สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร 

   

  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)


  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject เวียดนาม การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี
Author อุบลวรรณ รัตนวีรเมธีกุล
Title การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวเวียดนามในจังหวัดอุบลราชธานี: กรณีศึกษาในเขตเทศบาลอุบลราชธานี
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text -
Ethnic Identity เวียด เหวียตเกี่ยว ไทยใหม่, Language and Linguistic Affiliations -
Location of
Documents
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
[เอกสารฉบับเต็ม]
Total Pages 80 Year 2552
Source มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
Abstract

ชาวเวียดนามจังหวัดอุบลราชธานี ที่อพยพเข้ามาในช่วงหลัง ปี พ.ศ. 2482 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ภายหลังจากที่ได้รับการพิจารณาจากรัฐไทยให้มีสัญชาติไทยพบว่า ก่อนหน้านี้ ชาวเวียดนามไม่สามารถประกอบอาชีพได้อิสระ เนื่องจากพระราชบัญญัติการควบคุมคนต่างด้าว ปัจจุบันประกอบอาชีพได้หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจร้านอาหาร ด้านการศึกษา ในอดีตคนเวียดนามไม่ได้รับการศึกษา ปัจจุบันได้รับการศึกษาสูงขึ้น ส่วนโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนเวียดนาม กลุ่มธุรกิจและเครือญาติ ในด้านการเมือง มีส่วนร่วมแค่การสนับสนุนด้านสังคม เช่น การช่วยหาเสียงจากกลุ่มคนในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับคนเวียดนาม ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นเพราะประสบการณ์การดำเนินชีวิต โดยเฉพาะด้านธุรกิจจึงทำให้เกิดการปรับตัว 

Focus

          ศึกษาประวัติความเป็นมาและการเข้ามาตั้งถิ่นฐาน สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเฐรษฐกิจและสังคม และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวเวียดนามในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี 

Theoretical Issues

          ผู้ศึกษาประยุกต์แนวคิดและทฤษฎว่าด้วยเรื่องการศึกษาชาติพันธุ์ การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาบนมิติวัฒนธรรม และแนวคิดเรื่องเอกลักษณ์ เพื่ออธิบายเชื่อมโยงข้อมูลและเอสารทางประวัติศาสตร์ตลอดงานงานภาคสนาม เพื่อทำให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีในมิติเศรษฐกิจและสังคม 

Ethnic Group in the Focus

เวียดนาม, คนไทยเชื้อสายเวียดนามในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

Study Period (Data Collection)

          หลังปี พ.ศ. 2489 - 2552  

History of the Group and Community

          ชาวเวียตนามอยพเข้ามาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนมากนับตั้ง ปี พ.ศ. 2489ถือเป็นกลุ่มคนที่นิยมทำการค้า ต่อมาผสมผสานกลฒกลืนกลายเป็นคนไทย หากแต่ยังเรียกกลุ่มคนนี้ว่า คนไทยเชื้อสายเวียดนาม อาศัยอยู่จนกระทั่งมีสัญชาติไทย ปัจจุบัน กลุ่มคนเหล่านี้ประกอบอาชีพรับการ ทำการค้า นักการเมืองท้องถิ่น มีบทบาทด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในระดับจังหวัด (32-49)

Economy

          ชุมชนเวียดนามในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี ประกอบอาชีพค้าขายมานับแต่อดีต เนื่องจากในอดีตไม่สามารถเลือกประกอบอาชีพอื่นไม่กลากหลายนัก เนื่องจากติดขัดเรื่องพระราชบัญญัติควบคุมคนต่างด้าว หากแต่เมื่อได้รับสัญชาติไทยจึงประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น ธุรกิจที่นิยม คือ การทำร้านอาหาร ขายหมูยอ อู่ซ่อมรถ ร้านถ่ายรูป เป็นต้น (หน้า, 46-52)

Social Organization

          คนเวียดนามจะรวมตัวอยู่กันหนาแน่นคบค้าชมชมเฉพาะคนเวียดนามด้วยกัน ชาวเวียดนามจะจัดงานแสดงออกถึงพลังความสามัคคีในวันสำคัญของตน เช่น วันเกิดโฮจิมินห์ เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ (หน้า, 48)

Political Organization

          ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนเวียดนาม ในอดีตจะมีแบบแผนที่มีลักษณะเฉพาะ จนพัฒนาสู่การตั้งชมรมคนเวียดนาม อีกทั้งยังฒีการรวมกลุ่ธุรกิจและกลุ่มเครือญาติ กลุ่มทางสังคมกับคนในท้องถิ่น (หน้า, 48-50) 

Belief System

          ชาวเวียดนามเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีให้ความสำคัญกับหลักการของพุทธศาสนา ลัทธิ ขงจื้อ พุทมหายาน และเต๋า โดยผสมผสานต่อกัน มีขนมธรรมเนียมประเพณีที่ให้ความสำคัญต่อการกตัญญูต่อบิดาฒารดาและบูชาบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นแก่นสาระสำคัญของลัทธิขงจื้อ นอกจากนี้ ยังพบว่าชาวเวียดนามส่วนหนึ่งนับถือศาสนาคริตส์ด้วยเช่นกัน ส่วนธรรมเนียมประเพณี ภายในบ้านจะพบแท่นบูชาบรรพบุรุษ ในวันครบรอบวันตายและวันเทศกาลต่างๆ ญาติผู้ตายจะมาชุมชน โดยลูกชายคนโตเป็นผู้นำในการประกอบพิธี ศ่วนการบูชาระดับหมู่บ้านจะพบว่า ทุกแห่งจะมีจั่ว (ซัด)และดิงห์ (ศาลาประชาคม) ชาวเวียดนามจะบูชาพระพุทธจั่ว ซึ่งดูแลโดยภิกษุทุกวันที่ 1 และ 15 ค่ำ ชาวบ้านจะไปที่จั่ว เพื่อประกอบพิธีบูชา (หน้า, 62-68)

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

          อาจศึกษาเรื่องนี้อาจตีความเรื่องอาหารเวียดดนามน่าจะศื่อถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มคนดังกล่าว ดังเห็นจากสภาพปัจจุบันที่คนไทยเชื้อสายเวียดนามยังประกอบธุรกิจด้านร้านอาหารและสำรับอาหารเวียดนามต่างๆ (หน้า, 62-70)

Social Cultural and Identity Change

          ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมชาวเวียดนามพบว่า ความยากจน  เป็นผลกระทบกระทบจากสงคราม ส่งผลทำให้ชาวเวียดนมเกิดการอพยพอย่างแพร่หลายจากประเทศเวียดนามสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ภายหลังการอพยพ ชาเวียดนามจึงประสบปัญหาเรื่องความยากจนและการกดขี่ ตลอดจนการขาดเสรีภาพในช่วงต้นที่เข้าอพยพเข้ามาเมืองไทยช่วงต้นๆ จึงทำให้การดำรงชีพถูกจำกัด  ส่วนปัจจัยด้านการศึกษานับว่ามีส่งเสริมให้ลูกหลายชาวเวยดนามมีชีวิตที่ดีขึ้น (หน้า, 53-55)

Map/Illustration

แผนภูมิ
          แผนภูมิการกลืนกลายทางวัฒนธรรม (หน้า, 15)
          แผนภูมิแสดงขั้นตอนการทำหมูหยอง (หน้า, 66) 

Text Analyst เอกรินทร์ พึ่งประชา Date of Report 07 มิ.ย 2562
TAG เวียดนาม, การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม, เทศบาลนครอุบลราชธานี, อุบลราชธานี, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง