ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  บทความชาติพันธุ์

ดูคนไตทำตานผ่านปอยส่างลอง
โพสเมื่อวันที่ 01 มิ.ย 2555 10:04 น.
 

“กินยายัง” เสียงพี่ชูโชเฟอร์มือฉมังบอกเตือนชาวคณะทั้ง 5 คนให้กินยาแก้เมารถ ฉันคนหนึ่งที่ไม่คิดลองดี ด้วยการไม่กินยา ตลอดเส้นทางจาก อ. เถิน สู่ จ.แม่ฮ่องสอนกว่า 350 กิโลเมตร จะคดเคี้ยวหมุนวนเย้ยภูผาสูงนับพันโค้ง ทิวไม้ผลิใบอ่อนสีเขียว ตัดกับฟ้าครามสดใส การเดินทางครั้งนี้ จึงน่าตื่นเต้นยิ่งนัก ทั้งคำขู่ คำปรามาส ว่า “เมาแน่ๆ” เม็ดยา Dimenhydrinate สีเหลืองถูกกลอกลงคออย่างรีบร้อนเพื่อให้ยาออกฤทธ์ทันก่อนที่จะเข้าสู่ดิน แดนแห่งหุบเขาแม่ฮ่องสอน

อ่านรายละเอียด >>

ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ (2)
โพสเมื่อวันที่ 20 มี.ค 2555 14:17 น.
 

คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเสนอให้ไร่หมุนเวียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงโดยมีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเป็นกรรมการและเลขานุการนั้น ได้ร่างมาตราการฟื้นฟูระยะยาว ที่ว่าด้วยการส่งเสริมและยอมรับระบบไร่หมุนเวียน รวมทั้งผลักดันให้ระบบไร่หมุนเวียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หนึ่งในพื้นที่นำร่องศึกษาและสำรวจ คือ ต. ไล่โว่ อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี

อ่านรายละเอียด >>

ตะวันรุ่งที่ไล่โว่(1)
โพสเมื่อวันที่ 20 มี.ค 2555 11:14 น.
 

แสงแรก แห่งอรุณสาดส่องภูผาสีแดงสัญลักษณ์แห่งไล่โว่ ตัดกับผืนฟ้าสีครามสดใส ปลุกให้ผู้มาเยือนฟื้นคืนอุ่นจากค่ำคืนเยือกเย็น ณ บ้านไล่โว่ บ้านของคนโผล่วแห่งป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

อ่านรายละเอียด >>

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น + ประวัติศาสตร์รัฐ = ประวัติศาสตร์ชาติ
โพสเมื่อวันที่ 03 ก.พ. 2555 11:02 น.
 

“ความ รู้คืออำนาจ” เป็นคำกล่าวที่แสดงพลานุภาพของความรู้ที่ถูกสร้างจากมุมมองของฝ่ายที่มี อำนาจหรือจะเรียกว่าฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายที่สามารถนำระบบความรู้ ความคิด และ ให้ระบบความรู้ความคิดนั้นๆ ให้ความรู้นั้นทำหน้าที่เป็นบรรทัดฐานในสังคม และสร้างอำนาจในการปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าเป็นเช่นนั้นประวัติศาสตร์ของชาติที่ผ่านการสั่งสมและเขียนในระบบความ รู้ชุดนี้ จะมาจากประวัติศาสตร์ในมุมมองของส่วนกลางเพียงส่วนเดียวหรือไม่

อ่านรายละเอียด >>

เขตวัฒนธรรมพิเศษกับความจริงที่เกิดขึ้นของกลุ่มชาติพันธุ์
โพสเมื่อวันที่ 03 ก.พ. 2555 10:52 น.
 อ่านรายละเอียด >>

"นโยบายพหุวัฒนธรรมในประเทศเยอรมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิง?"
โพสเมื่อวันที่ 03 ก.พ. 2555 10:11 น.
 

ผู้เขียนขอเริ่มเรื่องนี้ด้วยการพาท่านผู้อ่านไปยังการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ปีที่แล้ว (2553) ระหว่าง เยอรมันกับตุรกี โดยแข่งกันที่เมืองซึ่งมีประชากรตุรกีอาศัยอยู่มากที่สุดเป็นอันดับสองของ โลกรองจากเมืองอิสตันบูล นั่นคือเมือง เบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน!!

อ่านรายละเอียด >>

สดับเสน่ห์ดนตรีกะเหรี่ยงไล่โว่
โพสเมื่อวันที่ 03 ก.พ. 2555 09:40 น.
 

งานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ผ่านไปด้วยดี ท่ามกลางความร่วมมือและความสนใจจากทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชาวพิพิธภัณฑ์ผู้มีใจรักในท้องถิ่นและผู้ชมที่สนใจในงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

อ่านรายละเอียด >>

ท่องเที่ยวด้วยความเข้าใจ สืบสานวัฒนธรรมเกาะเกร็ด
โพสเมื่อวันที่ 03 ก.พ. 2555 09:21 น.
 

“เกาะเกร็ด เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมชาวมอญ ชาวไทย ชาวมุสลิม ที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจในความเป็นชาติพันธุ์ของกันและกันมาโดยตลอด”

อ่านรายละเอียด >>

ข้อคิดการทำงานด้านชาติพันธุ์ ในมุมมอง ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
โพสเมื่อวันที่ 02 ก.พ. 2555 16:45 น.
 

เปิดพุทธศักราชใหม่ 2554 ปีกระต่ายตื่นโลก ด้วยความหวังว่าจะเป็นปีแห่งการคิดใหม่ ทำได้ ปลุก ชีวิตให้สุขสดชื่น ในวาระต้อนรับปีใหม่และเปิดมุมมองใหม่ โครงการฐานข้อมูลงานวิจัยชาติพันธุ์จึงขอนำข้อคิดและแนวทางการทำงานด้าน ชาติพันธุ์จากมุมมองของ ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล อดีตผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)มาบอกเล่าแก่นัก มานุษยวิทยารุ่นใหม่ผู้สนใจศึกษาและทำงานด้านมานุษยวิทยา และด้านชาติพันธุ์

อ่านรายละเอียด >>

Hopeless at Sea, Homeless on Land อูรักลาโว้ย หาดราไวย์ ภูเก็ต
โพสเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2555 16:48 น.
 

ทะเลสีคราม ตัดกับฟ้าใสยามแดดแจ้ง บนท้องน้ำมีเรือหัวโทงของอูรักลาโว้ยลอยอยู่หลายลำ และหากมองไปให้ไกลสักหน่อยก็จะเห็นเรือยอร์ชลำเล็กซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาแสวงหาความงดงาม ณ หาดราไวย์ ภูเก็ต

อ่านรายละเอียด >>

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง