เกียรติมุข

(Kiratimukha)

หรือ กีรติมุข [ดู หน้ากาล]