ย่านประวัติศาสตร์

historic district

ศัพท์ที่บัญญัติโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน บริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคนในอดีต เช่น ชุมชน หมู่บ้าน หรือกลุ่มอาคารร้านค้าซึ่งเป็นที่รวมสมาชิกของชุมชนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกัน ทั้งยังเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ คือ เป็นชุมชน หรือหมู่บ้านที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง

ที่มา: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.