ลัญจกร

ลัญจกร

seal, emblem

หรือลัญฉกร

(1) ตรา (สำหรับประทับ) ใช้เป็นราชาศัพท์ว่า พระราชลัญจกร

(2) ตราหรือเครื่องหมายหรือรูปสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับใช้ตีหรือประทับหรือปิดผนึกบนเอกสาร ด้วยประสงค์ให้เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแทนบุคคลหรือคณะบุคคลหรือประเทศชาติ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือเพื่อการรับรองความถูกต้อง หรือเพื่อแสดงความสำคัญของเอกสารนั้น ซึ่งโดยทั่วไปหมายเฉพาะเอกสารหรือหนังสือสำคัญทางราชการแผ่นดิน

ที่มา: 

(1) ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1049.

(2) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. พระราชลัญจกร. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2538 : 13.