ลืมรหัสผ่าน?

  สมัครสมาชิก   
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject ไทยมุสลิม,อาชญากรรม,กรุงเทพมหานคร
Author ศุภสิทธิ์ ธนเดชภักดี
Title การป้องกันตนเองจากอาชญากรรมของชุมชนชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานคร
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity ไทยมุสลิม, Language and Linguistic Affiliations ไม่ระบุ
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(เอกสารฉบับเต็ม)
Total Pages 129 Year 2541
Source หลักสูตรปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract

ไทยมุสลิมมีการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมในบ้านพักอาศัย เรียงตามลำดับคือ การไม่เปิดประตูรับรับบุคคลภายนอกทันที่ก่อนแน่ใจ การล็อคยานพาหนะเมื่อจอดอยู่หน้าบ้าน การให้ความสนใจเมื่อพบเหตุร้ายหรือคนร้ายในบ้านคนอื่น การสำรวจประตู-หน้าต่าง ก่อนนอน การสอบถามก่อนเปิดประตูรับคนภายนอก การเปิดไฟในบ้านบางดวงในเวลากลางคืน การสังเกตว่า มีใครติดตามมาหรือไม่ก่อนเข้าบ้านและการมีอาวุธสำหรับป้องกันคนร้ายไว้ประจำบ้าน ไทยมุสลิมมีการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมในชุมชน มีวิธีการเรียงตามลำดับ คือ ควรมีคณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน การติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและยามรักษาการณ์ประจำชุมชน การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ การติดตั้งไฟตามถนนเป็นระยะๆ การรวมกลุ่มทำกิจกรรมป้องกันอาชญากรรม การใช้ความเคารพนับถือและแรงยึดเหนี่ยวทางศาสนาในการป้องกันอาชญากรรม ไทยมุสลิมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กิจกรรมสาธารณะที่เข้าร่วมเป็นการชมนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมเท่านั้น

Focus

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากอาชญากรรม ของชุมชนไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี ชุมชนกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศ ชุมชนหัวป่า เขตสวนหลวง ชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง เขตยานนาวาและชุมชนหมู่ 1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก

Theoretical Issues

ไม่มี

Ethnic Group in the Focus

ไทยมุสลิม

Language and Linguistic Affiliations

ไม่มีข้อมูล

Study Period (Data Collection)

พ.ศ. 2541

History of the Group and Community

ชุมชนโสณมัย - อร่ามดวง เขตยานนาวา เป็นชุมชนที่แยกมาจากชุมชนดวงแก้ว - อร่ามดวง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2533(หน้า 45)

Settlement Pattern

- ชุมชนบ้านครัวเหนือเขตราชเทวี อยู่ห่างจากเขตราชเทวีประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นชุมชนขนาดใหญ่ แออัด สภาพบ้านเรือนมีความมั่นคงแข็งแรง (หน้า 39) - ชุมชนกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ เป็นพื้นที่ลุ่ม มีน้ำท่วมขัง อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์ บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวและสองชั้น (หน้า 41) - ชุมชนหัวป่า เขตสวนหลวง ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ 2 ชั้นและบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง ถนนสายหลักเป็น คสล. ระดับที่ดินต่ำกว่าถนนใหญ่ ทำให้มีน้ำท่วมขังในชุมชนบางส่วน (หน้า 43) - ชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง เขตยานนาวา เป็นชุมชนขนาดปานกลาง บ้านเรือนส่วนใหญ่มีความมั่นคงแข็งแรง เป็นบ้านไม้สองชั้นและชั้นเดียว อยู่กันแออัดแต่เป็นระเบียบ (หน้า 45) - ชุมชนหมู่ 1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก สภาพบ้านเรือนอยู่กันไม่หนาแน่น ประชากรปลูกบ้านกระจัดกระจาย (หน้า 47)

Demography

- ชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี มีจำนวน 706 ครอบครัว 425 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากร 2,969 คน เป็นชาย 1,452 คน หญิง 1,517 คน (หน้า 39) - ชุมชนกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ มีจำนวน 425 ครอบครัว 348 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากร 1,720 คน เป็นชาย ร้อยละ 55 และเป็นหญิง ร้อยละ 45 (หน้า 41) - ชุมชนหัวป่า เขตสวนหลวง มีจำนวน 138 ครอบครัว 114 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากร 596 คน เป็นชาย 288 คน และเป็นหญิง 308 คน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยศึกษาและวัยทำงาน ร้อยละ 84.9 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ร้อยละ 8.22 และผู้สูงอายุ ร้อยละ 6.88 (หน้า 43) - ชุมชนโสณมัย - อร่ามดวง เขตยานนาวา มีจำนวน 118 ครอบครัว 118 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรประมาณ 690 คน เป็นชาย 328 คน และเป็นหญิง 362 คนประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยศึกษาและวัยทำงาน ร้อยละ 84.05 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ร้อยละ 8.4 ผู้สูงอายุ ร้อยละ 6.6 และมีคนพิการในชุมชน ร้อยละ 0.86 (หน้า 45) - ชุมชนหมู่ 1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จำนวน 211 ครอบครัว 147 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 759 คน เป็นชาย 380 คน และเป็นหญิง 379 คน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานและมีงานทำแล้ว ร้อยละ 68.91 รองลงมาเป็นเด็กวัยเรียน ร้อยละ 24.90 เด็กเล็กร้อยละ 13.83 ส่วนที่เหลือเป็นผู้สูงอายุ (หน้า 47)

