เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านเหตุผลที่ต้องการจะมีธนาคารอิสลาม ข้อที่ 3 (หน้า 77) - แสดงค่าความแปรปรวน ( F)ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านเหตุผลที่ต้องการจะมีธนาคารอิสลาม ข้อที่ 4 (หน้า78) - เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านเหตุผลที่ต้องการจะมีธนาคารอิสลาม ข้อที่ 4 (หน้า 78) - แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เกี่ยวกับความต้องการธนาคารอิสลาม ด้านความต้องการใช้บริการ ธนาคารอิสลามในด้านต่างๆในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย(หน้า80) - แสดงค่าความแปรปรวน ( F) ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามในด้านต่างๆ ข้อที่ 10 (หน้า85) - เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามในด้านต่างๆ ข้อที่ 10 (หน้า85) - แสดงค่าความแปรปรวน ( F) ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามในด้านต่างๆ ข้อที่ 11 (หน้า86) - เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามในด้านต่างๆ ข้อที่ 11 (หน้า86) - แสดงค่าความแปรปรวน ( F) ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามในด้านต่างๆ ข้อที่ 20 (หน้า87) - แสดงค่าความแปรปรวน ( F) ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามในด้านต่างๆ ข้อที่ 20 (หน้า87) - แสดงค่าความแปรปรวน ( F)ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามในด้านต่างๆ ข้อที่ 21 (หน้า88) - เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามในด้านต่างๆ ข้อที่ 21 (หน้า88) - แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนเกี่ยวกับความต้องการธนาคารอิสลาม ด้านลักษณะการจัดตั้งธนคา รอิสลามที่พึงประสงค์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย(หน้า90) - แสดงค่าความแปรปรวน ( F)ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านลักษณะการจัดตั้งธนคารอิสลามที่พึงประสงค์ ข้อที่ 31 (หน้า 94) - เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความต้องการธนาคารอิสลาม ด้านลักษณะการจัดตั้งธนคารอิสลามที่พึงประสงค์ ข้อที่ 31 (หน้า94) - แสดงค่าความแปรปรวน ( F) ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านลักษณะการจัดตั้งธนคารอิสลามที่พึงประสงค์ ข้อที่ 32 (หน้า95) - เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านลักษณะการจัดตั้งธนคารอิสลามที่พึงประสงค์ ข้อที่ 32 (หน้า95) -แสดงค่าความแปรปรวน ( F) ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านลักษณะการจัดตั้งธนคารอิสลามที่พึงประสงค์ ข้อที่ 33 (หน้า 96) - เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความต้องการธนาคารอิสลาม ด้านลักษณะการจัดตั้งธนคารอิสลามที่พึงประสงค์ ข้อที่ 33 (หน้า96) - แสดงค่าความแปรปรวน ( F)ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านลักษณะการจัดตั้งธนคารอิสลามที่พึงประสงค์ ข้อที่ 35 (หน้า 97) - เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความต้องการธนาคารอิสลามด้านลักษณะการจัดตั้งธนคารอิสลามที่พึงประสงค์ ข้อที่ 35 (หน้า97) - แสดงความต้องการธนาคารอิสลามจำแนกตามเพศ (หน้า98) - แสดงความต้องการธนาคารอิสลามจำแนกตามอายุ (หน้า99) - แสดงความต้องการธนาคารอิสลามจำแนกตามการศึกษา (หน้า100) - แสดงความต้องการธนาคารอิสลามจำแนกตามอาชีพ (หน้า101) - แสดงความต้องการธนาคารอิสลามจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อปี (หน้า102) - แสดงความต้องการธนาคารอิสลามจำแนกตามรายจ่ายเฉลี่ยต่อปี (หน้า103) - แสดงความถี่ของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการธนาคารอิสลามในประเทศไทยใน พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(หน้า104) ภาพ - แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจ(หน้า16) แผนภูมิ - เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักเศรษฐศาสตร์อิสลามกับหลักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ (หน้า25) - แสดงจุดเริ่มต้นและพื้นฐานของสถาบันการเงินตามหลักศาสนาอิสลามมาจากหลักปฏิบัติ(Shariah)ของศาสนาอิสลาม(หน้า27)

Text Analyst สุวิทย์ เลิศวิมลศักดิ์ Date of Report 30 มี.ค 2561
TAG ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู, ไทยมุสลิม, พฤติกรรม, ธนาคารอิสลาม, จังหวัดชายแดนภาคใต้, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง