ลืมรหัสผ่าน?

  สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร 

   

  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)


  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject อึมปี้ , กลุ่มชาติพันธุ์ , แพร่ , ภาคเหนือ , ประเทศไทย , เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Author มยุรี ถาวรพัฒน์
Title ภาษาอึมปี้ (Mpi)
Document Type บทความ Original Language of Text -
Ethnic Identity ก่อ อึมปี้, Language and Linguistic Affiliations จีน-ทิเบต(Sino-Tibetan)
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาน) Total Pages 6 Year 2558
Source
Focus

ภาษาอึมปี้ 

Ethnic Group in the Focus

ภาษาอึมปี้มีอัตลักษณ์ทางภาษา ต่างจากภาษาอื่น ๆ ที่รายล้อมอยู่ (68)

Language and Linguistic Affiliations

ภาษาอึมปี้อยู่ในตระกูล จีน -ธิเบต สาขาย่อย โลโล ไม่มีพยัญชนะสะกด มีระบบเสียงสี่ระดับคือ สระธรรมดา สระเสียงต่ำลึกหรือสระลงคอ สระเสียงขึ้นจมูก สระเสียงขึ้นจมูกพร้อมกับเสียงต่ำลึก   และมีวรรณยุกต์หกระดับคือ  เรียงประโยคแบบ ประธาน  - กรรม – กริยา(68)  
 ภาษาอึมปี้เป็นกลุ่มภาษาที่เสียงจะสูญหายเนื่องจากไม่นิยมพูดในชีวิตประจำวันนิยมพูดคำเมืองและภาษาไทยมากกว่า  ผู้สูงอายุจะยังพูดภาษาอึมปี้ได้  หากแต่เด็ก ๆ คนรุ่นใหม่ บางคนที่ครอบครัวยังใช้ภาษาอึมปี้ อยู่ก็จะฟังเข้าใจแต่พูดไม่ได้  หรือพูดได้เป็น  คำ  ไม่สามารถพูดตอบโต้สื่อสารได้ (68)  การอนุรักษ์ภาษาเริ่มจากการร่วมพัฒนาตัวเขียน โดยใช้อักษรไทยเพิ้อใช้ในการบันทึดเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆ  ต่อมากลุ่มเยาวชนได้บันทึกความรู้เรื่องการไว้เทวดา การสะเดาะเคราะห์  ประเพณีข้าล้นบาตร  และประเพณีย่อยอื่นๆ  แล้วมาจัดทำสื่อเผยแพร่ (71) มีผู้พูดภาษาอึมปี้ ประมาณ 1,200  คน (66)

History of the Group and Community

ชาวอึมปี้ที่บ้านสวนเขื่อน เล่าว่าประมาณปี 2189 เกิดความขัดแย้ง แย่งชิง และมีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ชาวอึมปี้ได้อพยพมาจาก เขตลือเด่นฮ่อ สิบสองปันนา  ประเทศจีน โดยในครั้งนั้นบางส่วนอพยพไปเมืองพรหมประเทศลาว  ตาอมาราวปี 2225 สมัยของเจ้าหลวงขาแค เจ้าเมืองแพร่ยกทัพไปตีเมืองพรม และกวาดต้อนผู้คนลงมาเมืองแพร่  และชาวอึมปี้ก็เป้นหนึ่งในผู้คนที่ถูกกวาดต้อนมาในสงครามครั้งนั้น 

Settlement Pattern

 

Demography

มีผู้พูดภาษาอึมปี้ ประมาณ 1,200  คน  (66)

Social Organization

กฏระเบียบที่เคยห้ามชาวอึมปี้แต่งงานกับคนนอกกลุ่มชาติพันธุ์ไม่เคร่งครัดเหมือนเดิมทำให้ชุมชนมีกลุ่มคนจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นเข้ามาอาศัยร่วมด้วย ทำให้มีการใช้ภาษาอื่น นอกเหนือจากภาษาอึมปี้ 

Education and Socialization

ชาวอึมปี้รับรู้ถึงความเสี่ยงในการสูญหายของภาษา จึงได้ร่วมกันพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาอึมปี้ โดยใช้อักษรไทยเป็นตัวแบบ  (71)

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ภาษาอึมปี้ 

Social Cultural and Identity Change

ชุมชนมีกลุ่มคนจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นเข้ามาอาศัยร่วมด้วย ทำให้มีการใช้ภาษาอื่น นอกเหนือจากภาษาอึมปี้ 

Map/Illustration

-พิธีไหว้เทวดา (อะลาเว้อ) เพื่อสักการะเทวดา (ออลอ) ผู้ปกปักรักษาหมู่บ้าน  (67)
-อักษรอึมปี้ ()บ้านดง พยัญชนะต้น (69)
- หนังสือทำมือภาษาอึมปี้ ที่กลุ่มเยาวชนร่วมกันจัดทำขึ้น (71)
- ระบบตัวเขียนภาษาอึมปี้ ด้วยอักษรโทยที่พัฒนาขึ้นโดยชาวชุมชนร่วมกับนักวิชาการ  (73)

Text Analyst ศิราพร ทิพย์รัตน์ Date of Report 05 ส.ค. 2564
TAG อึมปี้, กลุ่มชาติพันธุ์, แพร่, ภาคเหนือ, ประเทศไทย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง