ภาพถ่ายชาติพันธุ์

ภาพถ่าย : เมล็ดพันธุ์จากไร่หมุนเวียน