เศษภาชนะดินเผา

potsherd, sherd, pottery sherds, shard

ชิ้นส่วนที่แตกออกมาจากภาชนะดินเผา