กลุ่มชาติพันธุ์

แสดง 1-15 จากทั้งหมด 81 รายการ
ชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเองชื่อเรียกต่างๆโดยคนอื่น
กะซองคนโดยทั่วไปเรียกว่า ชอง, ชองของตราด
กะโผล่ว กะเหรี่ยงโปว์ โผล่ว โพล่ง โผล่วซู ฉู๊ โพล่งฉู๊
กะเลิง ข่า, ข่าเลิง
กะเหรี่ยง ปกากะญอ-โปว์ สะกอ กะเหรี่ยง ยาง
กะเหรี่ยง ปกากะญอ-โปว์ สะกอกะเหรี่ยง ยาง โป้ว์ โพล่ว์ จะกวฺอ
กะเหรี่ยง พม่า, กะเหรี่ยง
กะเหรี่ยงโปว์, โผล่ว, โผล่วซู, ฉู๊, โพล่งฉู๊ กะเหรี่ยง, กะเหรี่ยงโปว์, โผล่ว, ปกาเกอะญอโพล่ง
กูย กวยส่วย, ไทย-เขมร ข่า ส่วยลาว เขมรป่าดง ไทยกวย
ขมุ กำมุ ตะมอยขมุ ข่ามุ
ขึน ไทขึนไทขึน ไทเขิน
คนใต้คนทางใต้ ไทยใต้ คนปักษ์ใต้
คนไทย, เสียมเกาะกง, สยามเกาะกงคนเชื้อสายไทยเกาะกง, ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง, ชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ไทยในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา, คนไทยพลัดถิ่นเชื้อสายไทยจากเกาะกง
คนอีสาน ลาวอีสานลาวอีสาน
คะแมร์ลือเขมรสูง ไทย-เขมร เขมรถิ่นไทย
คะยัน กะจ๊าง ปาด่องกะเหรี่ยง กะเหรี่ยงคอยาว แลเคอ ปะดอง