ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู,มุสลิม,สื่อโทรทัศน์,การเมือง,สังคม,จังหวัดชายแดนภาคใต้
Author Takashi, Hashimoto
Title Television and Socio-political Change in the Muslim Community in Southern Thailand.
Document Type บทความ Original Language of Text ภาษาอังกฤษ
Ethnic Identity ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู, Language and Linguistic Affiliations ออสโตรเนเชี่ยน
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Total Pages 6 Year 1993
Source Cross-Border Perspectives from Thailand and Malaysia, Selected Papers Presented at kyoto-Thammasat Core University Seminar Kyoto,19-20 November,1993.Edited by Fukui Hayao, The Center for Southeast Asian Studies,Kyoto University 1995,pp89-94.
Abstract

ในปี ค.ศ. 1983 พบว่ามาเลย์-มุสลิมนิยมดูรายการจากมาเลเซีย ไม่ใช่รายการท้องถิ่นจากหาดใหญ่ ในช่วงเวลานี้ไม่มีข้อสงสัยเรื่องอัตลักษณ์ของกลุ่มมาเลย์-มุสลิม แต่ใน ปี ค.ศ. 1990 สถานการณ์เปลี่ยนไป ผู้คนนิยมชมรายการโทรทัศน์ไทย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองจากรัฐบาลไทย ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างทางสังคมและการเมืองของชุมชนมาเลย์-มุสลิมทางภาคใต้ (หน้า 89) จากการติดตั้งไฟฟ้าและการติดตั้งโทรทัศน์ ในพื้นที่ภาคใต้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านของการขยายและการรับรู้ข่าวสารของมุสลิม ทั้งนี้ มิใช่การเปลี่ยนแปลง เฉพาะในวิถีชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการเมือง และสังคมของมาเลย์-มุสลิมทางภาคใต้ (หน้า 93)

Focus

ศึกษาและวิเคราะห์เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูทีวีของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หน้า 89)

Theoretical Issues

ไม่มี

Ethnic Group in the Focus

ชุมชนมุสลิมทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (หน้า 89)

Language and Linguistic Affiliations

ภาษามาเลย์และภาษาไทย

Study Period (Data Collection)

ค.ศ.1983, ค.ศ.1990

History of the Group and Community

ไม่มีข้อมูล

Settlement Pattern

ไม่มีข้อมูล

Demography

ไม่มีข้อมูล

Economy

ไม่มีข้อมูล

Social Organization

ไม่มีข้อมูล

Political Organization

การเพิ่มขึ้นของการรับชมรายการไทย ที่เกิดจากความพยายามของรัฐบาลไทยในการพัฒนาและแก้ปัญหาทางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเนื่องจากทุกช่องสถานีมาจากรัฐบาล ทำให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้หลุดออกจากสื่อ พวกเขาไม่สามารถออกอากาศได้โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากมุสลิม ทำให้การสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนลดลง (หน้า 93)

Belief System

ไม่มีข้อมูล

Education and Socialization

ไม่มีข้อมูล

Health and Medicine

ไม่มีข้อมูล

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่มีข้อมูล

Folklore

ไม่มีข้อมูล

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ประชากรส่วนใหญ่ของมาเลย์-มุสลิมอาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชายแดนติดต่อกับมาเลเซียซึ่งมีรากเหง้าทางวัฒนธรรม ศาสนาและกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ทำให้พวกเขามีความรู้สึกใกล้ชิดกับมาเลย์ในมาเลเซียมากกว่าคนไทย และบางกลุ่มรู้สึกไม่ยอมรับที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทย (หน้า 89)

Social Cultural and Identity Change

โทรทัศน์เป็นสื่อที่ให้ความรู้ ข่าวสาร และความสนุกสนานแก่ผู้ชม ในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย และเริ่มมีบทบาทสำคัญ ในด้านการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย ซึ่งไม่เหมือนสมัยก่อน จากการงานวิจัยของ Winai Kharuwannaphat ในปี ค.ศ. 1978 ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของข่าวสารที่มุสลิมสนทนากันมาจากการรับรู้ข่าวสารจากกลุ่มเพื่อนๆ มีเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยที่พูดคุยถึงข่าวจากวิทยุ หนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ (วินัย, 1980:100-108) ปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป จากคำสัมภาษณ์ของนักการศึกษามุสลิมกล่าวว่า เมื่อก่อนในครอบครัวของเขาดูรายการโทรทัศน์จากประเทศมาเลเซีย แต่เมื่อลูกๆ ของเขาเข้าเรียนในโรงเรียนและเริ่มเรียนภาษาไทย พวกเด็กๆ ชอบดูรายการโทรทัศน์ไทยเพราะว่ามีความหลากหลาย ด้วยเหตุผลนี้บางครั้งเกิดเส้นขนานระหว่างผู้ปกครองและเด็กๆ หรือ ปู่ย่าตายาย กับหลานๆ ที่ต้องการดูรายการจากมาเลเซียหรือจากรายการโทรทัศน์ไทย ทำให้ครอบครัวมีโทรทัศน์ 2 เครื่อง (หน้า 92-92) บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ไทย-มุสลิม "Thang Nam" ให้ความเห็นว่า ปัญหาต่างๆ ทางภาคใต้ได้รับการแก้ไขในทางที่ดีขึ้นจากการพัฒนาสื่อและการรับรู้ข่าวสารในกระบวนการทำงานของรัฐ สถานการณ์ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือรายการโทรทัศน์เปิดโลกทัศน์คนในท้องถิ่นให้เห็นกรุงเทพฯ หรือทั่วโลก อีกทั้งโทรทัศน์ได้สื่อให้เห็นถึงระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมไทยที่ยาก จะอธิบายด้วยการเขียน (หน้า 92) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกันและสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. การจ้างงานเพิ่มขึ้นเพราะเศรษฐกิจโดยรวมของชาติขยายตัว และจากการที่ประชากรมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น คนไปทำงานในมาเลเซียลดลง 2. จำนวนของผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนลดลง การเคลื่อนไหวเพื่อแบ่งแยกดินแดนมีบทบาทน้อยลง 3. การเข้าร่วมทางการเมืองกับรัฐบาลไทยเพิ่มมากขึ้น และมีมุสลิมเข้าไปทำงานในองค์กรของรัฐเพิ่มมากขึ้น 4. ปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาหลักในสังคมไทยเข้ามามีปัญหาในกลุ่มวัยรุ่นมุสลิมเช่นกัน 5. จำนวนกลุ่มคนที่มีความสามารถในการใช้สองภาษาเพิ่มมากขึ้น ผู้คนใข้ภาษาไทยสำหรับระบบเศรษฐกิจ- การเมือง และใช้ภาษามาเลย์สำหรับชีวิตประจำวันและในประเพณี,วัฒนธรรม อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของมุสลิมและชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากในอนาคต (หน้า 93)

Critic Issues

ไม่มีข้อมูล

Other Issues

ไฟฟ้ากับการขยายตัวของการติดตั้งโทรทัศน์ในพื้นที่ชนบท ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการขยายพื้นที่ติดตั้งโทรทัศน์ คือ การขยายพื้นที่การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่ชนบท การขยายพื้นที่การให้บริการไฟฟ้าปี ค.ศ. 1976 มีเพียง 22 เปอร์เซ็นต์ ในปี ค.ศ.1985 เพิ่มขึ้นเป็น 67 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มขึ้นเป็น 93 เปอร์เซ็นต์ ในปี ค.ศ.1990 การติดตั้งไฟฟ้าภายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่าในหลายหมู่บ้านใน 15 ปีที่ผ่านมา เมื่อมีไฟฟ้าการติดตั้งโทรทัศน์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ปัจจุบันครัวเรือนมากว่าครึ่งหมู่บ้านมีโทรทัศน์เป็นของตนเอง การเพิ่มขึ้นของการติดตั้งไฟฟ้ามีนัยแสดงถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบท และการขยายการติดตั้งโทรทัศน์เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 89-90) รายการโทรทัศน์มาเลย์และรายการไทย ในปี ค.ศ. 1980 มาเลย์-มุสลิมส่วนใหญ่นิยมชมรายการมาเลย์เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ยังไม่รู้ภาษาไทยและอัตลักษณ์ของการเป็นมาเลย์ยังอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของพวกเขา ในช่วงต้น ค.ศ. 1980 รัฐบาลประกาศใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการและรัฐบาลไทยพยายามแก้ปัญหาการชมรายการมาเลย์ใน 2 วิธี กล่าวคือ 1. เพิ่มจำนวนช่องรายการไทยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเพิ่มการยอมรับในพื้นที่ และติดตั้งโทรทัศน์ฟรีในหมู่บ้านชื่อโครงการ ความหวังใหม่ จากความร่วมมือของ ทหาร ตำรวจและหน่วยงานการปกครองของรัฐ เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนา 5 จังหวัดภาคใต้ หรือในอีกนัยหนึ่งเป็นการแก้ปัญหาทางอ้อมในเรื่องการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ในปี ค.ศ. 1990 ได้มีการติดตั้งโทรทัศน์หลายพันเครื่องใน 5 จังหวัดภาคใต้ (หน้า 90) 2. ทหารไทยรับรู้ถึงปัญหาการไม่เข้าใจในการสื่อสารระหว่างมาเลย์-มุสลิม ทำให้รัฐบาลมีความพยายามแก้ปัญหาด้วยการใช้ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นในหมู่บ้านและเมื่อมีรายการโทรทัศน์ไทยหลายรายการดูเหมือนจะทำให้เกิดความนิยมการชมรายการไทยเพิ่มมากขึ้น (หน้า 91) เหตุผลที่เลือกชมรายการโทรทัศน์ไทย จากการสัมภาษณ์ชาวบ้าน หัวหน้าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถสรุปเหตุผลที่เกิดความนิยมในการชมรายการโทรทัศน์ไทยดังนี้ 1. การเข้ารับการศึกษาไทยมากขึ้น 2. การเพิ่มขึ้นของช่องสัญณาณโทรทัศน์ไทย 3. การขยายเวลาออกอากาศรายการไทย 4. การเพิ่มขึ้นของรายการที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นรายการภาษาไทย ข่าว หนัง รายการโชว์ หรือ การ์ตูน และแม้ว่าจะไม่เข้าใจภาษาไทยก็ยังสามารถเข้าใจและสนุกกับการชมรายการได้ 5. การรับสัญญาณที่ชัดขึ้น 6. การเข้าใจภาษาตั้งแต่รายการมาเลย์ใช้ภาษามาเลย์กลาง มาเลย์-มุสลิม โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่พูดมาเลย์สำเหนียงเหนือไม่สามารถเข้าใจได้ดีนักด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาภาษาไทยกับการแผ่ขยายการติดตั้งโทรทัศน์ ซึ่งปัจจัยทั้งสองประการต่างส่งผลกระทบต่อกัน รายการโทรทัศน์มีส่วนช่วยในการเรียนรู้ภาษาไทย และในขณะเดียวกัน การพัฒนาการศึกษาก็มีส่วนช่วยในการชมรายการไทยเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน (หน้า 91)

Google Map

Map/Illustration

ไม่มี

Text Analyst ชัชฎาวรรณ แก้วทะพยา Date of Report 06 พ.ย. 2555
TAG ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู, มุสลิม, สื่อโทรทัศน์, การเมือง, สังคม, จังหวัดชายแดนภาคใต้, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง