เผาเคลือบ

glost firing

การนำภาชนะหรือเครื่องปั้นชนิดอื่นที่ตากแห้งสนิทแล้ว หรือที่ผ่านการเผาดิบมาแล้ว มาชุบน้ำยาเคลือบแล้วนำไปเผา

ที่มา: 

พัชรี สาริกบุตร. เทคโนโลยีสมัยโบราณ : เครื่องมือหิน งานโลหะ เครื่องปั้นดินเผา แก้ว และลูกปัดแก้ว. ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523 : 140.

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.