ภาพถ่ายชาติพันธุ์

วัดกลาง ต.ทองเอน มีเรื่องเล่าถึงต้นจำปา หรือ ต้นลีลาวดี สองต้นที่ขึ้นอยู่บนซากเจดีย์หน้าโบสถ์ ว่าเป็นต้นจำปาที่นำมาจากลาวเมื่อครั้งอพยพย้ายถิ่นจากสงครามเจ้าอนุวงศ์ (2368)วัดดงยาง ได้ชื่อมาจากเมื่อเริ่มส้รางในพื้นที่มีต้นยางจำนวนมาก เป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างจึงมักใช้เป็นที่จัดกิจกรรมของตำบลเสมอ และในวัดยังมีอุโบสถ ที่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อพ.ศ.2449กอต้นไผ่ดำภายในวัดไผ่ดำ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2551 แต่เดิมภายในวัดมีไผ่ดำจำนวนมากจึงตั้งชื่อตามเจดีย์ในวัดไผ่ดำ สร้างในสมัยอยุธยา เป็นเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำ เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ มาตัั้งแต่ พ.ศ. 2515 เรื่อยมาแผนที่ท่องเที่ยวตำบลทองเอน ติดอยู่ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงข้ามวันดงยาง"เจ๊กี" ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอนปลาส้มปลาตะเพียนทอด ผลิตภัณฑ์ชุมชนปลาส้มปลาตะเพียนปลาส้มฟัก ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สนับสนุนโดยหน่วยงานท้องถิ่น อาทิ อบต. สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พาณิชย์จังหวัด เป็นต้นปลาช่อนนาแดดเดียว ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นสานงอบอุปกรณ์บังแดดที่ใชกันมาแต่ดั้งเดิม ปัจจุบันเป็นหัตถกรรมประจำตำบล