เคลือบ (การ)

(glazing)

วิธีตกแต่งบนผิวภาชนะดินเผา (หรือวัตถุดินเผาอื่นๆ) โดยการใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของซิลิกา (silica) ทา ชุบ หรือลงน้ำยาทับบนผิว เมื่อนำไปเผาด้วยความร้อนสูง น้ำยาจะกลายเป็นแก้ว เคลือบเป็นชั้นบางๆ บนผิวภาชนะ

 

ที่มา: 

พัชรี สาริกบุตร. เทคโนโลยีสมัยโบราณ : เครื่องมือหิน งานโลหะ เครื่องปั้นดินเผา แก้ว และลูกปัดแก้ว. ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523 : 123.

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.