ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  ข่าวชาติพันธุ์

คกก.ชาวเลสั่งรื้อโฉนดเอกชนที่ออกทับสุสาน-พื้นที่จิตวิญญาณ 5 จังหวัดอันดามัน มอบจังหวัดภูเก็ตค้นข้อมูลตัวเอกชนรายใหญ่ครอบครองที่ดินราไวย์
โพสต์เมื่อวันที่ 01 ส.ค. 2559 12:27 น.
 

คณะกรรมการฯ ขอให้สำนักงานที่ดิน 5 จังหวัดอันดามัน ตรวจสอบโฉนดที่ดิน นส.3 ที่ออกทับที่สุสานและพื้นที่จิตวิญญาณ ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่

อ่านรายละเอียด >>

ปะทุเดือด! ชาวเลราไวย์ฉุนรถแบคโฮบ.คู่พิพาท นำก้อนหินปิดทางเข้าออก ฮือปะทะ เจ็บ 2 ราย
โพสต์เมื่อวันที่ 01 ส.ค. 2559 11:25 น.
 

เกิดเหตุปะทะกันระหว่างชาวไทใหม่ราไวย์กับบริษัทบารอนเวิรลด์เทรด เหตุทางบริษัทนำรถแบ็คโอและก้อนหินขนาดใหญ่ปิดทางเข้าออก

อ่านรายละเอียด >>

เสนอประกาศเขตคุ้มครองวัฒนธรรมชาวเลเร่งด่วน แก้ปัญหาชนพื้นเมืองถูกคุกคามอย่างหนัก ศาลพิพากษาให้ชาวเลราไวย์ย้ายออกจากชุมชนอีก2ราย เล็งใช้ผลตรวจสอบหลักฐานจากดีเอสไอต่อสู้คดีต่อ
โพสต์เมื่อวันที่ 01 ส.ค. 2559 11:08 น.
 

ศาลฏีกาพิพากษาให้ชาวเลราไวย์ย้ายออกจากชุมชนอีก 2 ราย เหตุมีเอกสารสัญญาซื้อขายชัดเจน

อ่านรายละเอียด >>

ผบ.มทบ.41 แจงเชิญแกนนำชาวเลราไวย์ พูดคุยให้ข้อมูลแก้ข้อพิพาทที่ดินอย่างเป็นธรรม-สงบ
โพสต์เมื่อวันที่ 01 ส.ค. 2559 10:36 น.
 

พล.ต.ธีร์ณฉัฎฐ์ จินดาเงิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เรียกพบกลุ่มแกนนำชาวไทยใหม่ราไวย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากกรณีพิพาทอ้างสิทธิในที่ดินกว่า 33 ไร่

อ่านรายละเอียด >>

บ.นายทุนถอนกำลัง หลังชาวราไวย์รวมตัวต้านเต็มที่ ขวางเข้าพื้นที่ขุดดิน 2 รอบ
โพสต์เมื่อวันที่ 01 ส.ค. 2559 09:56 น.
 

หลังคนงานบ.บารอนใช้ความพยายามเข้าพื้นที่ขุดดิน 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ชาวเลรวมตัวต้าน จนนายกทต.ราไวย์พร้อมจนท.ตร.-ทหาร -ฝ่ายปกครอง รุดเคลียร์หวั่นปะทะ ล่าสุดถอนกำลังเหลือชาวเลเฝ้าสังเกตการณ์

อ่านรายละเอียด >>

งานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 - 9 ปีปฏิญญาฯสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง: วิถีคน-ดินน้ำป่า พลังสภาชนเผ่าพื้นเมือง
โพสต์เมื่อวันที่ 04 ส.ค. 2558 17:27 น.
 อ่านรายละเอียด >>

ชาวเลเกาะหลีเป๊ะร้องศูนย์ดำรงธรรม ชี้อุทยานฯ ตะรุเตาใช้อำนาจมิชอบ
โพสต์เมื่อวันที่ 23 มิ.ย 2558 15:42 น.
 

สตูล - ชาวเล และผู้ประกอบการรีสอร์ตเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรม ถึงการใช้อำนาจหน้าที่ของอุทยานฯ ตะรุเตาโดยมิชอบ 4 ข้อ ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

อ่านรายละเอียด >>

กะเหรี่ยงร้อง"บวรศักดิ์"บัญญัติสิทธิชุมชนชาติพันธ์ชนเผ่าในรธน.
โพสต์เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2558 14:29 น.
 

ขบวนการกะเหรี่ยงร้อง "บวรศักดิ์" บัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองในรธน. จี้ รัฐช่วยหาตัวบิลลี่หลังยังไร้ร่องรอยกว่า 10 เดือน

อ่านรายละเอียด >>

เมียนมาร์เพิกถอนสิทธิ์ลงประชามติโรฮิงญา
โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 10:26 น.
 

รัฐบาลเมียนมาร์เพิกถอนสิทธิ์การลงประชามติของชาวโรฮิงญา หลังจากอนุมัติไปได้เพียง 1 วันเท่านั้น เพื่อลดกระแสความไม่พอใจของประชาชนที่ออกมาประท้วงต่อต้าน

อ่านรายละเอียด >>

จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดศูนย์วัฒนธรรม 3 ชนเผ่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โพสต์เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2558 10:49 น.
 

จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดศูนย์วัฒนธรรม 3 ชนเผ่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อ่านรายละเอียด >>

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง