สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร 

   

  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)


  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  ข่าวชาติพันธุ์

ศมส.เผยวิจัยชาติพันธุ์กูย/กวย ใน จ.ศรีสะเกษ
โพสต์เมื่อวันที่ 02 ส.ค. 2560 09:40 น.
 

ศมส. เปิดตัววิจัยชาติพันธุ์ กูย/กวย ใน จ.ศรีสะเกษ ผ่านโซเชียล สร้างความภูมิใจ - เปลี่ยนห่างเหินเป็นใกล้ชิด

อ่านรายละเอียด >>

เสียงสะท้อนจากแรงงานข้ามชาติต่อ พ.ร.ก.ต่างด้าว – เหตุผลที่ต้องกลับประเทศ
โพสต์เมื่อวันที่ 03 ก.ค. 2560 13:51 น.
 

แรงงานข้ามชาติทยอยเดินทางกลับประเทศ เหตุ พ.ร.ก.ประกาศฉบับใหม่ ตัวแทนนัดร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไข

อ่านรายละเอียด >>

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ชี้แจงข่าวไม่รับบริจาคเลือดจากกลุ่มชนเผ่า
โพสต์เมื่อวันที่ 03 ก.ค. 2560 13:33 น.
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชี้แจง กรณีข่าวไม่รับบริจาคเลือดจากกลุ่มชนเผ่า เกิดจากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร ยืนยันเลือด ของชนเผ่านำไปใช้ได้กับทุกคน

อ่านรายละเอียด >>

ลำพูนเปิด "บ้านธิ" บูมท่องเที่ยวเมืองสามไต "ไตลื้อ-ไตยอง-ไตยวน"
โพสต์เมื่อวันที่ 15 มิ.ย 2560 15:53 น.
 

ลำพูนบูมเที่ยว "บ้านธิ"เมืองสามไต เน้นท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ พักโฮมสเตย์ ชมวิถีทอผ้า ทัวร์สวนลำไย แหล่งฟาร์มโคนมใหญ่สุดภาคเหนือ พร้อมเปิดศูนย์แสดงสินค้า ช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชน

อ่านรายละเอียด >>

ท่องเที่ยววัฒนธรรม "พิพิทธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง"
โพสต์เมื่อวันที่ 05 มิ.ย 2560 17:06 น.
 

วธ.ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี เปิด "พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง" อย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยว อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

อ่านรายละเอียด >>

เงาะป่าซาไก จ.สตูล ได้สัญชาติไทยเต็มตัว พร้อมสิทธิ์รับเงินผู้สูงอายุจากรัฐบาล
โพสต์เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 11:26 น.
 

ที่ว่าการอำเภอออกทำบัตรประชาชนเงาะป่าซาไก จ.สตูล ยกครอบครัว พร้อมมีสิทธิ์รับเงินผู้สูงอายุในฐานะ “คนไทยเต็มตัว”

อ่านรายละเอียด >>

สสส.หนุนดูแลสุขภาพ-การศึกษาลูกหลานแรงงานข้ามชาติ
โพสต์เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2560 14:46 น.
 

สสส. หนุนตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนไทย - พม่า ดูแลสุขภาพ การศึกษาลูกหลานแรงงานข้ามชาติ พร้อมสร้างแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น

อ่านรายละเอียด >>

ศิลปะผ้า "ชาติพันธุ์" ผลงานชิ้นเดียวในโลก
โพสต์เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 09:10 น.
 

เจ้าของร้านผ้าทอพื้นเมืองใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ยึดมั่นมาตลอด 15 ปี ดำเนินธุรกิจผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งมิใช่เฉพาะแต่ในเมืองไทยเท่านั้น แต่ยังขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

อ่านรายละเอียด >>

ให้สัญชาติคนลาวอพยพรายล่าสุด หลังพิสูจน์ชัดเป็นลูกพ่อไทยแต่เกิดฝั่งลาว
โพสต์เมื่อวันที่ 03 พ.ค. 2560 09:31 น.
 

ชาวบ้านหนึ่งในผู้ประสบปัญหาด้านสถานะบุคคล หลังต้องต่อสู้เรียกร้องสิทธิการมีสัญชาติไทยมานานเกือบ 10 ปี จนกระทั่งวันนี้เป็นได้เป็นคนไทยมีสิทธิโดยสมบูรณ์

อ่านรายละเอียด >>

สลด ร่างทรงรำผีมดแสดงปาฏิหาริย์ ใช้ดาบแทงตัวเอง พลาดตัดขั้วหัวใจดับ
โพสต์เมื่อวันที่ 26 เม.ย 2560 15:16 น.
 

หลังร่างทรงหนุ่มรายหนึ่งกำลังทำพิธีกรรมฟ้อนรำบูชาผีมดแสดงอิทธิฤทธิ์ โดยใช้มีดดาบแทงเข้าหน้าอกตัวเอง แต่เกิดชะตาขาด พลาดท่าเสียชีวิต

อ่านรายละเอียด >>

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง