• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

อ่าข่า บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

...

กลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าบ้านดอยช้างเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยและใช้พื้นที่ทำกินบริเวณพื้นที่บ้านดอยช้างหลังกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูและจีนยูนนาน แต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนเอง ทั้งด้านวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม อาหาร การแต่งกาย ภาษา ที่สืบทอดต่อ ๆ กันผ่านเทศกาลและพิธีกรรมของชาติพันธุ์อ่าข่าที่เกิดขึ้นตามระบบความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวข้องกับชีวิตและการทำมาหากิน

อ่านต่อ

ลาวเวียง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

...

ชาวลาวเวียงตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แห่งลุ่มน้ำท่าจีน เชื่อว่า พ่อคุณหงษ์ - แม่คุณอ่ำ พ่อคุณผา - แม่คุณชา พ่อคุณเหม – พ่อคุณปลัดผู้เป็นบรรพบุรุษ ได้นำพาลูกหลาน ช้าง ม้า วัว ควาย มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือบริเวณหมู่บ้านสมอลม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบัน ต่อมาถูกพวกเขมรรังแก จึงชักชวนลูกหลาน อพยพหาแหล่งที่ทำกินใหม่โดยแยกออกเป็น 2 สาย สายหนึ่งแยกย้ายไปอยู่แถบจังหวัดจันทบุรี สายที่สองพ่อคุณหงษ์ - แม่คุณอ่ำ มาทางตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จนพบพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว จึงเข้าจับจองแบ่งปันกันทำมาหากินและปักหลักมั่นอยู่ ณ หมู่บ้านดอนคาจวบจนปัจจุบัน โดยบางส่วนแยกย้ายไปอยู่ตำบลบางพลับ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

       

อ่านต่อ

จีนฮกจิว

          ชาวจีนฮกจิวเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จีนที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองฝูโจว (Fuzhou) มณฑลฝูเจี้ยน (Fujian) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนสยามตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวจีนฮกจิวเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ได้เข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อบุกเบิกการทำสวนยางพาราในภาคใต้ กระทั่งได้พัฒนาความรู้และทักษะในการทำสวนยางพาราและการสัมพันธ์กับตลาดอย่างกว้างไกล จนสามารถผันตนเองเป็นผู้ประกอบการค้ายางพารา และยังคงมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับการทำสวนยางพาราจนถึงปัจจุบัน

อ่านต่อ

ภาพถ่าย

วิดีโอ