ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู,มุสลิม,การเปลี่ยนแปลง,โรงเรียนปอเนาะ,โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม,หลักสูตรอิสลามศึกษา,ปัตตานี
Author ศศิรัศมิ์ วชิรโชติ
Title คุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยมุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม : กรณีศึกษาโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู, Language and Linguistic Affiliations ออสโตรเนเชี่ยน
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Total Pages 111 Year 2540
Source หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Abstract

งานชิ้นนี้ศึกษาการจัดหลักสูตรของโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนและพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ประเมินผลการจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พุทธศักราช 2535 ของโรงเรียนในระดับปานกลาง รองลงมาอยู่ในระดับต่ำและสูงตามลำดับ ประเมินผลด้านคุณภาพชีวิตของนักเรียนทั้ง 10 ด้าน พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง รองลงมาอยู่ในระดับสูงและต่ำตามลำดับ ด้านปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนพบว่า เพศ ระดับการศึกษา ระดับคะแนนเรียนเฉลี่ยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเลี้ยงดู ได้แก่ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง สถานที่ประกอบอาชีพของผู้ปกครอง และฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียน แต่สำหรับการจัดหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พ.ศ.2525 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การจัดการด้านวิชาการ การจัดระบบหรือสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ปัญหาในการนำหลักสูตรดังกล่าวมาใช้ของโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน มี 3 ด้าน คือ ปัญหาที่เกิดกับนักเรียน ได้แก่ ความยากจนและความเครียดที่เกิดจากการจัดตารางเรียนที่หนักเกินไป ปัญหาที่เกิดกับครูอาจารย์ ได้แก่ ไม่มีความชำนาญในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนขาดแคลนครูในสาขาดังกล่าว และปัญหาด้านอาคารสถานที่ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่หาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาด โดยภาพรวมแล้วกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยมุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังไม่มีคุณภาพดีเท่าที่ควรนัก เป็นเพียงการมีชีวิตอยู่ไปตามอัตตภาพของตน ซึ่งถ้าอยู่ในสังคมของเขาที่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่สะสมและรู้จักพอเพียงตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามแล้ว เด็กนักเรียนก็จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่มีปัญหา แต่เมื่อเทียบกับสังคมภายนอกและด้านความเป็นพลเมืองไทยที่เท่าเทียมกัน พวกเขายังขาดการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ที่จะไปสู่การแข่งขันหรือเทียบกับสังคมอื่น ๆ อีกมาก (หน้า 108-109)

Focus

ศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม คือโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน และพิจารณาผลการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ใช้โดยทั่วไปในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามว่า มีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือตอบสนองความสามารถในการดำรงชีวิตของนักเรียนไทยมุสลิมได้มากน้อยเพียงใด (หน้า 6, 66)

Theoretical Issues

ไม่มี

Ethnic Group in the Focus

นักเรียนชายและหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2540 โดยการสุ่มหาได้จำนวนตามกำหนด คือ 30 คน รวม 5 ระดับชั้นเรียนจนได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 150 คน (หน้า 50 )

Language and Linguistic Affiliations

ไม่มีข้อมูล

Study Period (Data Collection)

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (หน้า 56)

History of the Group and Community

ไม่มีข้อมูล

Settlement Pattern

ไม่มีข้อมูล

Demography

ไม่มีข้อมูล

Economy

ไม่มีข้อมูล

Social Organization

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานนี้เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่มีโครงสร้างทางสังคมตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งศึกษาศาสนาไปพร้อม ๆ กับวิชาสามัญและวิชาชีพ (หน้า 5)

Political Organization

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน มีนายอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ เป็นเจ้าของและผู้จัดการ นายชาลี อับดุลวาฮับ เป็นครูใหญ่ และนายสนิท ใหม่เจริญ เป็นหัวหน้าข้าราชการครู (หน้า 60)

Belief System

มีความเชื่อและนับถือศาสนาอิสลาม (หน้า 2)

Education and Socialization

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานนี้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย พุทธศักราช 2535 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 โดยที่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเรียนทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา วันศุกร์เรียนเฉพาะวิชาสามัญ และวันอาทิตย์เรียนเฉพาะวิชาศาสนา (หน้า 59-60)

