สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร 

   

  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)


  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  ข่าวชาติพันธุ์

ศสช.ลงพื้นที่หมู่บ้านชาติพันธุ์ อยากให้ “ไสยศาสตร์ - แพทย์สมัยใหม่" เจอกันครึ่งทาง
โพสต์เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2560 16:05 น.
 

ปฏิบัติการTransformative Learning ศสช. เดินหน้าผลักดันแนวทางพัฒนาบุคลากรสุขภาพ เชื่อโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานจริง

อ่านรายละเอียด >>

ศาลยกอีกคดีชาวเลราไวย์ถูกฟ้องข้อหาบุกรุก
โพสต์เมื่อวันที่ 04 เม.ย 2560 17:10 น.
 

ศาลจังหวัดภูเก็ต ตัดสินยกฟ้องคดีชาวเลราไวย์ข้อหาบุกรุกที่ดิน หลังพบหลักฐานนำมาหักล้าง ทั้งข้อมูลการเรียนของนักเรียน ดีเอ็นเอ รวมทั้งภาพถ่าย จึงมีคำวินิจฉัยว่าออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ

อ่านรายละเอียด >>

แห่อาลัย 'ชัยภูมิ ป่าแส' ชาวลาหู่ นักกิจกรรมถูกวิสามัญ!
โพสต์เมื่อวันที่ 22 มี.ค 2560 08:43 น.
 

แห่อาลัย'ชัยภูมิ ป่าแส'ชาวลาหู่ นักกิจกรรมถูกวิสามัญ! ชาวโซเชียลแห่ติดแฮชแท็ก “#Ripชัยภูมิ” ไว้อาลัย หลังเจ้าหน้าที่อ้างพบยาเสพติด หลบหนี จะขว้างระเบิดใส่จึงวิสามัญ

อ่านรายละเอียด >>

ประชาชนรัฐกะเหรี่ยง-ไทใหญ่-มอญ จัดกิจกรรมวันหยุดเขื่อนโลกสืบชะตาแม่น้ำสาละวิน
โพสต์เมื่อวันที่ 15 มี.ค 2560 09:34 น.
 

"วันหยุดเขื่อนโลก" กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ กะเหรี่ยง มอญ ร่วมกิจกรรมเรียกร้องปกป้องทรัพยากรแม่น้ำสาละวิน แม่น้ำนานาชาติสายสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านรายละเอียด >>

สุรินทร์จัดงาน “วันช้างไทย” โชว์ยิ่งใหญ่อลังการ
โพสต์เมื่อวันที่ 14 มี.ค 2560 14:37 น.
 

สรุินทร์จัดงาน “วันช้างไทย” ยิ่งใหญ่สุดอลังการ เชิดชูช้างไทยปกป้องกอบกู้บ้านเมือง พร้อมทั้งเซ่นไหว้ศาลปะกำ ตามประเพณีความเชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กูย

อ่านรายละเอียด >>

กรรมการสิทธิฯ ลงสำรวจเผ่าพื้นเมืองมานิ เพื่อการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
โพสต์เมื่อวันที่ 14 มี.ค 2560 11:02 น.
 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ซาไก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคลและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

อ่านรายละเอียด >>

สตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกร้องทุกฝ่าย ยุติก่อเหตุรุนแรง
โพสต์เมื่อวันที่ 09 มี.ค 2560 14:28 น.
 

กลุ่มสตรีชายแดนใต้ ร่วมเดินรณรงค์พื้นที่ปลอดภัย เรียกร้องทุกฝ่ายยุติการก่อเหตุรุนแรง ต่อเด็ก ผู้หญิง พลเรือน ทุกศาสนิก ชาติพันธุ์

อ่านรายละเอียด >>

ฟื้นวิถีชีวิตชาวเลหลีเป๊ะ
โพสต์เมื่อวันที่ 08 มี.ค 2560 10:14 น.
 

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ พร้อมสนับสนุนให้เกิดลานวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ เพื่อให้เด็ก เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ส่งเสริม และอนุรักษณ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

อ่านรายละเอียด >>

ชาวเลจนตรอกฮือล้อมบ้าน 2 หลังชะลอไล่รื้อหลังศาลพิพากษาให้นายทุนชนะ
โพสต์เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 13:56 น.
 

เจ้าหน้าที่พยายามเข้ารื้อถอนที่อาศัยไม่เป็นผล หลังชาวเลราไวย์กว่าสองร้อยคนร่วมขัดขวาง

อ่านรายละเอียด >>

สื่อนอกเผยไทยบรรลุข้อตกลงกลุ่มก่อความไม่สงบ สร้างโซนปลอดภัยห้ามสู้รบใน 3 จว.ชายแดนใต้
โพสต์เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 09:07 น.
 

รอยเตอร์/บีบีซี - สื่อต่างประเทศเผยกองทัพไทยบรรลุข้อตกลงผ่าทางตันกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมุสลิมกลุ่มหนึ่ง ในการสร้างโซนปลอดภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อย่างไรก็ตามพวกนักวิเคราะห์ตั้งข้อสงสัยว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ เมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอื่นๆ

อ่านรายละเอียด >>

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง