ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject พฤติกรรมทางสุขภาพ, การรับบริการทางสุขภาพ, , ผู้อพยพชาวพม่า, ระนอง
Author Thet Aung
Title Health seeking behaviours among Myanmar migrant workers in Ranong Province, Thailand
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาอังกฤษ
Ethnic Identity - Language and Linguistic Affiliations -
Location of
Documents
Thet  Aung. (2551). Health seeking behaviours among Myanmar migrant  workers in Ranong Province, Thailand. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนาระบบสาธารณสุขจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. Total Pages 73 หน้า Year 2008
Source Thet Aung. (2551). Health seeking behaviours among Myanmar migrant workers in Ranong Province, Thailand. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนาระบบสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Abstract

เป็นการศึกษาลักษณะพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลรักษาสุขภาพและการใช้บริการด้านสุขภาพของผู้อพยพชาวพม่าที่มาใช้แรงงานในประเทศไทย โดยใช้การสัมภาษณ์และสอบถามโดยตรงจากผู้อพยพชาวพม่าที่มาใช้แรงงานในประเทศไทย นำมาวิเคราะห์ด้วยหลักการทางสถิติ เพื่อหาปัจจัยเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการทางสุขภาพและหน่วยงานที่เข้ารับบริการ
 
ผลการศึกษาพบว่า มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการทางด้านสุขภาพ โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการขึ้นทะเบียนแรงงานของผู้ใช้แรงงานชาวพม่า นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อจำนวนและโอกาสที่เข้ารับบริการ เช่นอาชีพ, ระดับการศึกษา, ระดับความรุนแรงของอาการที่เป็น เป็นต้น
 
นอกจากนั้นยังพบว่าปัจจัยหลายประการส่งผลต่อการตัดสินใจรับบริการการรักษาจากหน่วยงานที่ต่างกัน โดยพบว่าร้านขายยาเป็นสถานที่แรกที่ผู้อพยพจะเข้าใช้บริการ และจะไปโรงพยาบาลเมื่อมีอาการแย่ลงเท่านั้น
 
อีกทั้งปัจจัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการเลือกเข้ารับบริการที่สถานบริการสุขภาพเอกชนและของภาครัฐ 

Focus

เน้นศึกษาลักษณะพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลรักษาสุขภาพและการใช้บริการด้านสุขภาพของผู้อพยพชาวพม่าที่มาใช้แรงงานในประเทศไทย

Theoretical Issues

ใช้การสัมภาษณ์และสอบถามโดยตรงจากผู้อพยพชาวพม่าที่มาใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยหลักการทางสถิติ

Ethnic Group in the Focus

ผู้อพยพชาวพม่า ซึ่งประกอบไปด้วยชาวพม่า ชาวทวาย ม้ง กะเหรี่ยง และทมิฬ

Language and Linguistic Affiliations

อพยพใช้ภาษาพม่าได้ทุกคน และส่วนมากสามารถพูดภาษาไทยได้

Study Period (Data Collection)

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

History of the Group and Community

ไม่มีข้อมูล

Settlement Pattern

ไม่มีข้อมูล

Demography

ผู้อพยพชาวพม่าที่ใช้แรงงานคิดเป็นจำนวนประมาณ 80% ของผู้ใช้แรงงานที่อพยพมาจากนอกประเทศทั้งหมด โดยมีการอพยพมาจากชายแดนระหว่างประเทศไทยและพม่า และกระจายตัวอยู่ตามจังหวัดต่างๆ โดยในจังหวัดระนอง มีผู้ใช้แรงงานอพยพชาวพม่าประมาณ 100,000 คน ซึ่ง 80% ของผู้ใช้แรงงานจำนวนนี้อาศัยอยู่ภายในอำเภอเมือง

Economy

ผู้ใช้แรงงานที่อพยพมาจากพม่ามักประกอบอาชีพชาวประมง, แรงงานด้านการประมง,คนงานในโรงงานและงานก่อสร้าง และแรงงานในภาคเกษตรกรรมเช่นการปลูกยางพารา และโรงปศุสัตว์
ส่วนหนึ่งประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเพศ แรงงานทั่วไป และคนรับใช้ภายในบ้าน
 
ผู้ใช้แรงงานชาวพม่าจำนวน 67.8% ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Social Organization

ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้อพยพแต่งงานแล้ว ที่เหลือเป็นโสด และมีจำนวนน้อยที่เป็นหม้ายหรือหย่า

Political Organization

เพศไม่มีผลต่อการตัดสินใจไปใช้บริการทางสุขภาพ เพราะวัฒนธรรมของชาวพม่าให้โอกาสผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชาย

Belief System

เกือบทั้งหมดของผู้อพยพนับถือศาสนาพุทธ มีจำนวนน้อยที่นับถือศาสนาคริสต์และน้อยมากที่นับถือศาสนาอิสลาม

Education and Socialization

ประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของผู้อพยพทั้งหมดมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อีกเศษหนึ่งส่วนสามจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ที่เหลือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา, สูงกว่า โดยเรียนผ่านโรงเรียนสอนศานา และมีจำนวนหนึ่ง (1.8%) ที่ไม่ได้รับการศึกษาเลย

Health and Medicine

ศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้บริการทางด้านสุขภาพของผู้ใช้แรงงานชาวพม่า เช่น ความสามารถทางด้านภาษา, ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย, เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, ระดับการศึกษา และการขึ้นทะเบียนแรงงาน
 
นอกจากนั้นยังศึกษาเกี่ยวกับการรับบริการทางสุขภาพจากสถานที่ที่เข้ารับการบริการ ว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในหน่วยงานที่ต่างกัน

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่มีข้อมูล

Folklore

ไม่มีข้อมูล

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่มีข้อมูล

Social Cultural and Identity Change

ผู้อพยพส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างต่ำแต่พบว่าเมื่อมาทำงานที่ประเทศไทยแล้ว สามารถส่งเงินกลับไปให้ที่บ้านที่พม่าได้

Critic Issues

-

Other Issues

-

Google Map

Map/Illustration

Text Analyst กรกนก ศฤงคารีเศรษฐ์ Date of Report 19 ส.ค. 2556
TAG พฤติกรรมทางสุขภาพ, การรับบริการทางสุขภาพ, , ผู้อพยพชาวพม่า, ระนอง, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง