สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร 

   

  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)


  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  ข่าวชาติพันธุ์

ชาวม้งปิดถนนต้านรื้อรีสอร์ทบนภูทับเบิก
โพสต์เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2559 08:56 น.
 

เพชรบูรณ์-ชาวม้งปิดถนนต้านเจ้าหน้าที่รัฐรื้อถอดรีสอร์ทบนภูทับเบิกยื่น5ข้อทางการรับได้แค่เคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลออกพ้นพื้นที่ ขณะที่กลุ่มชาวเขายอมเปิดเส้นทางแล้ว

อ่านรายละเอียด >>

ชาวบ้านลาหู่ทำโฮมสเตย์ตามรัฐส่งเสริม ถูกฟ้องคดีบุกรุกป่า หลังจนท.อ้างนโยบายทวงคืนผืนป่า
โพสต์เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559 13:57 น.
 

ชาวบ้านชาติพันธุ์ลาหู่ 2 ราย บ้านขอบด้ง จ.เชียงใหม่ ถูกแจ้งความดำเนินคดี ผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าตามคำสั่ง คสช.

อ่านรายละเอียด >>

งานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ปลุกพลังชนเผ่าสู้ทุนใหญ่-ปกป้องวิถีบรรพชน
โพสต์เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2559 17:46 น.
 

ปลุกพลังชนเผ่าสู้ทุนใหญ่-ปกป้องวิถีบรรพชน ชาวขมุโอดอำนาจรัฐ ส่วนปกาเกอะญอหวั่นสิ้นรากเหง้าเหตุผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่

อ่านรายละเอียด >>

นักประวัติศาสตร์ชี้้ ผลประชามติเหมือนแผนที่ “อาณาจักรโบราณ” สะท้อนสำนึกชาติพันธุ์-ความเหลื่อมล้ำ
โพสต์เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 15:03 น.
 

ผลประชามติ 7 ส.ค. บ่งชี้สำนึประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์

อ่านรายละเอียด >>

ชาติพันธุ์สนทนา ร่างรธน.59 กังวลรัฐละเมิดสิทธิมากขึ้นถ้าประชามติผ่าน
โพสต์เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 15:02 น.
 

พฤ โอโดเชา กังวลร่างรธน.ฉบับประชามติ ไม่รับรองความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์และความเป็นคน นักวิชาการกังวล รธน.ลดสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้หญิง การศึกษา

อ่านรายละเอียด >>

สลดใจชาวเล แค่ซ่อมบ้านยังถูกห้าม อูรักลาโว้ยหลีเป๊ะกว่า 70 ชีวิตเดือดร้อนหนัก ร้องตำรวจ-ทหารคุ้มครอง หลังถูกเอกชนอ้างกรรมสิทธิ์ที่ดินขู่
โพสต์เมื่อวันที่ 01 ส.ค. 2559 13:55 น.
 อ่านรายละเอียด >>

ค้นหาครั้งสุดท้าย “มานิน้อย” ขอเพียงนำร่างไร้วิญญาณกลับทำพิธีกรรมตามความเชื่อ
โพสต์เมื่อวันที่ 01 ส.ค. 2559 13:55 น.
 

ออกค้นหาครั้งสุดท้ายสำหรับการหายตัวไปของมานิน้อย วัย 15 ปี นานร่วม 2 สัปดาห์ยังไร้วี่แวว ท่ามกลางความหวังอันน้อยนิดของชาวมานิ ที่หวังว่าหากไม่สามารถช่วยชีวิตได้ ก็ขอเพียงนำร่างที่ไร้วิญญาณมาทำพิธีกรรมตามความเชื่อ

อ่านรายละเอียด >>

วิจารณ์งานโปรโมทท่องเที่ยวจัดไม่เหมาะให้ชาวเซมังนั่งพื้นกลางห้าง
โพสต์เมื่อวันที่ 01 ส.ค. 2559 13:17 น.
 

สังคมออนไลน์วิจารณ์งานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจัดไม่เหมาะสม หลังให้ชาวเผ่าเซมังมานั่งบนพื้นท่ามกลางผู้คน

อ่านรายละเอียด >>

ออง ซาน ซูจี เยือนไทยพบแรงงานพม่า-หารือประยุทธ์-จนท.ห้ามกลุ่มสิทธิแถลงเรื่องโรฮิงญา
โพสต์เมื่อวันที่ 01 ส.ค. 2559 13:02 น.
 

อองซาน ซูจีเยือนไทย เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 หารือในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความร่วมมือด้านแรงงาน การข้ามแดน เป็นต้น...

อ่านรายละเอียด >>

ชาวเลราไวย์กว่า 200 คนยื่นฟ้อง “บารอน” ฐานละเมิด,เรียกค่าเสียหาย
โพสต์เมื่อวันที่ 01 ส.ค. 2559 12:37 น.
 

ชาวเลราไวย์ จ.ภูเก็ต กว่า 200 คน ยื่นฟ้องบริษัทบารอนฯ เรียกค่าเสียหาย 5 แสนบาท

อ่านรายละเอียด >>

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง