หลุมขุดค้น

excavation unit

หลุมที่เกิดจากการขุดศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักหรือขั้นตอนทางโบราณคดี อาจเป็นได้ทั้งหลุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รูปทรงของหลุมขุดค้นมีได้หลากหลายลักษณะ เช่น หลุมสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม ฯลฯ

 

ที่มาภาพ : https://moundvilleplazaproject.wordpress.com/2012/05/15/the-summer-and-fall-field-seasons-2011/

 

ที่มาภาพ : http://www.romanroads.org/gazetteer/roman4.htm

 

ที่มาภาพhttp://www.txarch.org/Activities/fschool/fs2013/

 

ที่มาภาพ : https://grandpre.wordpress.com/2011/08/04/the-curious-attractiveness-of-magnetic-susceptibility/