ไซแอมเมียน (วัฒนธรรม)

(Siamian culture)

ชื่อเรียกเครื่องมือหินกะเทาะอย่างหยาบๆ ลักษณะคล้ายกับเครื่องมือหินของวัฒนธรรมหัวบิเนียน (Hoabinhian) ศาสตราจารย์ ฟริทซ์ สารสิน (Fritz Sarasin) สำรวจพบเมื่อ พ.ศ.2474 ที่ถ้ำในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องมือของพวกล่าสัตว์และเก็บผลหมากรากไม้เป็นอาหาร ยังไม่รู้จักการเพาะปลูก ปัจจุบันคำนี้ไม่ใช้แล้ว

ที่มา: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.