ลืมรหัสผ่าน?

  สมัครสมาชิก   
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject มอญ สังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทย
Author ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และองค์ บรรจุน (บรรณาธิการ)
Title มอญในสยามประเทศ (ไทย) : ชนชาติ บทบาท และบทเรียน
Document Type หนังสือ Original Language of Text -
Ethnic Identity มอญ, Language and Linguistic Affiliations -
Location of
Documents
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
[เอกสารฉบับเต็ม]
Total Pages 79 Year 2551
Source มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Abstract

งานเสวนาเรื่อง “มอญในสยามประเทศ (ไทย): ชนชาติ บทบาท และบทเรียน” บอกเล่าเรื่องราวหลากหลายประเด็น หากแต่ประเด็นแก่นสาระสำคัญ คือ ต้องการสื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของผู้คนในดินแดนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในภาคพื้นทวีปอย่างสยามประเทศที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลาย ก่อนจะพัฒนาและเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยในสสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นอกจากนี้ ยังมีช่วงแนะนำหนังสือ “หญิงมอญ อำนาจ และราชสำนัก” ที่ทำให้เห็นความสำพันธ์เชิงอำนาจและการสร้างเครือข่ายของผู้หญิงมอญในราชสำนักสยาม

Focus

          เป็นหนังสือที่ถอดความจากงานเสวนาเรื่อง “มอญในสยามประเทศ (ไทย): ชนชาติ บทบาท และบทเรียน” จัดขึ้น ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551   

Theoretical Issues

Ethnic Group in the Focus

          มอญในประเทศไทย 

Language and Linguistic Affiliations

Study Period (Data Collection)

          บอกเล่าในเชิงประวัติศาสตร์ของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะสยามประเทศนับจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง ปี พ.ศ. 2551 

History of the Group and Community

          บรรยายถึงความเป็นมาของประเทศสยาม โดยวิทยากรชี้ให้เห็นว่าดินแดนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยหลายกลุ่มชน เนื่องจากก่อนที่มนุษย์จะตั้งถิ่นฐานถาวร มนุษย์ได้เคลื่อนย้ายไปมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ มนุษย์ก็ยังเคลื่อนย้ายเช่นเดิม จนกระทั่งปัจจุบันดินแดนถิ่นนี้จึงประกอบด้วยหลากหลายกลุ่มชน ซึ่งมีการศึกษาต่อประเด็นดังกล่าวพบว่า กลุ่มคนไทยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เคลื่อนย้ายเข้ามายังดินถิ่นนี้ที่เรียกว่าสุวรรณภูมิหรือไทยในปัจจุบัน ในที่สุดคนไทยที่โยกย้ายมาดังกล่าวจึงมีอิทธิพลสถาปนาความเป็นใหญ่เหนือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่เจริญมาก่อน อย่างไรก็ตาม ดินแดนแห่งนี้กลับไม่เรียกว่าประเทศไทย แต่เป็นที่รับรู้ของคนต่างถิ่นว่า สยาม เสียม เซม สาม ฉาน ซึ่งคำเหล่านี้มีมานานนับพันปีแล้ว คำว่าสยามเป็นคำที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ แต่ท้ายที่สุดประเทศสยามก็ต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม วิธีการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวสะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่องชาตินิยมที่มีเหตุผลเบื้องต้นต้องการต่อต้านตระกูลจีนที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นในสยามประเทศ (หน้า, 9-16; 45-48) 

Settlement Pattern

Demography

Economy

Social Organization

Political Organization

          ในช่วงการแนะนำหนังสือเรื่อง “หญิงมอญ อำนาจ และราชสำนัก” ซึ่งเขียนโดย องค์ บรรจุน วิทยากรได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงว่าหนังสือเล่มนี้ต้องการสื่อให้เห็นว่า ใครเป็นใคร กับเรื่องหญิงมอญในราชสำนัก ที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจผ่านผู้หญิงผ่านกลุ่ม (ก๊ก) ต่างๆ ว่า ราชสำนักหรือราชวงศ์จักรกรีกว่าครึ่งหนึ่งมีความเป็นมอญ (หน้า, 32-34) การที่คนมอญถวายลูกสาวสู่ราชสำนักจึงสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ทางการเมืองระบบอุปถัมภ์ราชสำนัก นำไปสู่การได้ดีของบิดา ซึ่งอาจเป็นเจ้าเมืองหรือขุนนางระดับสูง และการถวายเครือข่ายลูกสาวนำไปสู่การสร้างเครือข่ายภายในราชวังหลวง โดยการดึงหญิงมอญเข้าไปควบคุมพระราชฐาน (หน้า, 43) 

Belief System

Education and Socialization

Health and Medicine

Art and Crafts (including Clothing Costume)

          มีการกล่าวถึงว่าปี่พาทย์มอญเป็นอัตลักษณ์ทางดนตรีมอญ และการละเล่นมอญซ่อนผ้าที่มีเรื่องเล่าและตำนานแฝงอยู่ 

Folklore

          ในงานเสวนาบางช่วง มีการนำเสนอเรื่องตำนานอย่างมอญซ่อนผ้า ที่มาของการเล่นมอญซ่อนผ้าไม่ได้เล่นแค่ความสนุกสนานหรือการะเล่นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และไม่ได้เป็นการละเล่นของมอญ เพราะมอญไม่เล่นตุ๊กตา แต่ในห่อผ้านั้นต้องการสื่อให้เห็นเรื่องการห่อวิญญาณ มีสติปัญญาของบรรพบุรุษที่หลงเหลือซุกซ่อนจากการรีดไถ่แย่งชิงของพม่า หนีเข้ามาผ่านชายแดนสยามและไม่เหลืออะไร นอกจากผ้าที่ห่อภูมิปัญญาเข้ามา (หน้า, 39) ใช้ชีวิตในดินแดนถิ่นนี้ 

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

          มอญมีเอกลักษณ์หลายอย่าง อาทิ ดนตรี ภาษาพูด หงส์ 2 ตัว เป็นสัญลักษณ์ถือกำเนิดอาณาจักรมอญ (หน้า, 23) หรืออัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนของมอญเห็นได้จากประเพณีและพิธีกรรม อย่างสงกรานต์และอาหารข้าวแช่ (หน้า, 41) 

Social Cultural and Identity Change

          การอพยพย้ายถิ่นของคนมอญเข้ามาในสยามประเทศ เป็นเหตุผลจำเป้นอย่างหนึ่ง (หน้า, 109)

Critic Issues

Other Issues

Google Map

Map/Illustration

ภาพ
          ภาพวงดนตรีมอญจากสังขละบุรี ด้านหน้าซ้าย ระนาดเหล็ก ฆ้องใหญ่ ระนาดเอก หลังระนาดเอกเป็นปี่ เครื่องกำกับจังหวะที่อยู่ด้านหลัง มีตะโพน ฆ้อง ฉิ่ง (หน้า, 21)
          ภาพเจ้าจอมก๊กออ (จากซ้าย) เจ้าจอมอ่อน เอี่ยม อาบ และเอื้อน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าจอมทั้งห้าเป็นธิดาเจ้าพระยาสุรพันธพิสุทธ (เทศ บุนนาค) (หน้า, 33)
          ภาพสมเด็จพระเทพศิริทรา พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (หน้า, 37)
          ภาพจอมมารดากลิ่น (หน้า, 38)
          ภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระเจ้ากรุงายาม” พ.ศ. 2394-2411/ ค.ศ. 1851-1868 และเจ้าจอมมารดา “แฮเรียด ปีเชอร์ สโตร์ ซ่อนกลิ่น” พ.ศ. 2378-2468/ 1835-1925(หน้า, 57)
          ภาพพระองค์เจ้ากฤษดาภินิการ (โปรดสังเกตว่าทรงเจาะพระกรรณและสวมต่างหูแบบประเพณีมอญ) (หน้า, 60)

Text Analyst เอกรินทร์ พึ่งประชา Date of Report 07 มิ.ย 2562
TAG มอญ, สังคมและวัฒนธรรม, ประเทศไทย, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง