สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร 

   

  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)


  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  ข่าวชาติพันธุ์

มอญหนีภัยสู้รบ อพยพข้ามแดนพักพิงวัดฝั่งไทย
โพสต์เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 09:02 น.
 

ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ ลงเยี่ยมผู้อพยพชาวมอญ 150 คน หลังขอเข้าพักพิงที่วัดซองกาเรีย สังขละบุรี พร้อมรอดูสถานการณ์สู้รบระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและมอญ ล่าสุดสถานการณ์ยังสงบ

อ่านรายละเอียด >>

ชาวมอญพม่าอพยพมาบ้านพระเจดีย์สามองค์-หลังมีกระแสข่าวทหารเมียนมาจะเข้ายึดพื้นที่
โพสต์เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2560 16:30 น.
 

ประชาชนชาวมอญที่อาศัยอยู่ที่บ้านบ่อญี่ปุ่น ประเทศเมียนมา แนวชายแดนติดกับบ้านเจดีย์สามองค์ ร่วม 100 คน อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่สำนักสงฆ์วัดเตาถ่าน เหตุกองกำลังทหารเมียนมาเคลื่อนพลเตรียมเข้ายึดพื้นที่บ้านบ่อญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด >>

ไทยพลัดถิ่นสุดปลื้ม ได้รับบัตรประชาชน เผยสุดลำบากช่วงน้ำท่วม-ขาดสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ
โพสต์เมื่อวันที่ 06 ก.พ. 2560 10:42 น.
 

าวบ้านไทยพลัดถิ่นจาก อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ จำนวน 44 คนได้ถ่ายรูปทำบัตรประชาชน หลังได้รับสัญชาติไทยอย่างเป็นทางการ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านรายละเอียด >>

ชาวเลหาดราไวย์ดีใจ ศาลภูเก็ตยกฟ้องคดีขับไล่ออกจากที่ดิน
โพสต์เมื่อวันที่ 01 ก.พ. 2560 09:46 น.
 

ศาลจังหวัดภูเก็ตอ่านคำพิพากษายกฟ้องคดีพิพาทที่ดินชาวเลราไวย์ ชี้มีการออกโฉนดที่ดินไม่ชอบ พบหลักฐานในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อปี 2502

อ่านรายละเอียด >>

จัดใหญ่ 68 ปี "วันชาติกะเหรี่ยง"
โพสต์เมื่อวันที่ 01 ก.พ. 2560 09:27 น.
 

งานวันชาติกะเหรี่ยง ปีที่ 68 มีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 รองผบ.สส KNU ชี้การเจรจารัฐบาลพม่าไม่คืบ-รอหารือสามฝ่ายส่งกลับผู้ลี้ภัย

อ่านรายละเอียด >>

กิจกรรม “หลงรักทวาย” คึกคัก-ศิลปินทวายชี้เขตเศรษฐกิจพิเศษจะสร้างหายนะให้ชุมชน
โพสต์เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560 08:57 น.
 

กิจกรรม "หลงรักทวาย" ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการศิลปะภาพวาดและภาพถ่าย การแสดงศิลปะแสดงสด ศิลปะเมืองทวาย รวมทั้งเวทีเสวนา มีผู้ให้ความสนใจร่วมงานอย่างคึกคัก

อ่านรายละเอียด >>

ศิลปินพื้นบ้านร่วมใจรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ร่วมบรรเลงฆ้องวง-รำมอญ
โพสต์เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 09:10 น.
 

ศิลปินพื้นบ้านปทุมธานี รวมคณะวงปี่พาทย์จำนวน 20 วง ฆ้องวง 89 โค้ง และ รำมอญ บรรเลงแสดงความไว้อาลัย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

อ่านรายละเอียด >>

พม.จับมือราษฎรพื้นที่สูงกว่า 10 ชนเผ่าจัดมหกรรม “ตามรอยพ่อบนดอยสูง” น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
โพสต์เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2560 09:14 น.
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ร่วมราษฎรบนพื้นที่สูงในประเทศไทยกว่า 10 ชนเผ่า จัดงานมหกรรม “ตามรอยพ่อบนดอยสูง” เพื่อน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรมีความผาสุกอยู่ดีกินดี

อ่านรายละเอียด >>

จังหวัดตาก เปิดสะพานข้ามแม่น้ำ-ชาวปากะญอได้ประโยชน์
โพสต์เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2560 10:48 น.
 

เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำแม่ตื้น อ.แม่ระมาด จ.ตาก หลังโดนน้ำป่าไหลหลากเซาะพัง ชาวปากะญอกว่า 8,000 คน ได้ใช้ประโยชน์

อ่านรายละเอียด >>

พชภ. ร่วมภาคี จัดงาน "วันเด็กใกล้ฟ้า" ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย
โพสต์เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2560 08:55 น.
 

มูลนิธิ พชภ. ร่วมภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันเด็ก พบเด็กนับร้อยประสบปัญหาสถานะบุคคล

อ่านรายละเอียด >>

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง