ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  บทความชาติพันธุ์

Indigenous Peoples of Thailand by Network of Indigenous Peoples in Thailand
โพสเมื่อวันที่ 02 ส.ค. 2555 13:26 น.
 

The indigenous peoples of Thailand are commonly referred to as “hill tribes,” and sometimes as “ethnic minorities.” The ten officially recognized groups are usually called “chao khao” (meaning hill/mountain people or highlanders). These and other indigenous peoples live in the north and northwestern parts of the country, a few other groups live in the northeast, while indigenous fisher communities and a small population of hunter-gatherers inhabit southern Thailand. According to the Department of Social Development and Welfare (2002), the total of the officially recognized “hill-tribe” population is 925,82521 and they are distributed across twenty provinces in the north and west of the country. There are still no figures available for the indigenous groups in the south and northeast.

อ่านรายละเอียด >>

ดูคนไตทำตานผ่านปอยส่างลอง
โพสเมื่อวันที่ 01 มิ.ย 2555 10:04 น.
 

“กินยายัง” เสียงพี่ชูโชเฟอร์มือฉมังบอกเตือนชาวคณะทั้ง 5 คนให้กินยาแก้เมารถ ฉันคนหนึ่งที่ไม่คิดลองดี ด้วยการไม่กินยา ตลอดเส้นทางจาก อ. เถิน สู่ จ.แม่ฮ่องสอนกว่า 350 กิโลเมตร จะคดเคี้ยวหมุนวนเย้ยภูผาสูงนับพันโค้ง ทิวไม้ผลิใบอ่อนสีเขียว ตัดกับฟ้าครามสดใส การเดินทางครั้งนี้ จึงน่าตื่นเต้นยิ่งนัก ทั้งคำขู่ คำปรามาส ว่า “เมาแน่ๆ” เม็ดยา Dimenhydrinate สีเหลืองถูกกลอกลงคออย่างรีบร้อนเพื่อให้ยาออกฤทธ์ทันก่อนที่จะเข้าสู่ดิน แดนแห่งหุบเขาแม่ฮ่องสอน

อ่านรายละเอียด >>

ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ (2)
โพสเมื่อวันที่ 20 มี.ค 2555 14:17 น.
 

คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเสนอให้ไร่หมุนเวียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงโดยมีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเป็นกรรมการและเลขานุการนั้น ได้ร่างมาตราการฟื้นฟูระยะยาว ที่ว่าด้วยการส่งเสริมและยอมรับระบบไร่หมุนเวียน รวมทั้งผลักดันให้ระบบไร่หมุนเวียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หนึ่งในพื้นที่นำร่องศึกษาและสำรวจ คือ ต. ไล่โว่ อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี

อ่านรายละเอียด >>

ตะวันรุ่งที่ไล่โว่(1)
โพสเมื่อวันที่ 20 มี.ค 2555 11:14 น.
 

แสงแรก แห่งอรุณสาดส่องภูผาสีแดงสัญลักษณ์แห่งไล่โว่ ตัดกับผืนฟ้าสีครามสดใส ปลุกให้ผู้มาเยือนฟื้นคืนอุ่นจากค่ำคืนเยือกเย็น ณ บ้านไล่โว่ บ้านของคนโผล่วแห่งป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

อ่านรายละเอียด >>

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น + ประวัติศาสตร์รัฐ = ประวัติศาสตร์ชาติ
โพสเมื่อวันที่ 03 ก.พ. 2555 11:02 น.
 

“ความ รู้คืออำนาจ” เป็นคำกล่าวที่แสดงพลานุภาพของความรู้ที่ถูกสร้างจากมุมมองของฝ่ายที่มี อำนาจหรือจะเรียกว่าฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายที่สามารถนำระบบความรู้ ความคิด และ ให้ระบบความรู้ความคิดนั้นๆ ให้ความรู้นั้นทำหน้าที่เป็นบรรทัดฐานในสังคม และสร้างอำนาจในการปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าเป็นเช่นนั้นประวัติศาสตร์ของชาติที่ผ่านการสั่งสมและเขียนในระบบความ รู้ชุดนี้ จะมาจากประวัติศาสตร์ในมุมมองของส่วนกลางเพียงส่วนเดียวหรือไม่

อ่านรายละเอียด >>

เขตวัฒนธรรมพิเศษกับความจริงที่เกิดขึ้นของกลุ่มชาติพันธุ์
โพสเมื่อวันที่ 03 ก.พ. 2555 10:52 น.
 อ่านรายละเอียด >>

"นโยบายพหุวัฒนธรรมในประเทศเยอรมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิง?"
โพสเมื่อวันที่ 03 ก.พ. 2555 10:11 น.
 

ผู้เขียนขอเริ่มเรื่องนี้ด้วยการพาท่านผู้อ่านไปยังการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ปีที่แล้ว (2553) ระหว่าง เยอรมันกับตุรกี โดยแข่งกันที่เมืองซึ่งมีประชากรตุรกีอาศัยอยู่มากที่สุดเป็นอันดับสองของ โลกรองจากเมืองอิสตันบูล นั่นคือเมือง เบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน!!

อ่านรายละเอียด >>

สดับเสน่ห์ดนตรีกะเหรี่ยงไล่โว่
โพสเมื่อวันที่ 03 ก.พ. 2555 09:40 น.
 

งานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ผ่านไปด้วยดี ท่ามกลางความร่วมมือและความสนใจจากทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชาวพิพิธภัณฑ์ผู้มีใจรักในท้องถิ่นและผู้ชมที่สนใจในงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

อ่านรายละเอียด >>

ท่องเที่ยวด้วยความเข้าใจ สืบสานวัฒนธรรมเกาะเกร็ด
โพสเมื่อวันที่ 03 ก.พ. 2555 09:21 น.
 

“เกาะเกร็ด เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมชาวมอญ ชาวไทย ชาวมุสลิม ที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจในความเป็นชาติพันธุ์ของกันและกันมาโดยตลอด”

อ่านรายละเอียด >>

ข้อคิดการทำงานด้านชาติพันธุ์ ในมุมมอง ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
โพสเมื่อวันที่ 02 ก.พ. 2555 16:45 น.
 

เปิดพุทธศักราชใหม่ 2554 ปีกระต่ายตื่นโลก ด้วยความหวังว่าจะเป็นปีแห่งการคิดใหม่ ทำได้ ปลุก ชีวิตให้สุขสดชื่น ในวาระต้อนรับปีใหม่และเปิดมุมมองใหม่ โครงการฐานข้อมูลงานวิจัยชาติพันธุ์จึงขอนำข้อคิดและแนวทางการทำงานด้าน ชาติพันธุ์จากมุมมองของ ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล อดีตผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)มาบอกเล่าแก่นัก มานุษยวิทยารุ่นใหม่ผู้สนใจศึกษาและทำงานด้านมานุษยวิทยา และด้านชาติพันธุ์

อ่านรายละเอียด >>

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง