อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

วัด

Wat, temple, monastery,

(1) สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวช เป็นต้น

(2) ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ระบุว่าวัดมี 2 อย่าง คือ

       1. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

วัดราษฎร์

private monastery, community monastery

วัดหลวง, พระอารามหลวง

royal monastery

(1) วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีพระอารามหลวง

(2) วัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้าง หรือวัดที่รัฐบาลหรือราษฎรทั่วไปสร้างขึ้น แล้วทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิสุงคามสีมา

consecrated boundaries, consecrated area, land-grant boundaries, concessions

(1) เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถ

(2) เขตพื้นที่ที่พระภิกษุสงฆ์ขอพระราชทานพระบรมราชายุญาตเพื่อใช้จัดตั้งวัดขึ้น แต่ในทางปฏิบัตินั้นเป็นการขอพระบรมราชานุญาตเฉพาะแต่บริเวณที่ตั้งพระอุโบสถเท่านั้น วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาถือว่าเป็นวัดที่ถูกต้องและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

วิหารคด

(cloister)

(1) ชื่อที่ใช้เรียกแทน ระเบียงคด

(2) วิหารหลายหลังที่ก่อสร้างเรียงกันล้อมรอบสิ่งก่อสร้างประธาน

แว

spindle whorl

(1) อุปกรณ์ในการปั่นฝ้ายเพื่อให้เป็นเส้นด้าย ส่วนใหญ่ทำมาจากดินเผา มีลักษณะครึ่งวงกลมหรือทรงคล้ายกรวยตัดหรือรูปลูกคิดเจาะรูตรงกึ่งกลางผ่านตลอด

(2) โบราณวัตถุที่มีลักษณะคล้ายแว ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะใช้ในการปั่นด้าย

 

แวดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี