อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

สีมา

(1) เขตแดน

(2) เครื่องหมายแสดงเขต ตามพุทธบัญญัติระบุว่า สีมามี 8 ชนิด คือ ภูเขา หิน ป่าไม้ ต้นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่น้ำ และน้ำ สีมามักทำด้วยหิน ปักล้อมรอบอุโบสถ เรียกว่า เสมา ก็ได้ 

(3) ขอบเขตแห่งพื้นที่สำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรม

(4) เครื่องหมายบอกเขตโบสถ์ มักทำด้วยแผ่นหินหรือหลักหินเป็นต้น เรียกว่า ใบพัทธสีมา ใบสีมา หรือใบเสมา  

เสมา

(1) เครื่องหมายที่ปักแสดงขอบเขตแห่งสีมา หรือเครื่องหมายบอกหรือแสดงขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์ ในวัฒนธรรมไทยนิยมใช้แผ่นหินหรือศิลาเป็นวัสดุ เรียก ใบเสมา ใบสีมา หรือใบพัทธสีมา [ดู สีมา]

(2) เรียกสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายใบเสมา เช่น ใบเสมาบนกำแพงวังและกำแพงเมือง เครื่องรางรูปทรงใบเสมา

 

หน้า