หลุมเสา

post hole

ร่องรอยของหลุมซึ่งเคยมีเสาปักอยู่ พบในชั้นดินทางโบราณคดี ถึงแม้จะไม่มีตัวเสาแล้ว แต่ก็สามารถบอกได้ว่าเคยมีเสาปักอยู่ โดยสังเกตจากสีดินและเนื้อดินในหลุมเสากับนอกหลุมเสา

 

หลุมเสาโบราณที่ขุดค้นพบในแหล่งโบราณคดี

ที่มา : http://www.learnnc.org/lp/editions/occaneechi-archaeology-primer/1732