เครื่องปั้นดินเผา

ceramic

เครื่องใช้ทำจากดินเหนียวและส่วนผสมอื่นๆ เช่น ทราย แกลบข้าว เป็นต้น ปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน จากนั้นจึงนำไปเผาไฟเพื่อให้แข็งแรงคงทน

ที่มา: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.