Economy

- ชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมา ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับราชการตามลำดับ ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 35,001-50,000 บาทต่อปีต่อครอบครัว (หน้า 40) - ชุมชนหัวป่า เขตสวนหลวง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 34.56 รองลงมาคือประกอบอาชีพส่วนตัว มีประชากรว่างงาน ร้อยละ 5.71 รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ส่วนใหญ่ 50,000 บาทขึ้นไป (หน้า 44) - ชุมชนโสณมัย - อร่ามดวง เขตยานนาวา ประชากรในชุมชน ประกอบอาชีพหลากหลาย คือ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 39.04 เป็นแม่บ้าน ร้อยละ 33.17 ประกอบอาชีพส่วนตัว ร้อยละ 21.11 รับราชการ ร้อยละ 0.80 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.40 และมีผู้ว่างงานร้อยละ 5.58 ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 35,000-50,000 บาทต่อปีต่อครอบครัว - ชุมชนหมู่ 1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัว รองลงมาได้แก่ รับจ้าง ฐานะของประชากรส่วนใหญ่ยากจน รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีต่ำกว่า 35,000 บาท (หน้า 46 - 47)

Social Organization

- ชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.72 อาศัยอยู่ในชุมชนมานานกว่า 9 ปี การย้ายครอบครัวเข้ามาในชุมชนส่วนใหญ่อยู่มาตั้งแต่เกิด ร้อยละ 51.42 มีการย้ายถิ่นฐาน 1 ครั้ง ร้อยละ 43.71 และมีเพียงร้อยละ 1.27 ที่ย้ายถิ่นฐาน 2 ครั้ง(หน้า 40) - ชุมชนกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ ประชากรส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในชุมชนมานานกว่า 9 ปี ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ ภาคเหนือ ส่วนมากโยกย้ายครอบครัว 1 ครั้ง สาเหตุของการย้ายครอบครัวคือ มาหางานทำ รองลงมาคือมาอยู่กับญาติพี่น้อง ถูกไล่ที่มาจากที่อื่นและเนื่องจากอยู่ใกล้ที่ทำงานหรือสถานศึกษา (หน้า 42) - ชุมชนหัวป่า เขตสวนหลวง ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เกิด ร้อยละ 42.03 มีการย้ายถิ่นฐาน 1-2 ครั้ง ร้อยละ 28.26 และ 29.71 ตามลำดับ สาเหตุของการย้ายครอบครัว ส่วนใหญ่คือ มาหางานทำ รองลงมาคือใกล้สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา (หน้า 44) - ชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง เขตยานนาวา ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เกิด ร้อยละ 91.52 มีการย้ายถิ่นฐาน 1-2 ครั้ง ร้อยละ 49.15 และ 42.37 ตามลำดับ และอยู่ในชุมชนตั้งแต่เกิด ร้อยละ 8.48 สาเหตุของการย้ายครอบครัว ส่วนใหญ่คือ มาหางานทำ ร้อยละ 96.49 รองลงมาคือใกล้สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา ร้อยละ 13.56 ถูกไล่ที่มาจากที่อื่น ร้อยละ10.17 และมาอยู่กับญาติพี่น้อง ร้อยละ6.78 (หน้า 44) - ชุมชนหมู่ 1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่เกิด (หน้า 47)

Political Organization

- เขตราชเทวี มีการจัดตั้งกรรมการชุมชนโดยกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 54.2 รวมกลุ่มกันเอง ร้อยละ 41.7 และมี 1 ชุมชนที่ไม่มีกรรมการชุมชน (หน้า 39) เขตประเวศ มีการจัดตั้งกรรมการชุมชนโดยกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 88.1 รวมกลุ่มกันเอง ร้อยละ 4.8 และที่เหลืออีกร้อยละ 7.1 ยังไม่มีการจัดตั้งกรรมการชุมชน (หน้า 41) - เขตสวนหลวง มีการจัดตั้งกรรมการชุมชนโดยกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 62.8 รวมกลุ่มกันเอง ร้อยละ 4.6 และที่เหลืออีกร้อยละ 32.6 ยังไม่มีการจัดตั้งกรรมการชุมชน (หน้า 39) - เขตหนองจอก มีการจัดตั้งกรรมการชุมชนโดยกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 98.9 รวมกลุ่มกันเอง ร้อยละ 1.1 หรือ 1 (หน้า 47)