Health and Medicine

ไม่มีข้อมูล

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่มีข้อมูล

Folklore

ไม่มีข้อมูล

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่มีข้อมูล

Social Cultural and Identity Change

การศึกษาของคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มต้นขึ้นที่โรงเรียนปอเนาะ ซึ่งเน้นสอนเฉพาะวิชาศาสนาเพียงอย่างเดียวโดยมีคัมภีร์อันกุรอานเป็นตำรา มุ่งเพื่อสืบทอดศาสนาโดยใช้ภาษามลายูท้องถิ่นในการสอน ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเอง รัฐได้ใช้การศึกษาภาคบังคับเหมือนกันหมดทั่วประเทศ จัดโรงเรียนให้เข้าศึกษา แต่เพราะคนไทยมุสลิมรู้ภาษาไทยเป็นจำนวนน้อยสอบตกกันมาก จึงไม่นิยมเข้ามาเรียน โรงเรียนปอเนาะจึงได้รับความนิยมมากขึ้น ดำเนินการสอนได้อย่างอิสระโดยขาดการควบคุมจากรัฐบาลมาเป็นเวลานาน ต่อมาภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักจุฬาราชมนตรี และอีกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีมติร่วมกันในการเริ่มปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ ในเขตการศึกษา 2 พ.ศ. 2504 โดยให้ปอเนาะที่สนใจปรับปรุงกิจการยื่นเรื่องขอจดทะเบียน และถ้ามีการจัดการที่ดีก็จะได้รับเงินอุดหนุนต่อไป นับจากนั้นมาจนถึงปี พ.ศ.2508 ปอเนาะส่วนมากปรับปรุงจนอยู่ในสภาพที่ดีแล้วจึงได้มีการเสนอให้จดทะเบียน แล้วแปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยรัฐบาลให้เงินทุนอุดหนุนและส่งครูไปช่วยสอนวิชาสามัญ จึงเริ่มเปลี่ยนการสอนมาเป็นแบบ สอนความรู้ทางศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญ จนถึงปัจจุบันโรงเรียนปอเนาะเดิมจึงกลายมาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา15 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ซึ่งได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลเช่นเดียวกับโรงเรียนสามัญทั่วไป ดำเนินการเรียนการสอนที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล (หน้า 3-6,47-48)

Critic Issues

ไม่มีข้อมูล

Other Issues

ไม่มี

Google Map

Map/Illustration

จำนวนนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2535-2539 หน้า 60, จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน หน้า 61, จำนวนบุคากรจำแนกตามวุฒิการศึกษาและวุฒิศาสนา หน้า 61, จำนวนบุคลากรจำแนกตามหมวดวิชาสามัญและวิชาชีพ หน้า 61 , สภาพพื้นฐานทั่วไปของนักเรียน หน้า 69, ผลการจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พุทธศักราช 2535 หน้า 74, ระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนในแต่ละด้าน หน้า 81, ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณภาพชีวิตของนักเรียนทั้ง 10 ด้าน หน้า 85, ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพนักเรียนจำแนกตามเพศ หน้า 86, ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา หน้า 87, ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพนักเรียนจำแนกตามระดับคะแนนเรียนเฉลี่ย หน้า 88, ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง หน้า 89, ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพนักเรียนจำแนกตามสถานที่ประกอบอาชีพของผู้ปกครอง หน้า 90, ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพนักเรียนจำแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว หน้า 91, ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรความพร้อมในการเลี้ยงดูที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียน หน้า 93, ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรการจัดการด้านวิชาการที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียน หน้า 94, ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรการจัดระบบหรือสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียน หน้า 97, ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียน หน้า 100, ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรการจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พุทธศักราช 2535ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียน หน้า 102,

Text Analyst สุมาลี ทับมรินทร์ Date of Report 07 พ.ย. 2555
TAG ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู, มุสลิม, การเปลี่ยนแปลง, โรงเรียนปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม, หลักสูตรอิสลามศึกษา, ปัตตานี, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง