ลืมรหัสผ่าน?

  สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร 

   

  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)


  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject ไทยมุสลิม,ฮาลาล,กรุงเทพมหานคร
Author ธวัช ยะภา
Title ความรู้ของชาวไทยมุสลิมต่อเครื่องหมายฮาลาล ศึกษากรณีชาวไทยมุสลิมในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity ไทยมุสลิม, Language and Linguistic Affiliations ไม่ระบุ
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Total Pages 89 Year 2545
Source หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
Abstract

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 16-25 ปีมากที่สุด จบการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ ต่ำกว่า 6,000 บาทต่อเดือนและมีสถานภาพโสด จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อิสลาม อนุญาตอุปโภค-บริโภคในชีวิตประจำวัน รู้จักสิ่งที่เป็นนายีสต์ตามหลักอิสลาม รู้จักวิธีการเชือด (ทำให้ตาย) แต่จะมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการประกอบสินค้าอุปโภค-บริโภคน้อย ในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้เครื่องหมายฮาลาล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษารู้จักเครื่องหมายฮาลาล และรู้ว่าหน่วยงานใดสามารถออกเครื่องหมายรับรองเครื่องหมายฮาลาล ในเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ของไทยมุสลิมต่อเครื่องหมายฮาลาล พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ของไทยมุสลิมต่อเครื่องหมายฮาลาล แต่อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพและอาชีพ มีความ สัมพันธ์กับความรู้ของไทยมุสลิมต่อเครื่องหมายฮาลาล ปัจจุบันไทยมุสลิมซึ่งเป็นวัยรุ่น อยู่ระหว่างการศึกษา ยังไม่เห็นความสำคัญหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายฮาลาล เพราะมัวแต่สนใจเรื่องอื่นๆ ไม่สนใจเกี่ยวกับศาสนาหรืออาจสนใจแต่น้อย

Focus

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายฮาลาลและศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อความรู้ของไทยมุสลิมต่อเครื่องหมายฮาลาล ศึกษากรณีไทยมุสลิม ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

Theoretical Issues

ไม่มี

Ethnic Group in the Focus

ไทยมุสลิม ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง 200 คนอาศัยอยู่ในเขตอำเภอมีนบุรี กรุงเทพฯ

Language and Linguistic Affiliations

ไม่มีข้อมูล

Study Period (Data Collection)

พ.ศ. 2544

History of the Group and Community

ศาสนาอิสลามโดยประกาศของท่านศาสดามุฮัมมัดฯ แห่งซาอุดิอารเบีย ได้อุบัติขึ้นราว 1,400 ปีเศษ(ปัจจุบันฮิจเราะห์ศก 1422) ศาสนาอิสลามได้แผ่ขยายมาทางเอเชียอาคเนย์ สมัยที่พระบรมศาสดามุฮัมมัดฯ ได้สวรรคตไปแล้ว 200 ปี ศาสนาอิสลาม น่าจะเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มประวัติศาสตร์ชนชาติไทย สมัยสุโขทัย รัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงได้แผ่อาณาเขตไปถึงแหลมมาลายู ตามประวัติศาสตร์นับเป็นการเริ่มความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองของไทย และชนที่นับถือศาสนาอิสลามที่ปรากฏเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีการติดต่อความสัมพันธ์ประเทศไทยกับประเทศอื่นๆที่นับถือศาสนาอิสลามอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะในด้านการติดต่อค้าขาย ในสมัยอยุธยาได้ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ได้มีมุสลิมเข้ามาอาศัยในกรุงศรีอยุธยาทั้งในและนอกกำแพงเมือง และมีมุสลิมหลายท่านที่ได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งสูงสุดในทางราชการไทย เช่น เจ้าพระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี (เฉกอะหมัด) เป็นต้น (หน้า 10-15)

Settlement Pattern

ไม่มีข้อมูล

Demography

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 62.0 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 38 (หน้า 57)

Economy

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีรายได้ต่ำกว่า 6,000 บาทต่อเดือน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมามีรายได้ 6,000-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 20 และมีรายได้ 15,000-25,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 13 (หน้า 59) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพแตกต่างกัน เช่น นักศึกษาหรือผู้ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมามีอาชีพรับจ้างหรือทำงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 19 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 11 และน้อยที่สุดประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 5 (หน้า 60)

Social Organization

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 70 และมีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 30 (หน้า 59)

Political Organization

ไม่มีข้อมูล

Belief System

หลักการของศาสนาอิสลามแบ่งออกเป็นหลักใหญ่ 2 ประการคือ หลักศรัทธา (รูกนอีมาน) คือ หลักการหรือบทบัญญัติที่มุสลิมทุกคนจะต้องศรัทธาและยึดมั่น หลักการปฏิบัติ (รูกนอิสลาม) คือ หลักการหรือบทบัญญัติที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติ ฮาลาล หมายถึง ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม (หน้า 20-21)

Education and Socialization

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจบระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาจบต่ำกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 31 และน้อยที่สุดจบสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6 (หน้า 58)

Health and Medicine

ไม่มีข้อมูล

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่มีข้อมูล

Folklore

ไม่มีข้อมูล

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่มีข้อมูล

Social Cultural and Identity Change

ไม่มีข้อมูล

Critic Issues

ไม่มีข้อมูล

Other Issues

เครื่องหมายฮาลาล หมายถึง เครื่องหมายที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ออกเครื่องหมายรับรองว่าถูกต้องหรือได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม จะเป็นรูปแบบ แบบใดก็ได้ตามหน่วยงานนั้นออกแบบหรือรูปแบบนั้นจะเป็นแบบใดก็ได้ (หน้า 20- 21) ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในสิ่งต้องห้าม (หะรอม) สิ่งอนุญาต (ฮาลาล) หรือสิ่งที่น่าสงสัย (ซุบฮาต) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อิสลามอนุญาต ร้อยละ 100 และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษารู้จักเครื่องหมายฮาลาล คิดเป็นร้อยละ 82.5 รู้ว่าหน่วยงานใดสามาถออกเครื่องหมายรับรองเครื่องหมายฮาลาลคิดเป็นร้อยละ 57 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อถือต่อเครื่องหมายฮาลาล ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ของไทยมุสลิมต่อเครื่องหมายฮาลาลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพและอาชีพ (หน้า 70 - 71)

Map/Illustration

ตาราง - จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ(57) - จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอายุ(58) - จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับการศึกษา(58) - จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายได้(59) - จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสถานภาพ(59) - จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาชีพ(60) - จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับความรู้(60) - จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการรับรู้ต่อเครื่องหมายฮาลาล(62) - จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับการรับรู้เครื่องหมายฮาลาล(63) - ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความรู้ของไทยมุสลิมต่อเครื่องหมายฮาลาล(64) - ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความรู้ของไทยมุสลิมต่อเครื่องหมายฮาลาล(65) - ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความรู้ของไทยมุสลิมต่อเครื่องหมายฮาลาล(66) - ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความรู้ของไทยมุสลิมต่อเครื่องหมายฮาลาล(67) - ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับความรู้ของไทยมุสลิมต่อเครื่องหมายฮาลาล (68) - ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความรู้ของไทยมุสลิมต่อเครื่องหมายฮาลาล(69) ภาพ - กรอบแนวคิด(6) - เครื่องหมายฮาลาล(21)

Text Analyst สุวิทย์ เลิศวิมลศักดิ์ Date of Report 30 มี.ค 2561
TAG ไทยมุสลิม, ฮาลาล, กรุงเทพมหานคร, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง