สถูปเจดีย์

เป็นคำที่มีความหมายซ้อนทับกันของ 2 คำ คือ “สถูป” และ “เจดีย์” มักใช้กันในไทย หมายความถึง “สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรืออัฐิธาตุ และสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์

ที่มา: 

ประภัสสร์ ชูวิเชียร. 5 มหาเจดีย์สยาม. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2554 : 7.