Belief System

- ชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 55.54 และนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 43.99 (หน้า 40) - ชุมชนกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 90 และนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 10 (หน้า 42) - ชุมชนหัวป่า เขตสวนหลวง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 87.29ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาพุทธ (หน้า 43) - ชุมชนโสณมัย - อร่ามดวง เขตยานนาวา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 73.33 และนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 26.67(หน้า 45) - ชุมชนหมู่ 1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก ประชากรทั้งชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม(หน้า 47)

Education and Socialization

- ชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 60.27 จบชั้นมัธยมศึกษาถึงชั้นปริญญาตรี ร้อยละ 39.42 จบสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 0.30 และมีผู้ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 1.04 (หน้า 39) - ชุมชนกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 51 จบชั้นมัธยมศึกษาถึงชั้นปริญญาตรี ร้อยละ 39 และมีผู้ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 10 (หน้า 42) - ชุมชนหัวป่า เขตสวนหลวง ประชากร ร้อยละ 67.75 จบการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีประชากรที่ยังศึกษาอยู่ ร้อยละ 23.49 (หน้า 43) - ชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง เขตยานนาวา ประชากร ร้อยละ 77.53 จบการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 73.06 มัธยมศึกษา ร้อยละ18.78 จบอาชีวะ ร้อยละ 6.53 จบปริญญาตรีร้อยละ 1.63 กำลังศึกษาอยู่ ร้อยละ 20.57และไม่ได้เข้าเรียน ร้อยละ1.90 (หน้า 45) - ชุมชน หมู่1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ร้อยละ 74.81 รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 19.47(หน้า 47)

Health and Medicine

ไม่มีข้อมูล

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่มีข้อมูล

Folklore

ไม่มีข้อมูล

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่มีข้อมูล

Social Cultural and Identity Change

ไม่มีข้อมูล

Critic Issues

ไม่มีข้อมูล

Other Issues

ในด้านความรู้ความเข้าใจของชุมชนในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรม ผลวิจัยทำให้ทราบว่า ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมได้ดีพอสมควร ในด้านความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรม ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่าที่ควร ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน อาชญากรรม ไทยมุสลิมได้เข้าร่วมเพียงกิจกรรมการจัดนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนเท่านั้น วิธีการป้องกันอาชญากรรมในบ้านพักอาศัยเรียงตามลำดับได้แก่ การไม่เปิดรับบุคคลภายนอกทันที่ก่อนแน่ใจ การล็อคยานพาหนะเมื่อจอดอยู่หน้าบ้าน และการให้ความสนใจเมื่อพบเห็นเหตุร้าย เป็นต้น วิธีการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมในชุมชน คิดว่าควรมีคณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน การติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและยามรักษาการณ์ประจำชุมชน การติดตั้งไฟตามถนนเป็นระยะๆ การใช้ความเคารพนับถือและแรงยึดเหนี่ยวทางศาสนาในการป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น (หน้า 104 -110)

Google Map

Map/Illustration

ตาราง จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามข้อมูลทั่วไป(หน้า 56) จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประสบการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรม (หน้า 60) ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการป้องกันอาชญากรรมในบ้านพักอาศัย(หน้า 64) ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน(หน้า 66) ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรม(หน้า 67) ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม(หน้า 68) - การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์การจำแนกพหุของการป้องกันอาชญากรรมในบ้านพักอาศัย จำแนกตามปัจจัยภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 70) - การวิเคราะห์การจำแนกพหุของการป้องกันอาชญากรรมในบ้านพักอาศัยจำแนกตามปัจจัยภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 71) - การวิเคราะห์ความแปรปรวนการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนจำแนกตามปัจจัยภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 75) - การวิเคราะห์การจำแนกพหุของการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนจำแนกตามปัจจัยภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 76) - การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความร่วมมือในการป้องกันตนเองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรม จำแนกตามปัจจัยภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 79) - การวิเคราะห์การจำแนกพหุของความร่วมมือในการป้องกันตนเองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรม จำแนกตามปัจจัยภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 80) - การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมจำแนกตามปัจจัยภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 83) - การวิเคราะห์การจำแนกพหุของการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมจำแนกตามปัจจัยภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 84) - การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการป้องกันอาชญากรรมในบ้านพักอาศัยจำแนกตามประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 88) - การวิเคราะห์การจำแนกพหุของของการป้องกันอาชญากรรมในบ้านพักอาศัยจำแนกตามประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 89) - การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนจำแนกตามประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 92) - การวิเคราะห์การจำแนกพหุของของการป้องกันอาชญากรรมจำแนกตามประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 93) - การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมจำแนกตามประสบการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 96) - การวิเคราะห์การจำแนกพหุของความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมจำแนกตามประสบการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 97) - การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมจำแนกตามประสบการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 100) - การวิเคราะห์การจำแนกพหุของการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมจำแนกตามประสบการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 101)

Text Analyst สุวิทย์ เลิศวิมลศักดิ์ Date of Report 30 มี.ค 2561
TAG ไทยมุสลิม, อาชญากรรม, กรุงเทพมหานคร, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง