เผาดิบ

biscuit firing

การนำภาชนะหรือเครื่องปั้นที่ขึ้นรูปและตากแห้งสนิทแล้วมาเผา ก่อนที่จะทำการตกแต่งด้วยวิธีอื่นๆ ต่อไป หรือบางครั้งก็สามารถนำมาใช้ได้เลย เคยเชื่อกันว่ามีขั้นตอนนี้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทย

ที่มา: 

พัชรี สาริกบุตร. เทคโนโลยีสมัยโบราณ : เครื่องมือหิน งานโลหะ เครื่องปั้นดินเผา แก้ว และลูกปัดแก้ว. ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523 : 140.

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.