ลานประทักษิณ

ลานสำหรับเดินประทักษิณ คือ เดินเวียนขวาหรือทักษิณาวรรต เพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์